Nazal Bulguların Tıkayıcı Uyku Apnesi Üzerine Etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 233-237 | DOI: 10.5222/terh.2016.233  

Nazal Bulguların Tıkayıcı Uyku Apnesi Üzerine Etkisi

Serhan Derin1, Sabri Köseoğlu1, Murat Şahan1, Mustafa Yılmaz2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye.
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Üst solunum yolu tıkayıcı bulgularının tıkayıcı uyku apne sendromunda (TUAS) etkileri olduğu bilinmektedir. Havayolu direncinin büyük bir bölümünü oluşturan burnun TUAS üzerindeki etkileri tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı tıkayıcı nazal muayene bulgularının TUAS üzerinde herhangi etkisi olup olmadığının belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Uyku bozukluğu şikayeti ile hastanemize Ağustos 2014- Ağustos 2015 tarihleri arasında başvuran 109 hastanın, gece uyku polisomnografisi yapılarak TUAS olduğu saptandı. Hastaların yapılmış olan ayrıntılı KBB muayene bulgularından tıkayıcı alt konka hipertrofisi, tıkayıcı nazal septal deviasyon ve internal nazal valv darlığı olan hastalar belirlendi. Bunlara ek olarak Mallampati skoru, tonsil boyutları (Brodsky skalası), vücut kitle indeksi (VKİ), boyun ve bel çevreleri kayıt edildi. Nazal tıkanıklık bulgusu olan ve olmayan TUAS hastaları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Nazal tıkanıklık bulgusu olan OSAS hastalarıyla (n: 61) olmayan OSAS hastaları (n: 48) karşılaştırıldığında, apne hipopne indeksi (AHİ), en düşük O2 saturasyonu, oksijen desaturasyon indeksi (ODİ) ve Epwort uykululuk skalaları açısından anlamlı fark olmadığı görüldü (Mann Whitney U test, P>0,05). Ayrıca tüm hastalar ele alındığında AHİ ile yaş ve mallampati skorları arasında bir korelasyonun olmadığı (p>0,05) ancak Brodski skalası, VKİ, bel ve boyun çevresinin AHİ ile korele olduğu izlendi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nazal tıkanıklığın TUAS şiddetini üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı uyku apnesi, Nazal Tıkanıklık, Polisomnografi


The Effect of Nasal Findings on Obstructive Sleep Apnea

Serhan Derin1, Sabri Köseoğlu1, Murat Şahan1, Mustafa Yılmaz2
1Mugla Sıtkı Koçman University School Of Medicine, Department Of Otolaryngology, Muğla, Turkey
2Mugla Sıtkı Koçman University School Of Medicine, Department Of Neurology

INTRODUCTION: Effects of upper airway obstruction findings on obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) are well known. The nose forms a big part of upper airway resistance and its effects on OSAS is controversial. This study aimed to investigate the effects of obstructive nasal examination findings on OSAS.
METHODS: One hundred and nine patients presented to our hospital with complaints of sleep disorders, had night polysomnography performed and diagnosed with OSAS. Detailed ENT examination of each patient was performed and obstructive inferior turbinate hypertrophy, obstructive nasal septal deviation and internal nasal valve stenosis was identified. In addition to this Mallampati score, tonsillar size (Brodsky scale), body mass index (BMI), neck and waist measurements were recorded. OSA patients with and without nasal obstruction were compared.
RESULTS: Patients with nasal obstruction (n: 61) and those without nasal obstruction (n = 48) were compared. Apnea-hypopnea index (AHI), the lowest O2 saturation, oxygen desaturation index (ODI) and Epwort sleepiness scales showed no significant difference between these two groups. (Mann Whitney U test, P> 0.05). Furthermore there was no correlation between age, Mallampati scores and AHI (p> 0.05) but Brodski scale, BMI, waist and neck measurements were found to be correlated with AHI (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The presence of nasal obstruction as assessed by objective polysomnographic findings showed no significant effect on patients with OSAS.

Keywords: Obstructive Sleep Apnea, Nasal Obstruction, Polysomnography


Serhan Derin, Sabri Köseoğlu, Murat Şahan, Mustafa Yılmaz. The Effect of Nasal Findings on Obstructive Sleep Apnea. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 233-237

Sorumlu Yazar: Serhan Derin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (20 kere görüntülendi)
 (951 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale