Kliniğimizde İzlenen Trombositopenili Hastaların Değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 175-178 | DOI: 10.5222/terh.2015.175  

Kliniğimizde İzlenen Trombositopenili Hastaların Değerlendirilmesi

Mehmet Can Ugur1, Ferhat Ekinci1, Cengiz Ceylan2, Harun Akar1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde 2014 Ocak ve Haziran ayları arasında yatan, yatışı sırasında var olan veya takibinde gelişen trombositopeni saptanan hastalarımızın; trombositopeni etiyolojisi, patofizyolojisi ve trombosit replasman ihtiyacı yönünden incelenmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde 2014 Ocak ve Haziran ayları arasında yatan 172 hasta alındı. Hastalar trombositopeni etiyolojisi, gelişim patofizyolojisi ve verilen trombosit replasmanı açısından retrospektif incelendi.
BULGULAR: 172 hastadan 82’si kadın, 90’ı erkekti. Hastaların yaş ortalaması 61’di. Ortalama yatış trombosit değeri: 78800 /uL, çıkış değeri: 104100 /uL idi. Solid organ malignitesine bağlı trombositopeni en sık neden olarak saptandı. 60 hastada trombosit yıkımı, 112 hastada ise kemik iliği supresyonu vardı. Trombosit yıkımına bağlı nedenlerin, kemik iliği supresyonuna bağlı nedenlere göre daha genç yaşta meydana gelmişti. 27 hastaya aferez ile trombosit transfüzyonu verilmiş ve ortalama 1,8 ünite kullanılmıştı. 38 hastaya ise tam kandan elde edilen random trombosit transfüzyonu verilmiş ve ortalama 19.7 ünite kullanılmıştı. Bu hastaların çıkış trombosit değerleri ve eksitus sayıları karşılaştırıldığında tam kandan random trombosit veya aferez ile trombosit verilmesi arasında anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trombositopeni saptanan bir hastada etiyoloji aydınlatılmalıdır. Patofizyolojik olarak sınıflandırmayla tanıya daha kolay ulaşılabilir. Bu hastalara gerektiğinde trombosit transfüzyonu yapılmalıdır. Trombositopenili hastaya yaklaşımda daha büyük hasta gruplarıyla daha fazla prospektif çalışmaya gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: trombositopeni, transfüzyon, aferez


Assessment of Patients With Thrombocytopenia Followed in Our Clinic

Mehmet Can Ugur1, Ferhat Ekinci1, Cengiz Ceylan2, Harun Akar1
1Tepecik Training And Research Hospital Internal Medicine Clinic, Izmir
2Tepecik Training And Research Hospital, Hematology, Izmir

INTRODUCTION: We aim to investigate patients who hospitalized between January and June 2014 in our clinic and detected thrombocytopenia which it had during hospitalization or developing in follow-up in terms of thrombocytopenia of etiology, pathophysiology and need for platelet replacement therapy.
METHODS: A hundred and seventy-two patients who hospitalized between January and June 2014 in Tepecik Training and Research Hospital Clinic of Internal Medicine enrolled in study. Patients retrospectively investigated in terms of thrombocytopenia of etiology, pathophysiology and given platelet replacement therapy.
RESULTS: : Eighty-two women and 90 men were of 172 patients. The mean age of the patients was 61. Average hospitalized platelet value was 78 800 / L and discharged value was 104 100 / L. Thrombocytopenia depending on the solid organ malignancies was detected as the most frequent cause. There was platelet destruction in 60 patients and bone marrow suppression in 112 patients. Cause of depending on the platelet destruction had occured younger age according bone marrow suppression related causes. Apheresis platelet transfusion had given for 27 patients and had used an average of 1.8 units. Random platelet transfusion how derived whole blood had given for 38 patients and had used an average of 19.7 units. When compared output platelet count and the number of these patients died, no significant difference between giving platelets from whole blood and apheresis platelets were determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The etiology should be clarified at a patient who determined thrombocytopenia. The diagnosis can be accessed more easily with classification as pathophysiological. Platelet transfusions should be performed when it need. There was a need more prospective studies with larger groups of patients about the approach to patients with thrombocytopenia.

Keywords: thrombocytopenia, transfusion, apheresis


Mehmet Can Ugur, Ferhat Ekinci, Cengiz Ceylan, Harun Akar. Assessment of Patients With Thrombocytopenia Followed in Our Clinic. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 175-178

Sorumlu Yazar: Mehmet Can Ugur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (41 kere görüntülendi)
 (1535 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale