Obez Çocuklarda Plazma Lipid Düzeyleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 80-84 | DOI: 10.5222/terh.1996.06464  

Obez Çocuklarda Plazma Lipid Düzeyleri

Berrak Sarıoğlu1, Şule Can1, Işın Yaprak1, Ebru Özerkan1, Savaş Kansoy1, Sema Özinel2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Obez çocuklardaki lipid metabolizması değişikliklerini araştırmak amacıyla, beden kitle indeksi 95. Persentilin, yaşa göre tartısı %120'nin üzerinde olan, 5-14 yaş arasındaki 47 eksojen obez çocuk, normal kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Olguların; plaszma trigliserid, total kolestrerol, yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein kolesterol, apolipoprotein Aı, apolipoprotein B düzeyleri değerlendirildi ve hiperinsülinemi ile ilişkisi araştırıldı. Obez olgularda trigliserid ve total kolesterol düzeyleri normal çocuklara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). 2 grup arasında; yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein kolesterol, apolipoprotin Aı ve apolipoprotein B değerleri yönünden anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Hiperinsülinemik ve normoinsülinemik obezler arasmda da, lipid profili bakımından anlamlı fark tesbit edilmedi (p>0.05). Sonuç olarak obezitenin hiperlipidemi için bir risk teşkil ettiği; ancak hiperinsülineminin, plazma lipid düzeyine etkisinin çocuklarda erişkinlerdeki kadar belirgin olmadığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Hiperinsülinemi, Hiperlipidemi


Plasma Lipidvaluesin Obese Children

Berrak Sarıoğlu1, Şule Can1, Işın Yaprak1, Ebru Özerkan1, Savaş Kansoy1, Sema Özinel2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Fortyseven obese children aged between 5-14 years were compared to 20 non-obese, healthy aged-matched children to identify the changes in lipid metabolism. Body mass indexes of obese children were over 95th percentile and weight for age were over 120%. Plasma levels of triglycerides, total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, lowdensity lipoprotein cholesterol, apolipoprotein Aı, apolipoprotein B were assessed in both groups and the relationship between the results and hyperinsulinemia was evaluated. Triglycerides and total cholesterol were significantly higher in obese group (p<0.05). There was no correlation between groups according to high-density lipoprotein cholesterol, lowdensity lipoprotein cholesterol, apolipoprotein Aı and apolipoprotein B (p>0.05). Hyperinsulinemic and normoinsulinemic obese children had also no differences in respect to lipid profile (p>0.05). In conclusion, the study showed us that; however obesity is a risk factor for hyperlipidemia, plasma lipid levels were not affected at childhood as in adults.

Keywords: Obesity, Hyperinsulinemia, Hyperlipidemia


Berrak Sarıoğlu, Şule Can, Işın Yaprak, Ebru Özerkan, Savaş Kansoy, Sema Özinel. Plasma Lipidvaluesin Obese Children. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 80-84


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (557 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale