Hiperlipidemili hastalarda başağrısı [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 186-190 | DOI: 10.5222/terh.2015.186  

Hiperlipidemili hastalarda başağrısı

Funda Yıldırım Baş1, Seden Demirci2, Bahriye Arslan1, Zeliha Salman3
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı,ısparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı,ısparta
3Eğirdir Toplum Sağlığı Merkezi Isparta

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Baş ağrısı; genel polikliniklere en sık başvuru sebeplerindendir. Son yıllarda metabolik sendrom, obezite ve primer başağrıları arasındaki ilişki dikkati çekmektedir. Amacımız hiperlipidemi ve baş ağrısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Lipid düzeyleri ölçülerek uluslararası kolesterol eğitim programı erişkin tedavi paneli III kriterlerine göre hiperlipidemi tanısı alan 92 kişi ve sağlıklı 100 kişi çalışmaya dahil edildi. Tüm kişilerde baş ağrısının varlığı, süresi, sıklığı, atak süresi ve ağrının şiddeti araştırıldı.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalamaları 37± 13, 8 yıldı. 106’sı (%55,2) kadın, 86’sı (%44,8) erkekti. İki grup yaş ve cinsiyet olarak benzerdi. Hiperlipidemi grubunda, 30 (%32,6) Kontrol grubunda 16 ( %16,0) kişide baş ağrısı tespit edildi. Hiperlipidemi grubunda baş ağrısı varlığı istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (p=0.04). Baş ağrısı tipleri arasında anlamlı fark yoktu (p= 0,9). Hiperlipidemili hastalarda atak şiddeti ve atak süresi kontrole göre daha yüksek bulundu (p = 0,003, p= 0,04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız hiperlipidemili hastalarda baş ağrısının sık olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle klinisyenler hiperlipidemili hastalarda baş ağrısının farkında olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, hiperlipidemi, migren


Headache in hyperlipidemia patients

Funda Yıldırım Baş1, Seden Demirci2, Bahriye Arslan1, Zeliha Salman3
1Department Of Famıly Medıcıne,süleyman Demirel University,ısparta,turkey
2Department Of Nörology Süleyman Demirel University,ısparta,turkey
3Department Of Commınıty Health Centre, Eğirdir,ısparta,turkey

INTRODUCTION: Headache is the most common complaint of the patients, who applied to general outpatient clinics. In recent years, association between metabolic syndrome, obesity, and primary headaches has attracted much attention. Our aim was to investigate the association between headache and hyperlipidemia.
METHODS: 92 participants having hyperlipidemia and 100 healthy controls were enrolled this study. All participants were checked for their total cholesterol, HDL and LDL cholesterol, and triglyceride levels. The diagnosis of hyperlipidemia was made according to National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III criteria. We investigated the precence of headache, the duration, frequency of headache, the duration of headache attack, and the severity of headache.
RESULTS: Mean age of the participants was 37± 13,8 years. Of all participiants, 106 (%55,2) were females, 86 (%44,8) were males. Two groups were similar in terms of gender and years. In hyperlipidemia group, 30 (%32,6) patients had headache, in control group 16 ( %16,0) had headache. This difference was statistically significant (p=0,04). There was no statistically different between the groups according to headache type (p=0,9). The patients with hyperlipidemia had significantly higher VAS and duration of headache attack compared to the controls (p = 0,003, p= 0,04).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study suggests that headache may be frequent in hyperlipidemia patients. Therefore, clinicans should be aware of headache in hyperlipidemia patients.

Keywords: Headache, hyperlipidemia, migraine


Funda Yıldırım Baş, Seden Demirci, Bahriye Arslan, Zeliha Salman. Headache in hyperlipidemia patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 186-190

Sorumlu Yazar: Funda Yıldırım Baş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (3501 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale