İntrapartum fetal kalp hızı traselerinin erken neonatal sonuçlar ile ilişkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 157-161 | DOI: 10.5222/terh.2019.77699  

İntrapartum fetal kalp hızı traselerinin erken neonatal sonuçlar ile ilişkisi

Emrah Beyan1, Sefa Kurt2
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişme Enstitüsü (NICHD) kategorilerine göre intrapartum fetal kalp hızı traseleri ile erken neonatal sonuçlar arasındaki ilişkiyi saptamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 150 tekil, sefalik prezentasyonda, komplikasyonsuz gebelik NICHD kategorilerine göre değerlendirildi. 110- 160 atım/ dk arasında baseline ve varyabilitesi olan, geç ya da varyabıl deselerasyon içermeyen kategori 1 traseler; Grup 1 olarak tanımlandı. Varyabilite kaybı ile birlikte tekrarlayan geç ve varyabıl deselerasyon veya bradikardinin eşlik ettiği kategori 3 traseler ise; Grup 3 olarak tanımlandı. Bunların dışında kalan ve her iki kategoriyi tam olarak karşılamayan kategori 2 traseler ise Grup 2 olarak tanımlandı. Gruplar, doğum şekilleri, 1. ve 5. dk. APGAR skorları, umbilikal kordon kan gazı pH değerleri, mekonyumlu amniyon mayi varlığı ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDB) gereksinimi açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her kategoride 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 2 ve Grup 3’ de, Grup 1’e göre, UA pH değerinin, 1. dk APGAR skorunun istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p< 0,05). Grup 3’ ün, Grup 2 ve 1’e göre sezaryen oranının, mekonyumlu amniyon mayi varlığının daha fazla olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir (p< 0,05). YDB gereksinimi ve 5. dk APGAR skorlarında istatistiksel farklılık tespit edilmemiştir (p> 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntrapartum FKH traselerine göre, erken neonatal sonuçları öngörmede 2008 NICHD kategorileri güvenli, etkin ve geçerli bir non-invaziv metottur.

Anahtar Kelimeler: fetal kalp hızı trasesi, umbilikal arter pH, erken neonatal sonuçlar


The relationship between intrapartum fetal heart rate tracings and early neonatal outcomes

Emrah Beyan1, Sefa Kurt2
1İzmir University Of Health Sciences Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Gynecology And Obstetric, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Department Of Gynecology And Obstetric, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: To determine the relationship between early neonatal outcomes and intrapartum fetal heart rate tracings according to the United States of America National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)
METHODS: 150 single, cephalic presentation and non-complicated pregnants have been evaluated according to the categories of NICHD. Category 1, which has 110-160 pulse/min baseline and variability also not having late and variable deceleration, was defined as group 1. Category 3 traces, which having late and variable deceleration or bradycardia, were defined as group 3. Except those, category 2 traces, that not to fit in both categories are mentioned before, were defined group 2. Groups were compared to types of borns, 1. And 5. min. APGAR scores, umbilical cords blood gas pH values, being amnion fluid with meconium and the need for newborn intensive care unit.
RESULTS: 50 patients were included in each category. İt was determined, in group 2 and group 3 UA pH values and 1 min. APGAR scores were statical meaningly lesser than group 1 (p< 0.05). Also, group 3 rates of cesarian and amnion fluid with meconium were statically higher than group 1 and 2 (< 0.05). There is no statically differences between needing for newborn intensive care unit and 5. min. APGAR scores (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to intrapartum fetal heart rate traces, 2008 NICHD categories are safe, effective and valid a non-invasive test for forecasting early neonatal results.

Keywords: fetal heart rate tracing, umblical artery pH, early neonatal outcomes


Emrah Beyan, Sefa Kurt. The relationship between intrapartum fetal heart rate tracings and early neonatal outcomes. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 157-161

Sorumlu Yazar: Emrah Beyan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (16 kere görüntülendi)
 (518 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale