Ele Gelmeyen Meme Lezyonlarının İşaretleme Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçları: 302 olgu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 9-14 | DOI: 10.5222/terh.2000.87923  

Ele Gelmeyen Meme Lezyonlarının İşaretleme Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçları: 302 olgu

Necmettin Özdemir1, Muhan Erkuş2, Osman Zekioğlu1, Metin Çiriş1, Murat Kapkaç3, Orhan Özbal3, Esin Emin Üstün4, Yıldız Erhan1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD İZMİR
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD AYDIN
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD. İZMİR
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD İZMİR

AMAÇ: Palpe edilemeyen meme lezyonlarmm eksize edilebilmeleri için mamografik olarak iğne ile işaretlenmesi gereklidir. İşaretleme yöntemi, ultrasonografik veya mamografik olarak, klasik yöntemle ya da delikli kompresyon plağı kullanılarak uygulanır. Amaç mamografik işaretleme biyopsilerin histopatolojik değerlendirmesini yapmıştır.Mamografik olarak biyopsi öncesi iğne işaretlenmesi gerektiren bulgular, mikrokalsifikasyonlar, kitle lezyonu, asimetrik dansitenin saptanmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: 1992-1999 yılları arsında mamografik olarak iğne ile işaretlenmiş ve biyopsi uygulanmış, 302 olgumuz bulunmaktadır. BULGULAR: Bu olguların; 212 i benin (% 70.1), 90'ı malin (%29.9)olarak tanı almıştır. Bening lezyonlar içerisinde, fibrokistik değişiklikler-sklerozan adenosiz; 124 (% 58.4), fibroadenom; 76 (%35.9), intraduktal papillomatozis; 4(%1.8), radial skar; 5 (% 2.4), yağ nekrozu; 3(%1.5) olguda gözlenmiştir. Malin lezyonlar içerisinde; invaziv duktal karsinom; 30 (% 33.3); in-vaziv lobüler karsinom, 5 (% 5.6), kribriform karsinom 11 (% 12.2), duktal karsinoma in-situ; 28 (%31.1), lobüler karsinoma insitu; 5 (%5.6), invaziv duktal karsinom-invaziv lobüler karsinom;6 (%6.6) olguda izlenmiş, 5 olgu da (% 5.6) glikojenden zengin meme karsinomu; (2), taşlı yüzük hücreli karsinom; (1), tubular karsinom; (2) tanılarını almışlardır. Malin lezyonu bulunan olgularda yaşlan bilinen 72 olgunun; 6'sı 40 yaş altında (% 8.3), 29'u 40-50 yaş arasmda (% 40.2) 37'i 50 yaş üzerinde (% 51.3) idi. Bu olgulara ait lezy onların ortalama çapı; 1.5 cm. (0.4-3 cm.) dir. 37 olguda progesteron reseptörü olumlu, 21 olguda da her iki reseptör olumlu olarak saptandı. Hastalıksız sağ kalım ortalaması; 29.3 ay (3.5 ay-76 ay) dır. SONUÇ: Ele gelmeyen meme lezyonlarının, yerini belirlemede, mamografik iğneyle işaretlemenin, kanseri erken tanısındaki değeri tartışılamaz.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, Patoloji, Tanı


Histopathologic Evaluation of Needle Localized Monpalpable Breast Lessons

Necmettin Özdemir1, Muhan Erkuş2, Osman Zekioğlu1, Metin Çiriş1, Murat Kapkaç3, Orhan Özbal3, Esin Emin Üstün4, Yıldız Erhan1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD İZMİR
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD AYDIN
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD. İZMİR
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD İZMİR

AIM: Non-palpable lesions of the breast have to be mammographically localized with the aid of a needle before excision. The method of localization can be mammographic, ultrasonographic, with conventional methods, or with perforated mammographic grid. The mammographic findings necessitating needle localization prior to biopsy are, micro-calcifications, mass lesions, and asymmetric densities. MATERIAL and METHOD: We have 302 cases that are mammographically needle localized and biopsied. RESULTS: Among these cases 212 (%70) were diagnosed as malignant lesions. The bening lesions were clasfield as; fibrocystic changes-sclerosing adenosis; 124 (58.4 %), fibroadenoma; 76 (35.9 %), intraductal papillomatosis; 4 (1.8%), radial scar; 5 (2.4 %), fat necrosis; 3 (1.4 %). The malignant lesions were classifield as; invasive ductal carcinoma; 5 (5.6 %), cribriform carcinoma; 11 (12.2%), ductal carcinoma in situ (DCIS); 28(31.1%), lobular carcinoma in situ (LCIS); 5 (5.6%), invasive lobular-invasive ductal carcinoma; 6 (6.6%). In addition, five cases (5.6%) were diagnosedas glycogen rich carcinoma; 2, signet ring celi carcinoma; 1 tubular carcinoma; 2. CONCLUSION: The value of mammographic needle lacalisation in the early diagnosis of breast cancer is undebateble. Among the cases 72 had malignant diagnoses, 6 of them (8.3%) were under age 40.29 of them (40.2%) were between ages 40-50 and 37 of them (51.3) were over age 50. The average size of the lesions were 1.5 cm. (0.4-3). In 37 cases only estrogen, in 37 only progesterone receptors vvere positive, while in 21 cases both receptors were positive. Mean disease free survival was 29.3 months (3.5 to 76).

Keywords: Diagnosis, Pathology. Biopsy


Necmettin Özdemir, Muhan Erkuş, Osman Zekioğlu, Metin Çiriş, Murat Kapkaç, Orhan Özbal, Esin Emin Üstün, Yıldız Erhan. Histopathologic Evaluation of Needle Localized Monpalpable Breast Lessons. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 9-14


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (518 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale