Bir Yaş Üstü Hastalarda Ventriküler Septal Defekt Cerrahi Onarımı Sonrası Erken Dönem Sonuçları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 197-202 | DOI: 10.5222/terh.2020.07742  

Bir Yaş Üstü Hastalarda Ventriküler Septal Defekt Cerrahi Onarımı Sonrası Erken Dönem Sonuçları

Özgür Yıldırım1, Bahruz Aliyev2
1Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği; İstanbul
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği; İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ventriküler septal defekt en sık görülen konjenital kalp defektidir. Gecikmiş vakalarda ventriküler septal defekt cerrahi tedavisi sonrası gelişen pulmoner arteriyel hipertansiyon görülme sıklığı çok net değildir. Bu çalışmanın amacı, bir yaşından büyük hasta popülasyonunda ventriküler septal defekt cerrahi tedavisi sonrası pulmoner arteriyel hipertansiyon prevalansını incelemektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2019 ve Mart 2020 tarihleri arasında, ortanca yaşı 2 yıl (1-19 yıl) ve ağırlığı10 kg (5,5 -53 kg) olan 36 hastaya ventriküler septal defekt cerrahi onarımı yapıldı. Tanı konulan Ventriküler septal defekt tipleri: 20 hastada perimembranöz (%55), 10 hastada outlet (%27), 5 hastada inlet (%13,9) ve 1 hastada trabeküler (%2,8) olarak saptandı. Pulmoner arter basıncı ortalama 25 mm Hg'nin üzerinde, pulmoner hipertansiyon olarak tanımlandı.
BULGULAR: Ameliyat sonrası komplikasyon ve mortalite gözlenmedi. Hiçbir hastaya rezidüel Ventriküler septal defekt nedeniyle tekrar ameliyat yapılmadı. Ameliyat sonrası erken dönemde medyan sistolik pulmoner arter basıncı 30 mmHg (20-80 mmHg) idi. 4 hasta pulmoner vazodilatör ajanlar ile taburcu edildi. Tüm hastalar 7,8 ± 3,8 aylık takipte hemodinamik olarak stabildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ventriküler septal defekt cerrahi tedavisi çok düşük morbidite ve mortalite oranlarıyla güvenli bir işlemdir. Pulmoner arteriyel hipertansiyon, postoperatif erken dönemde pulmoner vazodilatör tedavisi yardımı ile iyi tolere edilir.

Anahtar Kelimeler: Ventriküler septal defekt, Pulmoner hipertansiyon, Eisenmenger sendromu, Cerrahi tedavi


Postoperative Early Results of Ventricular Septal Defect Surgical Repair Over 1 Year Old Patients

Özgür Yıldırım1, Bahruz Aliyev2
1Yeni Yüzyıl University Faculty Of Medicine Gaziosmanpaşa Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic; Istanbul
2Yeni Yüzyıl University Faculty Of Medicine Gaziosmanpaşa Hospital, Pediatric Cardiology Clinic; Istanbul

INTRODUCTION: Ventricular septal defect is the most common congenital heart defect. The prevalence of postoperative pulmoner arterial hypertension in patients, who underwent ventricular septal defect closure, is not clear to the delayed cases. The aim of this study was to analyse the prevalence of pulmoner arterial hypertension after ventricular septal defect closure at the patient population who were older than one year old.
METHODS: Between June 2019, and March 2020, 36 patients underwent ventricular septal defect repair at a median a.ge of 2 years (1-19 years) and a median weight of 10 kg (5.5 -53kg). The following Ventricular Septal Defect types were found: 20 perimembranous (55%), 10 outlet (27%), 5 inlet (13,9%), and 1 trabecular (2,8%). Pulmoner arterial hypertension was defined as mean pulmonary arterial pressure of ≥25 mm Hg.
RESULTS: There was no postoperative complications and mortality. No patient underwent reop- eration for a residual Ventricular Septal Defect. Median systolic pulmoner artery pressure was 30mmHg (20-80mmHg) at early postoperative period. 4 patients were discharged on pulmonary vasodilatator agents. All patients were hemodynamically stable during 7.8±3.8 month follow-up
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ventricular septal defect surgical closure is a safe procedure with very low morbidity and mortality rates. Pulmoner arterial hypertension is well tolarated with the help of the pulmonary vasodilator treatment at the early postoperative period.

Keywords: Ventricular septal defect, Pulmonary hypertension, Eisenmenger sendrom, Surgical closure


Özgür Yıldırım, Bahruz Aliyev. Postoperative Early Results of Ventricular Septal Defect Surgical Repair Over 1 Year Old Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 197-202

Sorumlu Yazar: Özgür Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (107 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale