Meme cerrahisi sonrası görülen kronik postoperatif ağri sıklığı ve risk etmenleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 207-214 | DOI: 10.5222/terh.2016.207  

Meme cerrahisi sonrası görülen kronik postoperatif ağri sıklığı ve risk etmenleri

Murat Turan1, Yücel Karaman1, Zeki Tuncel Tekgül2, Semra Karaman3, Meltem Uyar3, Mustafa Gönüllü1
1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi
2İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın birincil amacı farklı tiplerde meme cerrahisi sonrası kronik postoperatif ağrı insidansını araştırmaktı. İkincil amaç kronik postoperatif ağrı ile ilişkili faktörleri araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışma 240 kadın hasta ile yürütüldü. Hastaların postoperatif derlenme ünitesinde (PACU), postoperatif 1,3 ve 6'ıncı aylarda VAS ağrı skorları, yaş, BMI, preoperatif ağrı, radyoterapi, kemoterapi, postoperatif akut ağrı ve hastanede kalış süresi verileri toplandı.
BULGULAR: Hastaların %39,2’si 3.ayda ve %18,3’ü ise postoperatif 6.ayda kronik postoperatif ağrı deneyimi yaşamıştır. Ciddi postoperatif ağrı çeken hastaların %41,8'inde kronik ağrı tespit edildi. BMI, yaş, preoperatif ve ciddi akut postoperatif ağrı, cerrahi tipi, hastanede kalış süresi, komplikasyon gelişmesi, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi meme cerrahisi sonrasında kronik postoperatif ağrı gelişimi için risk faktörü olarak belirlendi. Mastektomi yapılan hastalarda postmastektomi ağrı sendromu (PMPS) %29,5 oranında görülürken, aksiller diseksiyonla birlikte mastektomi yapılanlarda bu oran %64 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kimi otörler tarafından cerrahinin bir komplikasyonu olarak görülen kronik postoperatif ağrı ve post mastektomi sendromu son yıllarda sıkça tartışılmış ve çalışılmış klinik problemlerdir. Her ikisi de operasyon sonrası yaşam konforunu azalttığından ve iş gücü kaybına sebep olduğundan postoperatif ağrı ve postmastektomi ağrı sendromunun önlenmesi veya tedavisi için etyoloji, risk faktörleri ve patogenezlerine ilişkin daha ayrıntılı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı, meme cerrahisi, kronik ağrı


Incidence and etiology of postoperative chronic pain after breast surgery

Murat Turan1, Yücel Karaman1, Zeki Tuncel Tekgül2, Semra Karaman3, Meltem Uyar3, Mustafa Gönüllü1
1Tepecik Research and Training Hospital
2Izmir Bozyaka Research and Training Hospital
3Ege University Faculty of Medicine

INTRODUCTION: The primary aim of this study was to determine the incidence of chronic postoperative pain after the types of breast surgery. The secondary aim was to examine the factors associated with chronic postoperative pain.
METHODS: The prospective study included 240 female patients. Data were collected on: visual analogue scale (VAS) pain scores in the Post Anesthesia Care Unit (PACU) at 1st month and at 3rd-6th months postoperative; and age, BMI, preoperative pain, radiotherapy, chemotherapy, postoperative acute pain, length of hospital stay were the measures taken into account.
RESULTS: Chronic postoperative pain was experienced by 39,2% of patients at 3rd month and 18.3% of patients at 6th month. Chronic pain was detected in 41.8% of patients who had severe acute postoperative pain. BMI, age, preoperative and severe acute postoperative pain, the type of surgery, the length of hospital stay, development of complications, chemotherapy and radiotherapy treatment have been shown to be the risk factors in chronic postoperative pain after breast surgery. The incidence of postmastectomy pain syndrome (PMPS) was 29.5% in mastectomy cases, and 64% in those having mastectomy and axillary dissection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As they are considered a complication of surgery according to some authors, chronic postoperative pain and post mastectomy pain syndrome are commonly discussed and studied clinical problems in recent years. More comprehensive studies about its etiology, risk factors and pathogenesis to prevent or treat the chronic postoperative pain and post mastectomy pain syndrome are warranted as it both reduces life comfort and causes workforce loss following surgery.

Keywords: Postoperative pain, breast surgery, chronic pain


Murat Turan, Yücel Karaman, Zeki Tuncel Tekgül, Semra Karaman, Meltem Uyar, Mustafa Gönüllü. Incidence and etiology of postoperative chronic pain after breast surgery. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(3): 207-214

Sorumlu Yazar: Zeki Tuncel Tekgül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (31 kere görüntülendi)
 (760 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale