Is Exclusive Breastfeeding a Protective Factor Against Idiopathic Epilepsy? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 62-65 | DOI: 10.5222/terh.2020.52533  

Is Exclusive Breastfeeding a Protective Factor Against Idiopathic Epilepsy?

Pınar Arıcan1, Pınar Gençpınar2, Dilek Cavusoglu3, Nihal Olgac Dundar2
1Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Department Of Pediatric Neurology
2Izmir Katip Celebi University, Department Of Pediatric Neurology
3Afyon Kocatepe University, Department Of Pediatric Neurology

INTRODUCTION: Objective: In this study, we aimed to identify whether short exclusive breastfeeding duration was associated with developing epilepsy in children.
METHODS: Methods: Patients with idiopathic epilepsy who attended outpatient clinic during the period from January 2017 to August 2017 were included in the study. Neurologically normal children, matched for age and sex, were considered as controls.
RESULTS: Results: A total of 102 patients and 102 controls were participated in this study. Exclusive breastfeeding rate in case and control groups was 58% and 82%, respectively. There was a significant difference between case and control groups (p=.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Our study showed that short duration of exclusive breastfeeding might be one of the risk factors for idiopathic epilepsy.

Keywords: Brain-derived neurotrophic factor, breast milk, child, idiopathic epilepsy, lactoferrin.


İlk Altı Ay Sadece Anne Sütü ile Beslenme İdiyopatik Epilepsi Gelişiminde Koruyucu Bir Faktör mü?

Pınar Arıcan1, Pınar Gençpınar2, Dilek Cavusoglu3, Nihal Olgac Dundar2
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu çalışmada, çocuklarda kısa süreli anne sütüyle beslenmenin epilepsi gelişmesi ile ilişkili olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Bu çalışmaya, Ocak 2017- Ağustos 2017 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran idiyopatik epilepsi nedeni ile takipli hastalar dahil edildi. Kontrol grubu olarak nörolojik gelişimi normal, yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş çocuklar dahil edildi.

BULGULAR: Bulgular: Çalışmaya 102 hasta ve 102 sağlıklı çocuk alındı. İlk altı ay sadece anne sütü ile beslenme sıklığı hasta grubunda %58, kontrol grubunda %82 idi. İlk altı ay sadece anne sütü ile beslenme sıklığı hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p=.000) (Odds ratio 0,29, güven aralığı 0,15-0,55).


TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Çalışmamız, altı aydan kısa süreli anne sütü ile beslenmenin idiyopatik epilepsi için risk faktörlerinden biri olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör, anne sütü, çocuk, idiyopatik epilepsi, laktoferrin.


Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Dilek Cavusoglu, Nihal Olgac Dundar. Is Exclusive Breastfeeding a Protective Factor Against Idiopathic Epilepsy?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 62-65

Corresponding Author: Pınar Gençpınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (211 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale