Evaluation of ovarian mature cystic teratomas in our clinic: 110 cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 23-26 | DOI: 10.5222/terh.2016.023  

Evaluation of ovarian mature cystic teratomas in our clinic: 110 cases

Fatma Eskicioğlu1, Tülay Gökmen2
1Merkezedendi State Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Manisa, Turkey
2Merkezefendi State Hospital, Department Of Pathology, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate clinical, pathological features and operative approaches for patients with mature cystic teratoma diagnosis.
METHODS: A total 110 women with mature cystic teratoma diagnosis between 2006-2015 were evaluated retrospectively.
RESULTS: The mean age was 34.7. The mean volume of tumors were 128.2 cm3. Two cases showed bilateral localization (1.8%). Only, 9.09% of patients were postmenopausal. Operation method was laparotomy for 56.4% of cases and laparoscopy for 19.1% of them. Mature cystic teratoma was detected in 24.5% of cases during cesarean. The most common preferred types of surgery were salpingo-oophorectomy (39.1%) and cyst excision (33.6 %). Torsion was detected intraoperatively in 6.36 % of cases. Malignant transformation was seen in a postmenopausal cases (0.9 %).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mature cystic teratoma is seen in women of reproductive age and torsion is its most common complication. Unilateral localization and rare malignant transformation tendency are its characteristic features.

Keywords: mature cystic teratoma, ovary, malignancy


Kliniğimizdeki Ovaryan Matür Kistik Teratomların Değerlendirilmesi: 110 olgu

Fatma Eskicioğlu1, Tülay Gökmen2
1Merkezefendi Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Manisa, Türkiye
2Merkezefendi Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Manisa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ovaryan matür kistik teratoma olgularının klinik, patolojik özelliklerini ve operatif yaklaşım şekillerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006-2015 yılları arasında matür kistik teratom tanılı 110 olgu retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 34,7 idi. Tümör hacim ortalaması 128,2 cm3 idi. Olguların 2 tanesi bilateral yerleşimli (%1,8) idi. Sadece % 9,09’u postmenopoz kadınlardan oluşmaktaydı. Olguların %56,4’si laparotomi, % 19,1’i laparoskopi ile opere edilmişti. Matür kistik teratomların % 24,5’u ise sezaryen sırasında saptanmıştı. Salpingo-ooferektomi olguların % 39,1’ünde, kist eksizyonu % 33,6’ünde tercih edilen operasyon tipiydi. % 6,36 intraoperatif torsiyon tespit edildi. 1 postmenopoz olguda (% 0,9) malign transformasyon belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Matür kistik teratom reprodüktif çağ kadınlarda görülmektedir ve en sık komplikasyonu torsiyondur. Unilateral yerleşim ve nadir malign transformasyon eğilimi karekteristik özelliklerdir.

Anahtar Kelimeler: Matür kistik teratoma, over, malignite


Fatma Eskicioğlu, Tülay Gökmen. Evaluation of ovarian mature cystic teratomas in our clinic: 110 cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 23-26

Corresponding Author: Fatma Eskicioğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (38 accesses)
 (4780 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale