Yoğun bakım ünitesinde renal replasman modalitesi seçimi: hangi faktörler belirleyici? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 162-166 | DOI: 10.5222/terh.2019.78557  

Yoğun bakım ünitesinde renal replasman modalitesi seçimi: hangi faktörler belirleyici?

Sibel Ersan1, Işıl Köse2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü,İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek hasarı (ABH) insidansı yaşlanan nüfus, çoklu morbidite, invaziv işlemler ve yüksek hastalık skorlarına bağlı olarak giderek artmaktadır. Renal replasman tedavisine (RRT) ihtiyacın da artması nedeniyle akut böbrek hasarının yönetiminde en uygun ve güvenilir modalite seçiminin önemi açıktır. Renal replasman tedavisi modalitesinin seçiminde net kriterler hakkında bir görüş birliği oluşmamıştır. Bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde gelişen ABH olgularında uyguladığımız RRT modalitelerinin seçiminde etkili olan faktörleri belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016-Aralık 2017 yılları arasında Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde üç gün ve üzerinde yatırılarak tedavi edilen ve akut böbrek hasarı gelişen hastaların dosyaları demografik, klinik ve laboratuvar veriler açısından elektronik veri sistemi üzerinden retrospektif olarak incelendi. Akut böbrek hasarı yönetiminde seçilen renal replasman tedavisine göre hastalar iki gruba ayrıldı: aralıklı hemodiyaliz (HD) grubu ve sürekli renal replasman tedavisi olarak sürekli venövenöz hemodiyafiltrasyon (SVVHDF) uygulanan grup. Modalite seçimini etkileyen faktörler lojistik regresyon analizi ile belirlendi. Seçilen modalitelere göre hastane-içi ölüm oranları hesaplandı.
BULGULAR: Ocak-2016-Aralık 2017 arasında yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen toplam 1806 hastadan 171’inde (%9.46, 97 erkek ve 74 kadın, ortalama yaşları 67.47±15.60 yıl) RRT gerektiren ABH gelişmiştir. Hastaların ortalama yoğun bakım yatış süreleri 8.41±10.26 gün olarak bulundu. HD (n=93, %54.1) ve HDF (n=78, %45.3) tedavisi uygulanan gruplar arasında yaş, cinsiyet, eşlik eden komorbiditeler ve yoğun bakım yatış süreleri anlamlı farklılık göstermemiştir. Logistic regresyon analizinde; sepsis ve kardiyolojik nedenlere bağlı yatışlar, ortalama arter basıncı (OAB) <75 mmHg olması, yüksek akut fizyoloji skoru (SAPS II), vazopresör ve inotrop kullanımı, laktat yüksekliği ve idrar çıkışının < 0.25ml/kg/sa olması HDF seçiminde etkili bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım ünitesinde renal replasman tedavisi modalitesinin seçiminde belirleyici rol oynayan faktörler netlik kazanmamıştır. Biz çalışmamızda hastaya ait bazı demografik, klinik ve laboratuvar faktörlerin klinisyenin seçimini etkilediğini vurguladık.

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım ünitesi, akut böbrek hasarı, renal replasman tedavisi


The choice of renal replacement modality in an intensive care unit: which factors are predictive ?

Sibel Ersan1, Işıl Köse2
1Department of Nephrology, University of Health Sciences, Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Critical Care Unit, University of Health Sciences, Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The incidence of acute kidney injury (AKI) in intensive care units (ICU) has been increasing due to increasing age, multiple associated co-morbidities, application of invasive procedures, and high disease-severity scores. The impact of choice of a convenient and effective renal replacement therapy (RRT) modality is utmost importance. So far there has been no clear concensus on the choice of RRT modality. This study was conducted to estimate the predictive factors that determine the clinician’s choice of initial RRT modality in ICU-AKI patients.
METHODS: Between January 2016 and December 2017 the patients admitted to ICU more than three days who developed AKI were recruited. The data was obtained retrospectively from electronical data system and included demographics, clinical, and laboratory features. According to choice of initial RRT modality patients were divided into two groups; intermittant hemodialysis (HD) and continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHDF) groups. The factors that determined the modality choice was analyzed by logistic regression. In-hospital mortality rate was calculated regarding the type of modality.
RESULTS: Out of 1806 patients admitted to ICU 171 patients (9.46%, 97 males, 74 females, mean age of 67.47±15.60 years) developed AKI requiring RRT. The mean hospital stay was 8.41±10.26 days. Between HD (n=93, 54.1%) and CVVHDF (n=78, 45.3%) groups age, gender, associated co-morbidities and hospital-stay days did not differ significantly. Logistic regression analysis revealed that sepsis and cardiological disorders, mean arterial pressure (MAP) <75 mmHg, high SAPS II scores, use of vasopressors and inotropes, high lactate levels, and urinary output of <0.25 ml/kg/h were associated with the choice of CRRT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The factors suggesting the choice of RRT modality type in ICU are not clear. We emphasized that some parameters related to patient’s demographics, clinics and laboratory data affect the clinician’s choice.

Keywords: intensive care unit, acute kidney injury, renal replacement therapy


Sibel Ersan, Işıl Köse. The choice of renal replacement modality in an intensive care unit: which factors are predictive ?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 162-166

Sorumlu Yazar: Sibel Ersan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (384 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale