Batına Nafiz Kesici Delici Alet Yaralanmaları;131 Olgunun Retrospektif Analizi: Gereksiz Laparatomiler Azaltılabilir mi? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 143-150 | DOI: 10.5222/terh.2015.143  

Batına Nafiz Kesici Delici Alet Yaralanmaları;131 Olgunun Retrospektif Analizi: Gereksiz Laparatomiler Azaltılabilir mi?

Mehmet Akif Üstüner1, Enver İlhan1, Mehmet Yıldırım1, Ahmet Aykas1, Abdullah Şenlikci1, Vermi Değerli2, Hilmi Güngör1
1İzmir Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇,genel Cerrahi̇ Anabi̇li̇m Dalı
2İzmi̇r Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,acil Servis Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Kesici delici alet yaralanmaları(KDAY) acil servise sık başvuru
nedenlerinden biridir.Biz bu çalışmamızda gereksiz laparatomi oranları pre-
operatif tetkik ve muayenelerle azaltılabilir mi sorusuna cevap aradık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: xxxxxx Acil Servis Kliniği’ne 2008-2013 yılları arasında kesici delici alet yaralanması ile başvuran hastaların elektronik kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Toplam 30 356 hastanın 29 367(%96.7)’si ayaktan tedavi
edildi.Bunların 274 (%27.7)’ü Genel Cerrahi Kliniği’ne yatırıldı.Bu hastaların
131(%47.8)’i batına nafiz yaralanmaydı.Opere edilen 120 hasta gerekli
laparatomi(terapötik) 30 hasta (%25)Grup A ve gereksiz laparatomi (non
terapötik+negatif laparatomi) 90 hasta(%75)Grup B olarak ikiye ayrıldı.A
grubunda 8 (%26.7) hastaya torax tüpü takılırken,B grubunda 5 (%5.6)
hastaya torax tüpü takıldı.Negatif laparatomi yapılan 2 hastadan birinde
rastlantısal mezenter iskemi görülüp segmental ince barsak rezeksiyonu+uç
ileostomi uygulanırken,diğerinde enflame apendiks görülerek apendektomi
yapıldı.Apendiksin histopatolojisi karsinoid tümör olarak geldi

TARTIŞMA ve SONUÇ: USG ve BT nin negatif olduğu,alkollü,vitalleri
stabil,anemisi ve torax travması olmayan genç hastalarda konservatif tedavi
güçlü bir seçenek olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kesici delici alet yaralanmaları, laparatomi, karın duvarı


Penetratıng Stab Wounds To The Abdominal Wall: Retrospective Analysıs Of 131 Cases: Could Unnecessary Laparotomies Be Reduced?

Mehmet Akif Üstüner1, Enver İlhan1, Mehmet Yıldırım1, Ahmet Aykas1, Abdullah Şenlikci1, Vermi Değerli2, Hilmi Güngör1
1Izmır Educatıon And Research Hospıtal Department Of General Surgery
2İzmi̇ Educatıon And Research Hospital, Department Of Emergency Services

INTRODUCTION: : Penetrating stab wounds (PSW) are among the most frequent causes of
admissions to the emergency department.The current study attempted to
answer the question of whether unnecessary laparotomies could be reduced by
preoperative tests and physical examinations

METHODS: The electronic records of patients admitted to the
Emergency Service of the Ministry of xxxxxxx between 2008 and 2013 with penetrating stab wounds were retrospectively examined

RESULTS: : 29367 (96.7%) of total 30,356 patients were ambulatory patients. Of
these patients, 274 (27.7%) were hospitalized in general surgery clinics. 131
(47.8%) of these patients had abdominal injuries.120 patients who were
operated on were divided into two groups as necessary laparotomy
(therapeutic) in Group A, which consisted of 30 patients (25%) and
unnecessary laparotomy (nontherapeutic+negative laparotomy) in Group B,
which consisted of 90 patients (75%).While a thorax tube was inserted to eight
patients (26.7%) in Group A, a thorax tube was inserted to five (5.6%) patients
in Group B. Accidental mesenteric ischemia was observed in two patients in
which negative laparotomy was conducted, and while in one of them segmental
small intestinal resection and terminal ileostomy was performed, an inflamed
appendix was observed and appendectomy was performed. The histopathology
of appendix was consistent with carcinoid tumor.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Conservative treatment should be a strong option
in young patients who have stable hemodynamic conditions and who have no
alcohol intake, or anemia and thoracic trauma, and in which US and CT are
negative.

Keywords: Wounds stab, laparotomy, abdominal wall


Mehmet Akif Üstüner, Enver İlhan, Mehmet Yıldırım, Ahmet Aykas, Abdullah Şenlikci, Vermi Değerli, Hilmi Güngör. Penetratıng Stab Wounds To The Abdominal Wall: Retrospective Analysıs Of 131 Cases: Could Unnecessary Laparotomies Be Reduced?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 143-150

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Üstüner, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (34 kere görüntülendi)
 (920 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale