The Value of Tc-99m MIBI Perfusion and 18F-FDG PET Viability Studies in the Evaluation of Coronary Artery Disease [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 28-33 | DOI: 10.5222/terh.2020.57338  

The Value of Tc-99m MIBI Perfusion and 18F-FDG PET Viability Studies in the Evaluation of Coronary Artery Disease

Emine Budak, Ahmet Yanarateş
Dr. Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, Department Of Nuclear Medicine, Izmir

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the findings of Tc-99m MIBI MPS and cardiac F-18 FDG PET with invasive coronary angiography (ICA) and to investigate the value of nuclear cardiac methods in the diagnosis of coronary artery disease (CAD).
METHODS: Seventeen patients who had irreversible defect in Tc-99m MIBI MPS and who were referred to our department for viability evaluation with FDG PET were included in the study. All patients had ICA results. The evaluation was performed on a segmental basis and left ventricular myocardial walls were divided into 5 segments: apex, septum, anterior, lateral and inferior walls. Thus, 85 segments were evaluated in 17 patients. It was accepted that the anterior wall, septum and apex were fed from the LAD, the inferior wall from the RCA, and the lateral wall from the Cx. Nuclear cardiac methods and ICA findings were compared.
RESULTS: Seventeen patients with ECG detected unrecognised myocardial infarction (MI) with a mean age of 59.5 years were included in the study. According to the results of ICA, all patients had CAD with ≥ 50% stenosis. The number of segments that MPS was true positive, true negative, false positive and false negative was 67, 12, 3 and 3, respectively. The sensitivity, specificity and accuracy of MPS were 95.7%, 80% and 92.9%, respectively. Excellent agrrement and high correlation were found between MPS findings and ICA results. When MPS and PET were evaluated together and the segments were grouped; ICA stenosis was significantly lower in segments without perfusion and metabolism defect (normal group) than in segments considered viable or infarct.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tc-99m MIBI MPS and F-18 FDG PET are noninvasive methods having great importance in the evaluation of diagnosis and severity of CAD in the patients with ECG detected unrecognised MI.

Keywords: Tc-99m MIBI MPS, F-18 FDG PET, Coronary angiography, coronary stenosis.


Koroner Arter Hastalığı Değerlendirilmesinde Tc-99m MİBİ Perfüzyon ve 18F-FDG PET Viabilite Çalışmalarının Değeri

Emine Budak, Ahmet Yanarateş
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, Tc-99m MİBİ MPS ve kardiyak F-18 FDG PET bulgularını invaziv koroner anjiyografi (İKA) bulgularıyla karşılaştırarak nükleer kardiyak yöntemlerin koroner arter hastalığı (KAH) tanısındaki değerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza EKG’de geçirilmiş miyokard infarktüsü (Mİ) bulguları bulunan, Tc-99m MİBİ MPS’sinde irreversibl defekt saptanan ve FDG PET ile viabilite değerlendirilmesi amacıyla bölümümüze refere edilen 17 hasta dahil edildi. Tüm hastaların İKA sonuçları mevcuttu. Değerlendirme segment bazında yapılarak tüm hastalarda sol ventrikül miyokard duvarları apeks, septum, anterior, lateral ve inferior duvar olmak üzere 5 segmente ayrıldı. Böylece 17 hastada 85 segment değerlendirmeye alındı. Anterior duvar, septum ve apeksin LAD’den, inferior duvarın RCA’dan ve lateral duvarın Cx’ten kanladığı kabul edildi. Nükleer kardiyak yöntemlerle İKA bulguları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza ortalama yaşı 59.5 olan 17 hasta dahil edildi (4 kadın, 13 erkek). İKA sonuçlarına göre tüm hastalarda ≥ %50 darlık gösteren KAH saptandı. MPS’nin gerçek pozitif, gerçek negatif, yanlış pozitif ve yanlış negatif olduğu segment saysısı sırasıyla; 67, 12, 3 ve 3 idi. MPS’nin KAH’ı saptamada duyarlılığı %95.7, özgüllüğü %80 ve doğruluğu %92.9 olarak bulundu. MPS bulguları ile İKA sonuçları arasında mükemmel uyum ve yüksek korelasyon saptandı. MPS ve PET birlikte değerlendirilerek segmentler gruplandırıldığında; perfüzyon ve metabolizma defekti saptanmayan (normal grup) segmentlerin İKA darlık derecesi viabl ya da infarkt olarak değerlendirilen segmentlerden anlamlı olarak daha düşük saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tc-99m MİBİ MPS ve F-18 FDG PET, EKG’de geçirilmiş Mİ bulguları bulunan hastalarda, KAH tanı ve şiddetinin belirlenmesinde büyük öneme sahip noninvaziv yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Tc-99m MİBİ MPS, F-18 FDG PET, Koroner anjiyografi, koroner darlık.


Emine Budak, Ahmet Yanarateş. The Value of Tc-99m MIBI Perfusion and 18F-FDG PET Viability Studies in the Evaluation of Coronary Artery Disease. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 28-33

Corresponding Author: Emine Budak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (310 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale