Assesment of The Clinicians’ Expectations From The Radiology Reports And Overall Satisfaction With The Radiology Department in Our Hospital [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 131-141 | DOI: 10.5222/terh.2010.21703  

Assesment of The Clinicians’ Expectations From The Radiology Reports And Overall Satisfaction With The Radiology Department in Our Hospital

Filiz Burcu Yeşildere1, Cemal Suat Eren1, Elif Ören1, Nuri Erdoğan1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü

PURPOSE: To analyze the clinicians’ attitudes towards, and expectations from, and satisfaction with the radiology reports. MATERIALS AND METHODS: A questionnaire study was performed on 110 clinicians working in our hospital in order to analyze the attitudes, expectations and satisfaction related to the radiology reports. A 5-point Likert scale was used for the items related to attitudes and expectations. For the overall performance of the Radiology services, participants were requested to score the adequacy of radiologic reports over a 10-point scale. The reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach alpha analysis. The results were correlated with age, sex and the clinical was divided into as branch (surgical or non-surgical). FINDINGS: The questionnaire was found to be reliable by Cronbach alpha analysis (?=0,82.). There was no statistical correlation between the answers and the clinical branch and sex. Relatively older participants (>51 years) do not care about the preliminary remark regarding whether the ultrasonography examination is satisfactory or not (p<0,01). Participants less than 40 years had less satisfaction with the overall Radiology report quality. The results were evaluated individually or in groups to reach the final conclusions. CONCLUSION: Clinicians emphasize that a Radiology report should be functional, rather than too short or too long, with a standardized text format. A final impression or conclusion section was regarded as the most valuable section in the text. Clincians evalaute the report as a communication process in which the primary target is the clinician, i.e. They don’t want the radiologist to communicate verbally with the patients about further clinical suggestions, although they should be stressed in the report. Also, patients’ perception of the report is of secondary importance. They think that communication process can be improved by providing more clinical information in the imaging request forms.

Keywords: Clinico-radiologic correlation Diagnostic radiology, Quality of reports, Radiology reports


Radyoloji Raporlarından Beklentiler Ve Tatmin Düzeylerinin Anket Çalışması İle Değerlendirilmesi

Filiz Burcu Yeşildere1, Cemal Suat Eren1, Elif Ören1, Nuri Erdoğan1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü

AMAÇ: Klinisyenlerin radyoloji raporuyla ilgili tutumlarını, beklentilerini ve tatmin düzeylerini incelemek. GEREÇ VE YÖNTEM: Tepecik Hastanesinde çalışan 110 klinisyenin radyoloji raporuyla ilgili tutumlarını, beklentilerini ve hizmetlerden duyulan beklenti düzeylerini değerlendirmek için bir anket uygulandı. Tutum ve beklentileri içeren anket sorularının değerlendirilmesinde beşli Likert ölçeği kullanıldı. Radyoloji hizmetlerinin değerlendirilmesi için klinisyenlere tatminlilik düzeyini belirten bir ile on arasında bir not verilmesi istendi. Uygulanan anketin güvenilirliği Cronbach alfa güvenilirlik testi ile ölçüldü. Sonuçların yaş, cinsiyet ve ait oldukları klinik dal (Dahili ya da cerrahi) ile ilişkisi istatistiksel olarak araştırıldı. BULGULAR: Uygulamış olduğumuz anket güvenilir bulunmuştur (?=0,82.). Yanıtlarda cinsiyet ve branşa göre anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Göreceli olarak daha yaşlı hekimler (>51 yaş) ultrason raporlarında radyoloğun incelemenin yeterli olup olmadığını belirtmesini önemsiz bulmuşlardır (p<0,01). Kırk yaş altı katılımcıların Tepecik Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı’ndan memnuniyet oranı daha düşüktür (p<0,01). Anketi oluşturan öğelere verilen puanlar tek başına veya birlikte değerlendirilerek sonuçlara ulaşıldı. SONUÇ: Klinisyenler, radyoloji raporunun kısa veya uzun olmasından çok işlevsel olması gerektiğini ve standart bir metne sahip olmasını vurgulamaktadırlar. Standart metin içinde en değerli görülen bölüm radyoloğun kanı veya tanısının belirtildiği bölümdür. Klinisyenler raporu bir iletişim aracı olarak görmekte ancak iletişimin asıl hedefinin kendileri olduğunu düşünmektedirler. Başka bir deyişle radyoloğun ek önerilerini raporda belirtmesini isterken hastayla bu konuda söz iletişime geçmesini istememektedirler. Ayrıca hastanın raporu nasıl algıladığı konusu da önemsiz bulunmuştur. Görüntüleme isteklerinde daha fazla klinik bilgi sağlanması konusunu klinisyenler de önemsemektedirler.

Anahtar Kelimeler: Klinik-radyolojik iletişim, Radyoloji raporu, rapor kalitesi


Filiz Burcu Yeşildere, Cemal Suat Eren, Elif Ören, Nuri Erdoğan. Assesment of The Clinicians’ Expectations From The Radiology Reports And Overall Satisfaction With The Radiology Department in Our Hospital. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 131-141


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (854 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale