İntervertebral Kafes ile Anterior Servikal Diskektomi Ve Füzyon Sonrası Uzun Dönem Radyolojik Açılar [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 165-170 | DOI: 10.5222/terh.2015.165  

İntervertebral Kafes ile Anterior Servikal Diskektomi Ve Füzyon Sonrası Uzun Dönem Radyolojik Açılar

Ozan Ganiüsmen1, Engin Çiftçi2, Ali Samancıoğlu3, Hakan Korkmaz1, Güven Çıtak1, Sultan Tarlacı4
1Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nöroşirürji Ana Bilim Dalı,İzmir
2Denizli Devlet Hastanesi,Nöroşirürji Ana Bilim Dalı,İzmir
3Seyfi Demirsoy Hastanesi,Nöroşirürji Ana Bilim Dalı,İzmir
4Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nöroloji Ana Bilim Dalı,İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Zamanımızda, servikal disk hastalığının (CDH) tedavisinde servikal kafes kullanımı yaygın olarak kabul edilmiş ve bir cerrahi müdahale haline gelmiştir. Polikarbon Peek kafes iyi uzun vadeli sonuçlar ile, servikal disk hastalığında kullanılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İntervertebral peek kafes ile tek mesafe anterior servikal diskektomi v efüzyon(ACDF) uygulanan 16 hastaya retrospektif çalışma yapıldı. Preoperatif, postoperatif ve iki yıl sonra lateral düz grafiler alındı. Hastalar en az 24 ay takip edildi.
BULGULAR: Kullanılan cerrahi işlemler tüm hastalar için teknik olarak başarılı olup ve genel anestezi ve cerrahi ile ilgili hiçbir majör komplikasyon olmadı.Ortalama intervertebral disk yüksekliği (DY) preoperatif 4.6 ± 1.4 mm ve yüksekliği 24 aylık takipte 4.5 ± 1.4 mm idi.Ortalama lordoz açısı (LA) preoperatif 14.5 ± 16.8 iken 24 aylık takipte 17.5± 13.5 tu.Ortalama segmenti açısı prepoperatif 13.4 ± 15.2 iken postoperatif 12.6± 11.9 du. Hiçbir peek kafes yerinden oynamadı yada başarısızlık olmadı.Klinik belirtiler, tüm takip hastalarda geriledi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ACDF CDH tedavisi için etkili bir yoldur. Bir kafes kullanılarak segmental çökme önlenir. Bu teknik LA,SA ve DY liğini normal sınırlar içerisinde tutarak postoperatif ağrıyı azaltır ve kaliteli yaşam sağlar. Servikal disk hastalığı cerrahi tedavisinde tek başına kafeslerin uygulanması uzun süreli takip klinik sonuçları yüz güldürücüdür.

Anahtar Kelimeler: , Anterior mikrodiskektomi, Füzyon, Lordoz Açısı, Segment Açısı


Long Term Radiological Angles After Anterior Cervical Discectomy and Fusion Operation Made by İntervertebral Cage

Ozan Ganiüsmen1, Engin Çiftçi2, Ali Samancıoğlu3, Hakan Korkmaz1, Güven Çıtak1, Sultan Tarlacı4
1Sifa Universty Medical Faculty, Department Of Neurosurgery,İzmir
2Denizli State Hospital,Deparment of Neurosurgery,Denizli
3Seyfi Demirsoy Hospital,Department of Neurosurgery,İzmir
4Sifa Universty Medical Faculty,Department Of Neurology,İzmir

INTRODUCTION: At present, the use of a cervical cage has become an accepted and widely practiced surgical intervention for the treatment of cervical disc disease (CDD). Polycarbon Peek cage has been used in cervical disc disease as a spacer, with good longterm outcomes.
METHODS: A retrospective study was performed with 16 consecutive patients who underwent single-level anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) with a peek cage. Lateral plain radiographs preoperative, postoperative and after two years taken. Patients were followed for a minimum of 24 month.
RESULTS: The surgical procedures used were technically successful for all patients and there were no major complications related to anesthesia or the overall surgical procedure. The mean intervertebral disc height (DH) preoperative was 4.6 ±1.4 mm and height was 4.5± 1.4 mm at the 24-month follow-up. The mean lordosis angle (LA) was 14.5 ± 16.8 ° preoperatively and 17.5 ±13.5° at the 24-month follow-up.The mean segment angle (SA) was13.4 ±15.2º and 12.6 ±11.9º at the 24 month follow-up. There was no peek cage dislodgment or failure. The clinical symptoms improved in all followed-up patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ACDF is an effective way for treatment of CDD. Using a cage prevents segmental collaps. This technique can also put AL, SA and SH within normal limits, so postoperative pain reduces and quality of life of the patients. Long-term clinical outcome of the stand-alone cages used in the surgical treatment of one cervical disc disease is satisfactory.

Keywords: Anterior microdiscectomy, Fusion, Lordosis angle, Segment angle


Ozan Ganiüsmen, Engin Çiftçi, Ali Samancıoğlu, Hakan Korkmaz, Güven Çıtak, Sultan Tarlacı. Long Term Radiological Angles After Anterior Cervical Discectomy and Fusion Operation Made by İntervertebral Cage. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 165-170

Sorumlu Yazar: Ozan Ganiüsmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (40 kere görüntülendi)
 (904 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale