Troponin-T Levels Can Predict Left Ventricle Remodeling in Chronic Hemodialysis Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 12-18 | DOI: 10.5222/terh.2020.54366  

Troponin-T Levels Can Predict Left Ventricle Remodeling in Chronic Hemodialysis Patients

Cenk Ekmekci1, Hülya Çolak2, Özgur Bayturan3, Seyhun Kursat4, Ugur Kemal Tezcan3, Ali Rıza Bilge3
1Health Sciences University, Tepecik Traning and Education Hospital, Department of Cardiology, İzmir, Turkey
2Health Sciences University, Tepecik Traning and Education Hospital, Department of Nephrology, İzmir, Turkey
3Department of Cardiology, Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Manisa, Turkey
4Department of Nephrology, Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: Cardiac troponin T (cTnT) is an important marker in patients with chronic renal failure (CRF) to predict cardiovascular outcomes. We evaluated whether cTnT levels will provide further information about left ventricle geometric pattern in CRF as the result of patient’s volume status and efficacy of hemodialysis.
METHODS: Sixty-one patients who underwent hemodialysis three times a week for more than 3 months (mean 19 months) were included the study. One day before the mid dialysis session, blood samples were taken from the patients in the hemodialysis program and cTnT was studied. All patients underwent echocardiographic examination one day before the second hemodialysis session of the week by the same cardiologist.
RESULTS: When the groups were compared in terms of echocardiographic volume parameters; left atrium diameter, left ventricle (LV) mass, LV mass index were found higher in the cTnT positive group. The eccentric LV hypertrophy pattern was significantly more frequent in the cTnT-positive group (p: 0.04).
DISCUSSION AND CONCLUSION: cTnT are increased in hemodialysis patients with eccentric LV hypertrophy as the result of hypervolemia. In conclusion, cTnT could be used as a marker of LV geometric pattern in hemodialysis patients and as a method for planning the treatment modalities.

Keywords: cTnT, hemodialysis, echocardiographic volume parameters, left ventricular eccentric hypertrophy.


Troponin-T Düzeyleri Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Sol Ventrikül Remodelingini Öngörebilir

Cenk Ekmekci1, Hülya Çolak2, Özgur Bayturan3, Seyhun Kursat4, Ugur Kemal Tezcan3, Ali Rıza Bilge3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda kardiyak troponin T (cTnT), kardiyovasküler sonuçları öngörmede önemli bir belirteçtir. cTnT düzeylerinin, hemodiyalizin etkinliği ve hastanın volüm durumunun bir sonucu olarak; KBY' deki sol ventrikül geometrik paterni hakkında daha fazla bilgi sağlayıp sağlamadığını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 3 aydan fazla (haftada 19 ay), haftada üç kez hemodiyaliz yapılan, altmış bir hasta dahil edildi. Hemodiyaliz programındaki hastalardan orta diyaliz seansından bir gün önce kan örnekleri alındı ve cTnT çalışıldı. Tüm hastalara aynı kardiyolog tarafından haftanın ikinci hemodiyaliz seansından bir gün önce ekokardiyografik inceleme yapıldı.
BULGULAR: Gruplar ekokardiyografik volüm parametreleri açısından karşılaştırıldığında; cTnT pozitif grupta sol atriyum çapı, sol ventrikül (SV) kitlesi, SV kitle indeksi daha yüksek bulundu. Egzantrik SV hipertrofi paterni, cTnT-pozitif grupta anlamlı olarak daha sıktı (p: 0.04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipervolemiye sekonder gelişen egzantrik sol ventrikül hipertrofisi olan hemodiyaliz hastalarında cTnT artmaktadır. Sonuç olarak, cTnT hemodiyaliz hastalarında LV geometrik paterninin bir yol göstericisi ve tedavi yöntemlerinin planlanması için bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: cTnT, hemodiyaliz, ekokardiyografik volüm parametreleri, egzantrik sol ventrikül hipertrofisi.


Cenk Ekmekci, Hülya Çolak, Özgur Bayturan, Seyhun Kursat, Ugur Kemal Tezcan, Ali Rıza Bilge. Troponin-T Levels Can Predict Left Ventricle Remodeling in Chronic Hemodialysis Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 12-18

Corresponding Author: Cenk Ekmekci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (17 accesses)
 (215 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale