Çocuklarda Göğüs Ağırısı Ayırıcı Tanısıında Kardiyak Nedenler: Kardiyak Enzimlerin Rolü? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 79-86 | DOI: 10.5222/terh.2006.86244  

Çocuklarda Göğüs Ağırısı Ayırıcı Tanısıında Kardiyak Nedenler: Kardiyak Enzimlerin Rolü?

Vedide Tavlı1, Şebnem Güleli1, Türkay Sarıtaş1, Şükrü Cangar2, Berna Çevik1, Timur Meşe1, Haluk Mergen3
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Medikososyal Ünitesi, Manisa

Amaç: Göğüs ağrısı şikayeti ile hastanemiz acil servisine başvuran çocuklarda etyolojik nedenlerin belirlenmesi ve kardiyovasküler nedenlerin tanısında kardiyak enzimlerin tanısal değerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kasım 2003- Mart 2004 arasında yapılan bu prospektif çalışmaya göğüs ağrısı şikayeti ile Acil Servise başvuran 100 ardışık olgu alınmıştır. Her hastada öykü, fizik bakı, psikiyatrik değerlendirme, elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve enzimler (CK, CK-MB ve Troponin I) çalışılmıştır. Bulgular: Sol prekordiyuma lokal ize keskin ağrı %78 oranı ile en sık görülen göğüs ağrısı tipi olmuştur. Göğüs ağrısı nedenleri; %53 idiopatik, %18 kas-iskelet, %15 psikiyatrik, %6 kardiyak, %5 respiratuvar ve %4 gastrointestinal sistem kökenli olarak belirlenmiştir. Kardiyak enzimler göğüs ağrısı olan tüm olgularda ve kontrol grubunda normal sınırlarda bulunmuştur (p>0.05). Sonuç: Kardiyovasküler nedenlere bağlı göğüs ağrısı pediatrik grupta %6 gibi düşük oranda bulunmuştur. Ancak morbiditesi ve mortalitesi yüksek olabileceğinden ağrının kardiyovasküler sistem kökenli olup olmadığının ayırdedilmesi önemlidir. Troponin I incelemesi kardiyak kökenli olduğu düşünülen göğüs ağrıları dışında rutin olarak yapılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, kardiyak troponin I, pediyatrik acil


Cardiac Etiology in the Differential Diagnosis of Chest Pain in Children: Role of Cardiac Enzymes?

Vedide Tavlı1, Şebnem Güleli1, Türkay Sarıtaş1, Şükrü Cangar2, Berna Çevik1, Timur Meşe1, Haluk Mergen3
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Medikososyal Ünitesi, Manisa

Aim: We aimed to determine the etiology of chest pain and the diagnostic value of cardiac enzymes in the differential diagnosis in children who were admitted to our pediatric emergency ward. Methods: A hundred children with chest pain who were admitted to the emergency ward during October 2003-March 2004 at Dr. Behçet Uz Children's Hospital were included in the study. Detailed history, physical examination, psychiatric evaluation and several laboratory tests including electrocardiogram, echocardiography and cardiac enzymes (CK, CK-MB, Troponin I) were evaluated. Results: Sharp pain was the most freguent type and left precordıal region was the most common location of the chest pain. Frequency of chest pain in our study group were found to be 53% idiopathic, 18% musculoskeletal, 15% psychiatric, 6% cardiac, 5% respiratory and 4% gastrointestinal system origin. Cardiac enzyme levels were found within the normal ranges in both the patients and the controls (p< 0.05). Concîusion: Chest pain due to cardiovascular origin is rare in pediatric age group, however morbidity and mortality rates can be high. Therefore, chest pain in children must be evaluated cautiously to determine if it is originated from cardiovascular system or not. Troponin I should not be done rutinely except in patients with cardiac chest pain in childhood.

Keywords: Chest pain, cardiac troponin I, pediatric emergency


Vedide Tavlı, Şebnem Güleli, Türkay Sarıtaş, Şükrü Cangar, Berna Çevik, Timur Meşe, Haluk Mergen. Cardiac Etiology in the Differential Diagnosis of Chest Pain in Children: Role of Cardiac Enzymes?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(2): 79-86


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (594 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale