Çocuklarda Kronik Periton Diyalizinde Katetere Bağlı Mekanik Komplikasyonlar: On Yıllık Deneyim [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 55-61 | DOI: 10.5222/terh.2006.22617  

Çocuklarda Kronik Periton Diyalizinde Katetere Bağlı Mekanik Komplikasyonlar: On Yıllık Deneyim

Orhan Kara1, Önder Yavaşcan1, Hakan Erdoğan2, Murat Anıl1, Özlem Parlak1, Alkan Bal1, Nejat Aksu2
1S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, Çocuk Nefrolojisi Bölümü, İzmir
2S.B. Bursa Çekirge Çocuk Hastanesi, Bursa

Amaç: Kronik periton diyalizi (KPD), çocuklarda önemli bir renal replasman tedavi seçeneğidir. KPD'de geliştirilen kateter tiplerine karşın, katetere bağlı mekanik komplikasyonlar önemli oranda görülmekte, morbitide ve mortalite nedenleri olarak halen önemini korumaktadır. Bu çalışmada amacımız, periton diyalizi kateterleri perkütan yolla takılan çocuk hastalarda katetere bağlı mekanik komplikasyonları retrospektif olarak değerlendirmek ve on yıllık klinik deneyimimizi aktarmaktır. Yöntem: Çalışma, Kasım 1995 - Aralık 2005 tarihileri arasında KPD programında izlenen 48'i erkek, 45'i kız toplam 93 hasta üzerinde yapılmıştır. Hastaların yaş ortalaması 9.03 ± 4.51 yıl olup, ortalama izlem süresi 28.7 ± 23.5 aydır. Kateter takılma yaşı ise minimum 4 ay maksimum 16 yaş olup ortalama 9.1 ± 4.3 yıldır. Tüm hastalarımıza toplam 108 çift keçeli "swan-neck curled" Tecnkhoff kateter ünitesi merkezimizde görevli nefrolog tarafından perkütan yolla takılmıştır. Tüm hastalar kateter takılma yaşı, kateter takılma durumları (acil veya elektif), kateter sağ kalım süresi, hasta sağ kalım süresi, katetere bağlı mekanik komplikasyonlar bakımından 0-2, 3-5, 6-10 ve 10 yaş üstü olmak üzere 4 gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede Anova, Chi-square ve Kaplan Meier yöntemleri kullanılmıştır. P<0.05 istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Ortalama kateter izlem süresi 81.03 ±6.1 ay, hasta sağ kalım süresi 75 ay (minimum 10 gün, maksimum 109 ay) olarak bulunmuştur. Komplikasyon olarak 6 kateterde drenaj sorunu, 3'ünde yer değiştirme, 2'sinde kink ve 2'sinde omental yapışıklık görülmüştür. Katetere bağlı mekanik komplikasyonlar açısından yaş gruplarına ve takılma koşullarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Toplam 108 kateterin 15 (%13.8)'i mekanik komplikasyonlar nedeniyle değiştirilmiş olup 3 katetere laparoskopik, 9 katetere açık cerrahi girişim uygulanmıştır. Üç kate terde ise perkütan yolla düzelme sağlanmıştır. Sonuç: Kronik periton diyalizinde katetere bağlı mekanik komplikasyonlar görülmekle birlikte, kalıcı kateterin deneyimli uzmanlar tarafından perkütan yöntemle takılması, çocuklarda kolay, etkin ve komplikasyonları az olan bir uygulamadır.

Anahtar Kelimeler: Kronik periton diyalizi, perkütan yerleştirme, mekanik komplikasyon, çocukluk çağı


Catheter-Related Mechanical Complications in Children on Chronic Peritoneal Dialysis: Ten-Year Experience

Orhan Kara1, Önder Yavaşcan1, Hakan Erdoğan2, Murat Anıl1, Özlem Parlak1, Alkan Bal1, Nejat Aksu2
1S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, Çocuk Nefrolojisi Bölümü, İzmir
2S.B. Bursa Çekirge Çocuk Hastanesi, Bursa

Aim: Chrortic peritoneal dialysis (CPD) is an important choice of renal replacement therapy in children. Despite technical advances, catheter-related mechanical complications are still prominent and can lead to morbidity and mortality. The aim of this retrospective study is to share our ten-year clinical experience on catheter-related mechanical complications in children whose catheters were placed by percutaneous route. Methods: This study was carried out on in 93 patients (48 boys, 45 girls), with a mean age of 9.03 ± 4.51 years, during the period betvueen Nouember 1995 and December 2005. Mean follow-up period of patients was 28.7±23.5 months. Catheter insertion age ranged between 4 months and 16 years (mean: 9.1 ± 4.3 years). 108 peritoneal catheters implanted by percutaneous route were Tenckhoff swan-neck double-cuff pediatric catheters and were all implanted by a nephrologist in our unit. Patients were evaluated in 4 groups (<2 years, 3-5 years, 6-10 years and >10 years) in terms of age of catheter implantation, catheter placement status (urgent or elective), catheter and patient survival and catheter-related mechanical complications. Statistical analysis was made by Anova, Chi-square and Kaplan-Meier methods. P<0.05 were accepted as statistically important. Results: Mean catheter observation period and patient survival were 81.03 ±6.1 months and 75 months (range: 10 days-109 months), respectively. Complications were drainage failure in 6, catheter dislocation in 3, kink in 2 and omental adjustment in 2 catheters. There was no statistical differenee between catheter-related mechanical complications and either age groups or catheter placement status (p>0.05). Due to mechanical complications, reimplantation was performed in 15 (13.8%) out of 108 catheters (laparoscopic intervention in 3, open surgery in 9, percutaneous reimplantion in 3). Corıclusion: Although mechanical complications are encountered in CPD, when performed by experienced nephrologists percutaneous placement of peritoneal dialysis catheters is an easy and effective method in childhood.

Keywords: Chronic peritoneal dialysis, percutaneous placement, mechanical complication, childhood


Orhan Kara, Önder Yavaşcan, Hakan Erdoğan, Murat Anıl, Özlem Parlak, Alkan Bal, Nejat Aksu. Catheter-Related Mechanical Complications in Children on Chronic Peritoneal Dialysis: Ten-Year Experience. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 55-61


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (468 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale