Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 146-150 | DOI: 10.5222/terh.2016.146  

Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi

Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Oğuzhan Yeniay, Ezgi Direnç Külünk
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Düşük taze gaz akımı, geri solumalı bir sistemde CO2 absorbsiyonundan sonra ekshale edilen gazın en az %50’sinin akciğerlere geri gönderilmesi olarak tanımlanabilir. Bu çalışmamızda düşük taze gaz akımlı anestezi yönetimi eğitiminin anestezik gaz tüketimi üzerine etkisini retrospektif olarak araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, 05.02.2015-07.03.2015 tarihlerinde genel anestezi altında opere olmuş 86 hasta ile yürütüldü. Çalışma için hastane bünyesinde görev yapan 21 kişilik anestezist kadrosunun yer aldığı bir günlük teorik ve bir günlük uygulamalı eğitim verildi. Uygulamalı eğitimin tamamlandığı günün 15 gün öncesi ve 15 gün sonrasına ait ilgili salondaki tüketim verileri karşılaştırıldı. Çalışmamıza 46’sı erkek, 40’ı kadın olmak üzere 86 hasta dahil edildi.
BULGULAR: Eğitim öncesi ve eğitim sonrası gruplarda yaş, boy, kilo, cinsiyet ve ASA skoru açısından anlamlı fark saptanmadı. Bu bilgiler ışığında eğitim öncesi değere göre eğitim sonrasında desfluranın tüketim zamanının şişe (240ml) başına %47, azot protoksitin tüketim zamanının litre başına %63 uzadığı, oksijen tüketim zamanının ise litre başına %95 uzadığı görülmüştür. Eğitim öncesine göre eğitim sonrasında dakika başına desfluran tüketimi (p=0,001), azot protoksit tüketimi (p<0.01) ve oksijen tüketimi (p<0.01) açısından istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde üzerinde araştırmalar yapılmış ve özellikleri ayrıntılı şekilde ortaya konulmuş konulardan birisi olan düşük taze gaz akımlı anestezi idamesi ülkemiz kliniklerinde pratikte halen olması gereken yere varamamıştır. Bu durumun öncelikli nedeninin uygulayıcılardaki eğitim eksikliği olduğuna inanıyoruz. Bu eksikliği ortaya koymak amacıyla yaptığımız çalışmamızda eğitimlerinin anestezik gaz tüketiminde anlamlı düşüşlere yol açabildiğini ortaya koyduk.

Anahtar Kelimeler: Düşük akım anestezi, eğitim, gaz tüketimi


Effect of low flow anesthesia educatıon on short term anesthetıc gas consumptıon

Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Oğuzhan Yeniay, Ezgi Direnç Külünk
Izmir Bozyaka Research and Trainings Hospital

INTRODUCTION: Low fresh gas flow may be defined as returning at least 50% of the exhaled gas to the lungs after CO2 absorption in a rebreathing system. In this study, we aimed to retrospectively search the effect of education of low fresh gas flow anesthesia on anesthetic gas consumption.
METHODS: This retrospective study was conducted on 86 patients who underwent surgery under general anesthesia between the dates of 02.05.2015 and 03.07.2015. Anesthesiologist staff of 21 people in our hospital received theoretical and practical education for two days. Anesthetic gas consumptions before and after 15 days from the starting day of education were compared. Forty-six of patients were male and 40 were female.
RESULTS: Age, height, weight, sex and ASA physical status scores did not differ significantly between groups before and after education. Consumption period per bottle (240ml) for desflurane was prolonged by 47%, consumption period per litre for nitrous oxide was prolonged by 63% and consumption period per litre for oxygen was prolonged by 95% after education. A statistically significant reduction in consumption per minute for desflurane (p=0.001), nitrous oxide (p<0.01) and oxygen (p<0.01) values in after education group was noted.
DISCUSSION AND CONCLUSION: One of the core topics of anesthesia which is studied in depth and defined in detail, anesthesia management with low fresh gas flow is still not implemented widespread in clinics of our country. We believe that the main reason for this to be the lack of education in anesthesia providers. In our study, we demonstrated that education of anesthesia providers led to significant cost and consumption reductions of anesthetic gases.

Keywords: Low flow anesthesia, education, gas consumption


Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Oğuzhan Yeniay, Ezgi Direnç Külünk. Effect of low flow anesthesia educatıon on short term anesthetıc gas consumptıon. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 146-150

Sorumlu Yazar: Zeki Tuncel Tekgül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (43 kere görüntülendi)
 (2577 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale