Gastrointestinal stromal tümörlerin radyolojik bulgularının malignite potansiyelini öngörmedeki etkinliği [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 148-156 | DOI: 10.5222/terh.2019.65668  

Gastrointestinal stromal tümörlerin radyolojik bulgularının malignite potansiyelini öngörmedeki etkinliği

Fatma Ceren Sarioglu1, Dilek Oncel2, Orkun Sarioglu2, Asli Irmak Biranci2, Gulden Diniz3
1Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Izmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı gastrointestinal stromal tümörlerin radyolojik bulgularının malignite potansiyelini öngörmedeki etkinliğinin National Institutes of Health ve Armed Forces Institute of Pathology kritlerine göre araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Ocak 2010- Ocak 2016 tarihleri arasında patolojik olarak gastrointestinal stromal tümör tanısı almış 50 hasta rerospektif olarak incelenmiştir. 27 hasta preoperatif bilgisayarlı tomografi tetkiklerine ulaşılamadığından çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya dahil olan 23 hastanın preoperatif bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde tümörler boyut, kontur özellikleri, homojenite, kontrastla boyanma şekli, santral hipoatenüasyon varlığı, büyüme paterni, mezenterik heterojenite, çevre dokulara invazyon, kavitasyon, eşlik eden batın içi serbest sıvı, eşlik eden karaciğer metastazı ve 1 cm’den büyük lenf nodunun varlığı açısından değerlendirilmiştir. Radyolojik bulgular histopatolojik bulgular ile kıyaslanmış ve radyolojik bulguların malignite potansiyelini öngörmedeki etkinlikleri araştırılmıştır. Tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon analizleri kullanılmış ve p<0.05 olması anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: 23 hasta ile yaptığımız çalışmamızda tümör boyutu (p = 0.023) ve santral hipodansite varlığı (p = 0.036) National Institutes of Health kriterlerine göre risk grubunu belirlemede anlamlı bulundu. Kontur düzensizliği (p = 0.036, p = 0.026) ve mezenterik heterojenite (p = 0.021, p = 0.005) ise sırasıyla hem National Institutes of Health hem de Armed Forces Institute of Pathology kritelerine göre yüksek risk varlığını belirlemede anlamlı olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kontur düzensizliği ve mezenterik heterojenite yüksek risk varlığını ön görmede yol gösterici olabilmektedir. Tümörlerin radyolojik olarak benign ve malign olma özellikleri tedavi ve takip sürecinde hastalar için önemli farklar yarattığından, çalışmamızın bu süreçlerde önemli yarar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör, Bilgisayarlı tomografi, malign, benign


Effectiveness of radiological findings of gastrointestinal stromal tumors in the prediction of high-risk potential for malignancy: comparison of the NIH and AFIP criteria

Fatma Ceren Sarioglu1, Dilek Oncel2, Orkun Sarioglu2, Asli Irmak Biranci2, Gulden Diniz3
1Department of Radiology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department Of Radiology, Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Pathology, Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of our study was to identify the relevance of computed tomography findings in the prediction of malignancy potential in gastrointestinal stromal tumors and to compare the relationships between risk groups and computed tomography findings according to the National Institutes of Health and the Armed Forces Institute of Pathology criteria.
METHODS: We evaluated the computed tomography examinations of 23 patients with gastrointestinal stromal tumors. We evaluated the tumors according to size, contour, central hypodensity, contrast enhancement, growth pattern, mesenteric heterogeneity, local invasion, ulceration, presence of lymphadenopathy, fluid collection and metastasis. These findings were correlated with histopathologic findings, and their relevance on the prediction of malignancy potential was evaluated according to the National Institutes of Health and the Armed Forces Institute of Pathology criteria. We also evaluated the tumors for carrying high risk potential for malignancy.
RESULTS: Tumor size (p = 0.023) and central hypodensity (p = 0.036) were statistically significant for risk stratification according to the National Institutes of Health criteria. Contour irregularity (p = 0.036, p = 0.026) and mesenteric heterogeneity (p = 0.021, p = 0.005) were significant in the evaluation of high risk potential according to the National Institutes of Health and the Armed Forces Institute of Pathology criteria, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Contour irregularity and mesenteric heterogeneity may be useful to predict the high risk potential according to the both criteria. Tumor size and central hypodensity may provide risk stratification according to the NIH criteria.

Keywords: Gastrointestinal stromal tumor, Computed tomography, Malignant, Benign


Fatma Ceren Sarioglu, Dilek Oncel, Orkun Sarioglu, Asli Irmak Biranci, Gulden Diniz. Effectiveness of radiological findings of gastrointestinal stromal tumors in the prediction of high-risk potential for malignancy: comparison of the NIH and AFIP criteria. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 148-156

Sorumlu Yazar: Fatma Ceren Sarioglu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (18 kere görüntülendi)
 (238 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale