E- ISSN: 2822-4051
The Relationship Between Clinical Status, Computed Tomography and Prognosis in Spontaneous Intracerebral Hematomas [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(1): 41-48 | DOI: 10.5222/terh.1992.78300

The Relationship Between Clinical Status, Computed Tomography and Prognosis in Spontaneous Intracerebral Hematomas

Gülümser Irtman1, Faik Budak1, Mustafa Başoğlu1
Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir

In this study, 320 cases of jntracerebral hematoma are studied on the basis of clinical status, computerized tomography and prognosis. Following results are obtained: 1- The main factors effecting the prognosis were the level of conciousness, presence of major neurologic deficits, diameter of the hematoma, intraventriculer haemorrhage and midline shift. Age of the patient, accompanying systemic diseases, localization of the hematoma and surrounding edema effected the prognosis less significantly. 2- Surgical treatment of lobar hematoma is found to have no superiority, therefore priority should be given to the medical treatment and only intractable cases with evolving neurologic deficits should undergo surgery. 3- Hematomas with deep location should receive medical therapy only. 4- Surgical treatment of cerebellar hematomas greater than 3 cm. in diameter is found to be considerably benefical.

Keywords: Brain, Hemorrhage, Mortality, Stroke, Surgery

Spontan Intraserebral Hematomlarda Klinik-Beyin Tomografisi ve Prognoz İlişkisi

Gülümser Irtman1, Faik Budak1, Mustafa Başoğlu1
Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir

Bu çalışmada 320 intraserebral hematomlu olgu klinik, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi ve prognoz temelinde analiz edildi. Aşağıdaki sonuçlar elde edildi: 1- Prognoz üzerine en etkili faktörler olarak bilinç düzeyini, majör nörolojik defisitlerin varlığını, hematomun çapını, orta hat şiftini ve ventrikül içi kanamayı, daha az etkili faktörler olarak da yaşı, sistemik hastalıkları, hematomun lokalizasyonunu ve perilezyoner ödemin varlığını bulduk. 2- Lober hematomlarda cerrahi sağaltımın medikal sağaltıma üstünlüğü saptanamamış olup, öncelikle medikal sağaltımın yeğlenmesini, medikal sağaltıma yanıt vermeyen ve nörolojik defisitleri artan olgularda cerrahi girişimin uygulanmasının uygun olacağını, 3- Derin yerleşimli hematomlarda medikal sağaltımın yeğlenmesini, 4- Serebellar hematomlarda ise, çapı 3 cm.'den büyük olan olgularda cerrahi girişimin çok yararlı olduğu kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Beyin Kanaması, Cerrahi, inme, Mortalite

Gülümser Irtman, Faik Budak, Mustafa Başoğlu. The Relationship Between Clinical Status, Computed Tomography and Prognosis in Spontaneous Intracerebral Hematomas. Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(1): 41-48
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale