Lisans Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Çekirdek Eğitim Programına Göre Analizi: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örneği [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 288-293 | DOI: 10.5222/terh.2020.75010  

Lisans Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Çekirdek Eğitim Programına Göre Analizi: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örneği

Hayriye Kul Karaali, Duygu Ilgın, Özlem Özcan, Erhan Seçer
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmamız, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda önerilen ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programlarında kullanımının incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Devlet üniversitelerinin sağlık bilimleri fakülteleri bünyesindeki ilk 10 sırada yer alan fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarına ait resmi web siteleri incelendi.
BULGULAR: On üniversitede Toplam 374 dersin verilerine ulaşıldı. Bu derslerde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin sınav (n=374;%100), ödev (n=165;%44,11), uygulama (n=106;%28,34), sunum (n=103;%27,54), bireysel çalışma (n=76;%20,32), derse katılım (n=68;%18,18), proje (n=55;%14,70), derse devam (n=50;%13,36), internet tarama (n=36,%9,62), kütüphane çalışması (n=36;%9,62), laboratuvar (n=33;%8,82), alan çalışması (n=26;%6,95), mini sınav (n=26;%6,95), okuma faaliyetleri (n=20;%5,34), sunu hazırlama (n=13;%3,47), seminer (n=8;%2,13), materyal tasarlama (n=3;%0,80) ve rapor hazırlama (n=2;%0,53) olduğu kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız lisans programlarında, öğrenciye kazandırılması planlanan yeterliliklerin etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda önerilen, beceri temelli ve performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yöntemlerin diğer yöntemlerden daha az kullanıldığını göstermiştir. Bu nedenle lisans programı öğretim planlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na göre güncellenmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, Kalite, Ölçme, Rehabilitasyon


Analysis of Measurement and Evaluation Methods in Undergraduate Education According to the Core Education Program: Physiotherapy and Rehabilitation Example

Hayriye Kul Karaali, Duygu Ilgın, Özlem Özcan, Erhan Seçer
Manisa Celal Bayar University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Manisa

INTRODUCTION: Our research was carried out to investigate the use of measurement and evaluation methods proposed in the National Core Education Program of Physiotherapy and Rehabilitation in Physiotherapy and Rehabilitation undergraduate programs.
METHODS: Official websites of the Physiotherapy and Rehabilitation programs, which are in the top 10 within the health sciences faculties of public universities, were examined.
RESULTS: Data of a total of 374 courses were reached in ten universities. The measurement and evaluation methods used in these courses were recorded as exam (n = 374; 100%), homework (n = 165; 44.11%), practice (n = 106; 28.34%), presentation (n = 103; 27,54%), individual work (n = 76; 20.32%), class participation (n = 68; 18.18%), project (n = 55; 14.70%), attendance (n = 50; 13,36%), internet browsing (n = 36, 9.62%), library study (n = 36; 9.62%), laboratory (n = 33; 8.82%), field study (n = 26;% 6.95), mini exam (n = 26; 6.95%), reading activities (n = 20; 5.34%), preparing a presentation (n = 13; 3.47%), seminar (n = 8; 2.13%), material design (n = 3; 0.80%) and report preparation (n = 2; 0.53%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study showed that the skills-based and performance-based measurement and evaluation methods proposed in the National Core Education Program, which are designed to effectively evaluate the competencies planned to be acquired for students, are used less than other methods in undergraduate programs.
For this reason, it is considered that the undergraduate program education plans need to be updated according to the National Core Education Program of Physiotherapy and Rehabilitation.

Keywords: Physiotherapy, Quality, Measurement, Rehabilitation


Hayriye Kul Karaali, Duygu Ilgın, Özlem Özcan, Erhan Seçer. Analysis of Measurement and Evaluation Methods in Undergraduate Education According to the Core Education Program: Physiotherapy and Rehabilitation Example. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 288-293

Sorumlu Yazar: Hayriye Kul Karaali, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (11 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale