Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Baumanni Enfeksiyonu Gelişiminde Rol Oynayan Predispozan Faktörler [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 157-164 | DOI: 10.5222/terh.2015.157  

Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Baumanni Enfeksiyonu Gelişiminde Rol Oynayan Predispozan Faktörler

Birzat Emre Gölboyu1, Onur Dülgeroğlu2, Mürsel Ekinci1, Pınar Karaca Baysal1, Kenan Murat3
1Kars Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Kars
2Kars Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kars
3Kars Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Kars

GİRİŞ ve AMAÇ: En önemli nozokomiyal patojen olarak kabul edilen Acinetobacter baumannii, çoklu ilaç direnci nedeniyle son yıllarda yeniden önem kazanan enfeksiyon etkenleri arasında yer almaktadır Çok ilaca dirençli Acinetobacter baumannii artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Bu çalışmada yoğun bakım hastalarında çoklu ilaç dirençli a. baumannii enfeksiyonu için predispozan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde acinetobacter baumanni enfeksiyonu gelişen hastalarının dosyaları retrospektif olarak incelendi. Her iki grupta yer alan hastaların yaş, cinsiyet, Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II (APACHE II) skoru, yandaş hastalıkları, yoğun bakım ünitesine yatış nedenleri, hospitalizasyon ve yoğun bakıda kalış süreleri kaydedildi. Hastalar çoklu ilaç dirençli olan ve olmayan a.baumannnii enfeksiyonu gelişimine göre iki gruba ayrılmışlardır. Her iki grupta yer alan hastalarda yoğun bakıma kabullerinde mekanik ventilatör ihtiyaçları ve uygulanan invazif işlemler (entübasyon ve arteriyel, santral venöz ve üriner kateterizasyonlar) kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmamızda yoğun bakım takiplerinde a.baumannii ile ilişkili enfeksiyonu olan 40 erkek, 52 kadın toplam 92 hastanın verileri incelenmiştir. Çoklu ilaç direnci olan hasta sayısı 36 olup tüm hastaların %39,1’ini oluşturmaktadır. Hastaların yoğun bakımda kalma süresi, hastanede kalma süresi ve APACHE 2 değerleri incelendiğinde her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemledik. Hastaların yoğun bakım ünitesine devrolma öncesi aldıkları tanılar incelendiğinde diyabetes mellitus ve neoplastik hastalık olması ile çoklu ilaç direnci olan a.baumannii gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmiştir. Reentübasyon (birden fazla endotrakeal entübasyon) işleminin ise çoklu ilaç dirençli a.baumanni gelişimi ile ilişkisi olduğunu bulduk.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu retrospektif analizin bulgularına göre, anestezi yoğun bakım ünitesi hastalarında yüksek APACHE II skoru, diyabetes mellitus tanısı ve neoplastik hastalık öyküsü olması çoklu ilaç direnci olan a.baumannii enfeksiyonu oluşumunda ön belirleyicidir.

Anahtar Kelimeler: çoklu ilaç dirençli acinetobacter, nazokomiyal enfeksiyon, yoğun bakım


Predictors Of Multidrug Resistant Acinetobacter Baumannii Infections in Intensive Care Unit

Birzat Emre Gölboyu1, Onur Dülgeroğlu2, Mürsel Ekinci1, Pınar Karaca Baysal1, Kenan Murat3
1Department Of Anaesthesia, Kars State Hospital, Kars, Turkey
2Department Of General Surgery, Kars State Hospital, Kars, Turkey
3Department Of Microbiology, Kars State Hospital, Kars, Turkey

INTRODUCTION: Acinetobacter baumannii which is accepted as the most serious nosocomial pathogen has been also defined as an emerging infectious agent due to multi- drug resistant strains by recent years. Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii isolates are linked to increased mortality and morbidity events. It is aimed to detect the predisposant factors in development of Acinetobacter baumannii infections encountered among intensive care patients.
METHODS: Charts of the patients whom were detected to have Acinetobacter baumannii infection in intensive care unit between January 2014 and May 2015 have been reviewed retrospectively. The patients were grouped as MDRAB and non MDRAB infection sufferers in ICU. For both groups the recorded datas were as follows: age, sex, medical history, underlying surgical pathology, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 2 score( APACHE 2), presence of invase procedures(intubation, arterial, central venous lines, urinary catheters and renal replacement therapy), days in ICU, infection site, complications length of stay(LOS) in the ICU and hospital, and final outcome.
RESULTS: The datas belonging to totally 92 patienst( 40 male and 52 female ) with ICU related Acinetobacter baumannii infections were reviewed in the study. The number of patients with MDRAB infections were detected as 36 and they consisted 39.1% of all cases. According to comparison of the parametres regarding ICU LOS, Hospital LOS and APACHE 2 scores,there was a significant difference between groups. When we look at the pre- ICU diagnosis of cases there was a significant relation between MDRAB infections and having DM or neoplastic diseases. We also detected a positive relation between reintubation events( more than one endotracheal intubation) and MDRAB infections.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of this retrospective study we found the factors of high APACHE 2 scores, DM and neoplastic diseases as probable predisposants in development of
MDRAB infections in intensive care units

Keywords: hospital acquired infection, intensive care unit, multidrug-resistant Acinetobacter infection


Birzat Emre Gölboyu, Onur Dülgeroğlu, Mürsel Ekinci, Pınar Karaca Baysal, Kenan Murat. Predictors Of Multidrug Resistant Acinetobacter Baumannii Infections in Intensive Care Unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 157-164

Sorumlu Yazar: Birzat Emre Gölboyu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (55 kere görüntülendi)
 (1424 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale