Predictive Value of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio for the Assessment of Remission in Cushing’s Disease [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 39-43 | DOI: 10.5222/terh.2020.50570  

Predictive Value of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio for the Assessment of Remission in Cushing’s Disease

Mahmut Camlar1, Berra Bilgin1, Merve Ören2, Burak Kınalı3, Seçil Erden Melikoğlu4, Nurperi Gazioglu5
1University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Public Health, Istanbul, Turkey
3Kahta State Hospital, Department of Neurosurgery, Adıyaman, Turkey
4Istanbul University-Cerrahpasa, Florance Nightingale Faculty of Nursing, Department of Fundamentals of Nursing, Istanbul, Turkey
5Istanbul Bilim University, Medical School, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) is a new and early prognostic marker for many carcinomas including intracranial tumors. The aim of the present study was to assess the association of pre and postoperative neutrophil lymphosyte ratio (NLR) with remission in patients with Cushing’s disease (CD).
METHODS: The present study was carried out using the data of 162 consequtive patients operated for Cushing's disease by a single surgeon (NG) between 1997 and 2017. Clinical records were analyzed retrospectively. Complete blood counts (CBC) results taken preoperatively, postoperative 1st day and postoperative 3rd month of 24 patients were matched with 3rd month remission and final follow-up remission for each patient.
RESULTS: There was a statistically significant difference between preoperative, postoperative 1st day and postoperative 3rd month NLR in patients with early remission (p = 0.001) and in non-remission patients (p = 0.002). No statistically significant difference was found 3rd month remission and non-remission patients in terms of NLR measured at different times. There was a statistically significant difference between preoperative, postoperative first day and postoperative 3rd month NLR in patients with final follow-up remission (p = 0.001) and in non-remission patients (p = 0.005). No statistically significant difference was found between NLR measured at different times among those who are in final follow-up remission or not.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cushing's disease is a disease directly associated with stress hormones and its effects on NLR is inevitable. New studies with larger patient series will shed light on this issue.

Keywords: neutrophil lymphocyte ratio, cushing’s disease, remission


Cushing Hastalığı Remisyon Değerlendirmesinde Nötrofil Lenfosit Oranının Yeri

Mahmut Camlar1, Berra Bilgin1, Merve Ören2, Burak Kınalı3, Seçil Erden Melikoğlu4, Nurperi Gazioglu5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Kahta Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Adıyaman
4İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda nötrofil lenfosit oranı bazı beyin tümörü tiplerini de içeren pek çok kanser için erken prognostik faktörlerden biri olarak tanımlanmıştır. Çalışmanın amacı Cushing hastalarında operasyon öncesi ve sonrası nötrofil lenfosit oranları ile remisyon arası ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Cushing hastalığı tanısıyla 1997 ila 2017 yılları arasında tek bir cerrah (NG) tarafından opere edilmiş ardışık 162 hastanın bilgileri retrospektif olarak araştırılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kriterlerini karşılayan 24 hastanın operasyon öncesi, postoperatif 1.gün ve postoperatif 3.ay tam kan sayımı değerlerinden hesaplanan nötrofil lenfosit oranları ile erken remisyon ve 3. ay remisyona girmiş olma durumları karşılaştırılarak arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Preoperatif, postoperatif 1.gün ve postoperatif 3. ay nötrofil lenfosit oranının erken remisyona giren hasta grubunda (p = 0.001) ve erken remisyona girmeyen grup hastalarda da ( p = 0.002) anlamlı farklı olduğu gözlendi. Ancak 3.ay remisyona giren grupta ve remisyona girmeyen grupta ölçülen nötrofil lenfosit oranları arası fark anlamlı bulunmadı. Uzun dönem takipte olup remisyonda olan ve remisyona girmemiş olguların operasyon öncesi, postoperatif 1.gün ve postoperatif 3. ayda bakılan nötrofil lenfosit oranları arasında anlamlı bir fark bulundu. Ancak uzun dönem takiplerinde remisyonda olan hastalar (p=0.001) ile remisyona girmemiş hastaların (p = 0.005) oranları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cushing hastalığı stres hormonları ile direkt bağlantılı bir hastalıktır ve bunun nötrofil lenfosit oranlarına etkisi kaçınılmazdır. Daha geniş serilerle yapılacak çalışmalar bu konuya ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: nötrofil lenfosit oranı, cushing hastalığı, remisyon


Mahmut Camlar, Berra Bilgin, Merve Ören, Burak Kınalı, Seçil Erden Melikoğlu, Nurperi Gazioglu. Predictive Value of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio for the Assessment of Remission in Cushing’s Disease. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 39-43

Corresponding Author: Mahmut Camlar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (17 accesses)
 (182 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale