Palyatif Bakım Alan Geriatrik Hastalarda Enfeksiyon Tanı ve Prognozunda Laboratuvar Belirteçlerin Değeri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 238-242 | DOI: 10.5222/terh.2016.238  

Palyatif Bakım Alan Geriatrik Hastalarda Enfeksiyon Tanı ve Prognozunda Laboratuvar Belirteçlerin Değeri

Ömer Karaşahin1, Pınar Tosun Taşar2, Özge Timur3, İdris Baydar3, Filiz Yıldırım3, Faruk Yıldız3, Sibel İba Yılmaz1, Sevnaz Şahin4
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniği
3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği,Geriatri Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Enfeksiyon tanısı, prognozu ve antibiyotik yanıtının değerlendirilmesinde birçok biyobelirteç kullanılmaktadır. Çalışmamızda palyatif bakım alan geriatrik hastalardaki bakteriyel enfeksiyon tanı ve prognozunda sık kullanılan biyobelirteçlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya Kasım 2015 ve Şubat 2016 tarihleri arasında hastanemiz palyatif bakım ünitesinde iki günden uzun süre yatan bütün hastalar dahil edilmiştir. Araştırma tanımlayıcı-kesitsel tipte bir araştırmadır.
BULGULAR: Yaş ortalaması 80 yıl olan toplam 63 palyatif bakım hastası çalışmaya alınmıştır. Hastaların % 55,6’sı erkektir. Hastaların % 81’inde enfeksiyon gelişmiş ve bu nedenle antibiyotik tedavisi kullanılmıştır.Hastane yatışının birinci gününde değerlendirilen biyobelirteçler, enfeksiyon gelişen ve gelişmeyen hasta gruplarında ayrı olarak değerlendirilmiştir. Yapılan ROC analizinde, CRP’nin tanı gücü % 76,2; albüminin tanı gücü % 73,9 olarak tespit edildi (p<0,05). CRP’nin albümine oranın enfeksiyon tanısındaki gücü % 81,3 olarak tespit edildi (p<0,001).CRP ve albüminin enfeksiyon gelişen hastalarda prognoz tahmini için yapılan ROC analizinde, CRP’nin tanı gücü % 83,9; albüminin tanı gücü % 78,0 olarak tespit edildi (p<0,05). Enfeksiyon tanısında CRP’nin belirlenen 8,23 mg/dl kesme değeri ile özgüllüğü % 75,8, duyarlılığı % 88,9, albüminin belirlenen 2,27 mg/dl kesme değeri ile özgüllüğü % 44,4, duyarlılığı % 93,9 olarak tespit edilmiştir. CRP’nin albümine oranının prognoz tahmin gücü % 84,3 olarak tespit edildi (p<0,001). Enfeksiyon tanısında CRP/albümin belirlenen 2,89 kesme değeri ile özgüllüğü % 72,4 duyarlılığı % 94,4 olarak tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnflamasyon ve beslenme göstergeleri olan CRP ve albuminin hastane yatışının ilk 24 saatinde birlikte değerlendirilmesinin prognozu belirleme açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, palyatif bakım, geriatrik


The diagnostic and prognostic value of laboratory biomarkers for infections in geriatric patients in palliative care

Ömer Karaşahin1, Pınar Tosun Taşar2, Özge Timur3, İdris Baydar3, Filiz Yıldırım3, Faruk Yıldız3, Sibel İba Yılmaz1, Sevnaz Şahin4
1Department of Infectious Diseases,Erzurum Regional Training and Research Hospital
2Geriatry Clinic, Department of Internal Medicine, Erzurum Regional Training and Research Hospital
3Department of Internal Medicine, Erzurum Regional Training and Research Hospital
4Ege UniversityFaculty of Medicine, Department of InternalMedicine/Department of Geriatry, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Several biomarkers are used to detect infections, evaluate prognosis and assess treatment response. In this study we evaluated biomarkers commonly used in the diagnosis and prognosis of bacterial infections among geriatric patients in palliative care.
METHODS: This descriptive, cross-sectional study included inpatients treated in the palliative care unit of our hospital for a period of more than two days between November 2015 and February 2016.
RESULTS: A total of 63 palliative care patients with a mean age of 80 years were included; 55.6% of the patients were male. Eighty-one percent of the patients developed an infection and were treated with an antibiotic. Biomarkers measured on the first day of hospitalization were evaluated in two groups, patients with and without infections. ROC analysis revealed the diagnostic powers of C-reactive protein (CRP) and albumin were 76.2% and 73.9%, respectively (p<0.05). The diagnostic power of the CRP/albumin ratio was 81.3% (p<0.001). In ROC analysis to predict prognosis in patients with infection, CRP had a predictive power of 83.9% and albumin of 78.0% (p<0.05). With a cut-off value of 8.23 mg/dl, CRP showed 75.8% specificity and 88.9% sensitivity in detecting infection; for albumin, these values were 44.4% and 93.9% with a cut-off value of 2.27 mg/dl. The CRP/albumin ratio had a prognostic predictive power of 84.3% (p<0.001) and showed 72.4% specificity and 94.4% sensitivity in detecting infection at a cut-off value of 2.89.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CRP and albumin are indicators of inflammation and nutritional status, and we believe their evaluation within 24 hours of hospitalization is beneficial in determining prognosis.

Keywords: infection, palliative care, geriatric


Ömer Karaşahin, Pınar Tosun Taşar, Özge Timur, İdris Baydar, Filiz Yıldırım, Faruk Yıldız, Sibel İba Yılmaz, Sevnaz Şahin. The diagnostic and prognostic value of laboratory biomarkers for infections in geriatric patients in palliative care. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 238-242

Sorumlu Yazar: Pınar Tosun Taşar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (19 kere görüntülendi)
 (1656 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale