The Validity And Reliability Of Turkish Version Of The Lifestyle Behavior Checklist Related With Childhood Obesity [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 72-83 | DOI: 10.5222/terh.2020.26566  

The Validity And Reliability Of Turkish Version Of The Lifestyle Behavior Checklist Related With Childhood Obesity

Neslihan Uluk1, Jülide Gülizar Yıldırım2
1Goztepe Hospital, Istanbul
2Izmir Katip Celebi University, Faculty of Health Sciences, Public Health Nursing Department, Izmir

INTRODUCTION: This research aims to evaluate the validity and reliability of the Turkish version of “lifestyle behaviours checklist” which was determined life style behaviours of overweight and obese children.
METHODS: The methodological research was conducted with 342 children and their parents who volunteered to participate in the clinical and field research. The original 25-item form, was developed by West and Sanders (2010), is a four-factor structure (overeating, physical activity, misbehavior in relation to food, emotional correlates related to being overweight) and In the original study internal consistency was 0.92 for the problem and confidence scale. The problem scale responds to the likert type with 7, and the confidence scale scores between 1 and 10. Descriptive statistics, test-retest, content validity index, item correlation, Cronbach alpha and exploratory and confirmatory factor analysis were used in the analysis of the data.
RESULTS: The mean score of the problem and confidence scale was 62.98±22.16 (range, 25-167 points), 188.28±47.70 (range, 25-280 points), respectively. The mean BMI was 21.26±4.21 in children and 26.18±4.47 in parents. Six-factor structure was obtained: misbehavior in relation to food,reluctance/complaint against food, overeating, emotional correlates related to being overweight, hiding / hiding, overeating and watching TV, physical activity. According to confirmatory factor analysis, for the problem scale χ2/sd (3.8), RMSEA (0.082), CFI (0.95), NNFI (0.90); For the confidence scale, χ2/sd (3.50), RMSEA (0.102), CFI (0.95), and NNFI (0.93) are acceptable or show good fit. The internal consistency alpha coefficient was 0.86 and 0.92, respectively, for the problem and confidence scale. Test-retest correlation was found to be high for the problem (r=0.97) and the confidence scale (r=0.92).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish lifestyle behavior checklist has been found to be reliable and valid tool that can be used to describe the lifestyle of overweight and obese children.

Keywords: Obesity, validity and reliability, child behavior, parents


Çocukluk Çağı Obezitesine Yönelik Yaşam Stili Davranışları Kontrol Listesi Türkçe Formun Geçerlik Ve Güvenilirliği

Neslihan Uluk1, Jülide Gülizar Yıldırım2
1Göztepe Hastanesi, İstanbul
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kilolu ve obez çocukların yaşam stili davranışlarının saptanması amacıyla “Yaşam Stili Davranışları Kontrol Listesi” Türkçe formun geçerlik ve güvenilirliğini test etmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik araştırma, klinik ve sahada araştırmaya katılmaya gönüllü 342 çocuklar ve ebeveynleri ile yürütüldü. West ve Sanders (2005) tarafından likert tipte geliştirilen 25 madde ve dört faktörlü yapıda (aşırı yeme, fiziksel aktivite, duygusal çatışmalar, yemeye karşı isteksizlik) olan özgün formun iç tutarlığı problem ve güven ölçeği için 0.92 idi. Problem ölçeği 7’li likert türde yanıtlanmakta; güven ölçeği 1-10 arasında puanlanmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, test-tekrar test, kapsam geçerlik indeksi, madde korelasyonu, Cronbach alfa ve açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulandı.
BULGULAR: Problem ve güven ölçeği puan ortalaması sırasıyla 62.98±22.16 (dağılım, 25-167 puan), 188.28±47.70 (dağılım, 25-280 puan) idi. BKİ ortalaması çocuklarda 21.26±4.21 ve ebeveynlerde 26.18±4.47 idi. Altı faktörlü yapı elde edildi: Yiyeceğe karşı isteksizlik/şikayet, fazla yeme, duygusal çatışmalar, gizleme/saklama, aşırı yeme ve TV izleme, fiziksel aktivite. Problem ölçeği için χ2/sd (3.8), RMSEA (0.082), CFI (0.95), NNFI (0.90); güven ölçeği için χ2/sd (3.50), RMSEA (0.102), CFI (0.95), ve NNFI (0.93) olarak kabul edilebilir veya iyi uyumu göstermektedir. İç tutarlılık alfa katsayısı problem ve güven ölçeği için sırasıyla 0.86 ve 0.92 olarak saptandı. Problem (r=0.97) ve güven ölçeği için (r=0.92) test-tekrar test korelasyonu yüksek olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkçe yaşam stili davranışları kontrol listesi kilolu ve obez çocukların yaşam biçimlerini tanımlamak için kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir araç olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, geçerlilik ve güvenilirlik, çocuk davranışı, ebeveynler


Neslihan Uluk, Jülide Gülizar Yıldırım. The Validity And Reliability Of Turkish Version Of The Lifestyle Behavior Checklist Related With Childhood Obesity. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 72-83

Corresponding Author: Jülide Gülizar Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (241 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale