Urine Density and pH: Do They Have a Relationship with Voiding Dysfunction? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 44-48 | DOI: 10.5222/terh.2020.97059  

Urine Density and pH: Do They Have a Relationship with Voiding Dysfunction?

Mehmet Zeynel Keskin1, Erkin Karaca1, İbrahim Aydoğdu2, Yusuf Özlem İlbey1
1Department of Urology, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir
2Department of Pediatric Surgery, Bezmialem Vakif University, School of Medicine, Istanbul

INTRODUCTION: The etiology of voiding dysfunction has garnered constant attention in the literature. Various factors such as UTI, bowel problems and constipation, negative attitudes of the social environment and the family, and genetics have been inspected and are still topics of investigation. UTI was found to have a strong association with pelvic wall dysfunction, constipation and lazy bowel syndrome, and voiding dysfunction. This study aims to investigate the effects of urine pH and urine density values obtained through complete urinalysis on pediatric voiding dysfunction in order to contribute to the etiology of voiding dysfunction.
METHODS: A total of 43308 children were included in the study. Based on screening, 42196 children without voiding dysfunction were included in Group 1 and 1112 children with voiding dysfunction were assigned to Group 2. Complete urinalysis results of all identified children were scanned to obtain urine pH and density values. Differences between the two groups in terms of independent parameters (urine pH and density) were analyzed using student’s t-test. A p value<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: The group with voiding dysfunction was determined to have a greater mean age with statistical significance. There was no difference between the groups in terms of urine pH values. However, urine density values were lower in the group with voiding dysfunction at statistically significant levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In general, children with voiding dysfunction are expected to have lower urine pH values, while urine density is not expected to show any differences. However, our study determined no differences in urine pH but detected lower urine density compared to the control group. Clearly, more advanced molecular or experimental prospective studies are required to explain this situation.

Keywords: Urine Dysfunction, Urine pH, Urine Density


İdrar Dansitesi ve pH; İşeme Fonksiyonu ile İlişkili Midir?

Mehmet Zeynel Keskin1, Erkin Karaca1, İbrahim Aydoğdu2, Yusuf Özlem İlbey1
1SBÜ Tepecik SUAM, Üroloji Kliniği, İzmir
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İşeme disfonksiyonunun etiyolojisi literatürde sürekli ilgi konusu olmuştur. İYE, barsak sorunları ve kabızlık, sosyal çevrenin ve ailenin olumsuz tutumları, genetik v.b gibi bir çok neden üzerinde durulmuş ve hala araştırmalara konu olmaktadır. İYE ile pelvik duvar disfonksiyonu, kabızlık ve barsak tembellikleri ve işeme disfonksiyonu arasında yoğun ilişki saptanmıştır. Biz de bu çalışmamızda, işeme disfonksiyonunun etiyolojisine katkı sağlayabilmek için tam idrar tahlilinde çalışılan idrar pH ve idrar dansitesinin pediatrik işeme disfonksiyonunda ki etkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 43308 çocuk çalışmaya dahil edildi. Tarama sonucunda işeme disfonksiyonu olmayan 42196 çocuk grup 1, işeme disfonksiyonu olan 1112 çocuk grup 2 olarak belirlendi. Tespit edilen tüm çocukların tam idrar tahlilleri tarandı ve idrar pH ve dansite verileri elde edildi. 2 grup arasında bağımsız parametreler (idrar pH ve dansite) açısından farklılık Student t test kullanılarak istatistiksel açıdan analiz edildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: İşeme disfonksiyonu olan grup istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yaş olarak daha büyük saptandı. İdrar pH değerinde gruplar arasında farklılık bulunmadı. İdrar dansite değeri ise işeme disfonksiyonu olan grupta istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İşeme disfonksiyonu olan çocuklarda idrar pH değerinin daha düşük çıkması beklenirken, idrar dansitesinde genelde farklılık beklenmez. Fakat bizim çalışmamızda idrar pH değerinde farklılık saptanmazken, idrar dansitesi kontrol grubuna göre düşük saptanmıştır. Bu durumun açıklanması için daha ileri düzeyde, moleküler ya da deneysel, prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler: İşeme Disfonksiyonu, İdrar pH, İdrar Dansitesi


Mehmet Zeynel Keskin, Erkin Karaca, İbrahim Aydoğdu, Yusuf Özlem İlbey. Urine Density and pH: Do They Have a Relationship with Voiding Dysfunction?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 44-48

Corresponding Author: Mehmet Zeynel Keskin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (8 accesses)
 (210 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale