Early and Long Term Outcomes of Patients with Diagnosed Acquired Demyelinating Syndromes [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 5-11 | DOI: 10.5222/terh.2020.48557  

Early and Long Term Outcomes of Patients with Diagnosed Acquired Demyelinating Syndromes

Pınar Arıcan1, Nihal Olgac Dundar2, Dilek Cavusoglu3, Gülberat İnce1, Pınar Gençpınar2
1Department of Pediatric Neurology, Izmir Tepecik Education and Research Hospital
2Department of Pediatric Neurology, Izmir Katip Celebi University
3Department of Pediatric Neurology, Afyon Kocatepe University

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the clinical features, treatment and long-term outcomes of patients with diagnosed acquired demyelinating syndromes.
METHODS: This study was conducted on children with a diagnosis of acquired demyelinating syndromes from January 2014 to January 2018. The demographic data, clinical presentation and outcome of the patients were collected from the medical records and reviewed.
RESULTS: Of the 19 patients, nine (47%) were girls and ten (53%) were boys. Their mean age was 10±5 years. Seven patients (37%) had acute disseminated encephalomyelitis/ multiphasic disseminated encephalomyelitis, five patients (26%) had multiple sclerosis, three patients (16%) had optic neuritis, three patients (16%) had transverse myelitis, and one patient (5%) had neuromyelitis optica. Seven patients (37%) had experienced infection within 1 month before onset. Although the outcome for most of the patients was good, one patient who was diagnosed with optic neuritis had ongoing disabilities.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Incidence of childhood acquired demyelinating syndrome, especially multiple sclerosis, appears to be on the rise worldwide. Recognizing demyelinating syndromes carries important therapeutic and prognostic value.

Keywords: Childhood, demyelinating syndromes, outcomes, treatment


Edinsel Demiyelinizan Hastalık Tanılı Hastalarımızın Akut ve Uzun Dönem İzlem Sonuçları

Pınar Arıcan1, Nihal Olgac Dundar2, Dilek Cavusoglu3, Gülberat İnce1, Pınar Gençpınar2
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Edinsel demiyelinizan hastalık tanısı konulan hastaların klinik bulgularını, aldıkları tedaviyi ve uzun dönem izlem sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Ocak 2013- Ocak 2018 tarihleri arasında çocuk nöroloji polikliniğinden edinsel demiyelinizan hastalık tanısı ile takipli hastalarla yapıldı. Demografik verileri, klinik bulguları ve izlem sonuçları retrospektif olarak hasta dosyaları taranarak değerlendirildi.
BULGULAR: On dokuz hastanın, dokuzu (%47) kız, 10’u (%53) erkek; ortalama yaşı 10±5 yıl idi. Hastaların yedisi (%37) ADEM/MDEM, beşi (%26) MS, üçü (%16) ON, üçü (%16) TM, biri (%5) NMO tanısı ile takipli idi. Yedi (%37) hastada akut demiyelinizan atak öncesi bir ay içinde enfeksiyon öyküsü vardı. Çoğu hastada izlem sonuçları iyi olsa da optik nörit tanısı alan bir hastanın sekel nörolojik bulgusu vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağı edinsel demiyelinizan hastalık insidansı, özellikle multiple skleroz, dünya çapında artmaktadır. Demiyelinizan sendromların tanınması önemli terapötik ve prognostik değer taşır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, demiyelinizan hastalık, izlem sonuçları, tedavi


Pınar Arıcan, Nihal Olgac Dundar, Dilek Cavusoglu, Gülberat İnce, Pınar Gençpınar. Early and Long Term Outcomes of Patients with Diagnosed Acquired Demyelinating Syndromes. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 5-11

Corresponding Author: Nihal Olgac Dundar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (355 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale