Do Hematological Parameters Have a Significant Role in Predicting the Results of Prostate Biopsies? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 34-38 | DOI: 10.5222/terh.2020.28290  

Do Hematological Parameters Have a Significant Role in Predicting the Results of Prostate Biopsies?

Ali Borekoglu1, Deniz Abat2, Huseyin Eren3, Adem Altunkol4, Onur Karslı5, Selçuk Yaylacı6
1University Of Health Sciences, Mersin City Teaching And Research Hospital,department Of Urology, Mersin, Turkey
2Ministry Of Health, Iskenderun State Hospital, Hatay, Turkey
3Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty Of Medicine, Department Of Urology, Rize, Turkey
4University Of Health Sciences, Adana City Teaching And Research Hospital,department Of Urology, Adana, Turkey
5University Of Health Sciences, Derince Teaching And Research Hospital, Department Of Urology, Kocaeli, Turkey
6Sakarya University, Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: To assess the predictive role of hematological parameters on the results of prostate biopsies.
METHODS: We evaluated patients who underwent ultrasound-guided prostate biopsies between January 2014 and April 2016. The patients were divided into two groups according to their histopathological results: patients with prostate detected cancer and patients without detected cancer. The erythrocyte count, neutrophil count, lymphocyte count, platelet count, hemoglobin level, hematocrit, red cell distribution width, mean platelet volume, platelet distribution width and plateletcrit were analyzed before biopsy. Additionally, neutrophil-to-lymphocyte ratios and platelet-to-lymphocyte ratios were calculated. These parameters were compared between the two groups and statistically analyzed.
RESULTS: Prostate cancer was detected in 38 (30.25%) patients, and benign conditions (prostatic hyperplasia or chronic prostatitis) were detected in 88 (69.85%) patients. There was no statistically significant difference between the patients with prostate cancer and patients with benign conditions according to the erythrocyte count, neutrophil count, lymphocyte count, platelet count, hemoglobin level, hematocrit, red cell distribution width, mean platelet volume and platelet distribution width and plateletcrit. Additionally, there were no statistically significant differences between the groups regarding the neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hematological parameters play no significant role in predicting prostate biopsy results. More sophisticated studies are needed to further evaluate this issue.

Keywords: Biopsy, Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, Prostate


Hematolojik Parametrelerin Prostat Biyopsisi Sonuçlarını Öngörmede Önemli Bir Rolü Var mı?

Ali Borekoglu1, Deniz Abat2, Huseyin Eren3, Adem Altunkol4, Onur Karslı5, Selçuk Yaylacı6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mersin, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, İskenderun Devlet Hastanesi, Hatay, Türkiye
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Adana, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
6Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hematolojik parametrelerin prostat biyopsisi sonuçları üzerindeki öngörücü rolünü değerlendirmek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014-Nisan 2016 tarihleri arasında ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapılan hastaları değerlendirdik. Hastalar histopatolojik sonuçlarına göre iki gruba ayrıldı: prostat kanseri saptanan ve saptanmamış hastalar. Biyopsi öncesi eritrosit sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, trombosit sayısı, hemoglobin düzeyi, hematokrit, kırmızı hücre dağılım genişliği, ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve trombosit incelemesi yapıldı. Ek olarak, nötrofil lenfosit oranları ve trombosit lenfosit oranları hesaplandı. Bu parametreler iki grup arasında karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Prostat kanseri 38 hastada (% 30.25) ve benign prostat hastalıkları (prostat hiperplazisi veya kronik prostatit) 88 hastada (% 69.85) tespit edildi. Prostat kanserli hastalar ile eritrosit sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, trombosit sayısı, hemoglobin düzeyi, hematokrit,eritrosit dağılım genişliği, ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılımı genişliği açısından benign durumları olan hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ek olarak, gruplar arasında nötrofil / lenfosit oranı ve trombosit / lenfosit oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hematolojik parametreler prostat biyopsi sonuçlarını öngörmede önemli bir rol oynamaz. Bu konunun daha fazla değerlendirilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, Nötrofil /Lenfosit Oranı, Trombosit / Lenfosit Oranı, Prostat


Ali Borekoglu, Deniz Abat, Huseyin Eren, Adem Altunkol, Onur Karslı, Selçuk Yaylacı. Do Hematological Parameters Have a Significant Role in Predicting the Results of Prostate Biopsies?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 34-38

Corresponding Author: Adem Altunkol, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (49 accesses)
 (208 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale