Tepecik Eğit Hast Derg: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V

DERLEME
3.
Obez gebeliklerin yönetimi
Management of obese pregnancies
Aykut Özcan, Emrah Töz, Selviye Halksever Özvatan, Tayfun Vural, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2016.001  Sayfalar 1 - 9

KLINIK ARAŞTıRMA
4.
Sürrenal insidentalomalı hastaların değerlendirilmesi
Assessment of adrenal incidentaloma patients
Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Hamiyet Yılmaz Yaşar, Harun Akar, Tuba Demirci Yıldırım, Mehmet Can Uğur, Ercan Ersoy
doi: 10.5222/terh.2016.010  Sayfalar 10 - 14

5.
Kolerektal Kanser Tanısıyla Ameliyat Olmuş Hastalardaki Lenf Nodu Metastazına Etki Eden Klinik Ve Patolojik Faktörler
The Clinical And Pathologıcal Factors Affecting Lymph Node Metastasis In Patıents Operated On with the dıagnosıs of Colorectal Cancer
Mehmet Akif Üstüner, Enver İlhan, Eyüp Yeldan, Asuman Argon, Enver Vardar
doi: 10.5222/terh.2016.015  Sayfalar 15 - 22

6.
Kliniğimizdeki Ovaryan Matür Kistik Teratomların Değerlendirilmesi: 110 olgu
Evaluation of ovarian mature cystic teratomas in our clinic: 110 cases
Fatma Eskicioğlu, Tülay Gökmen
doi: 10.5222/terh.2016.023  Sayfalar 23 - 26

7.
Ülseratif kolit hastalarının yaşam kalitesinin incelenmesi
Investigation of quality of life patients with ulcerative colitis
Emine Karaman, Kadriye Sayın Kasar, Sevda Doğan, Yasemin Yıldırım, Gülseren Dinçer
doi: 10.5222/terh.2016.027  Sayfalar 27 - 34

8.
Levonorgestrelli rahim içi araç kullanan kadınlarda uygulama öncesi ve sonrasındaki pap smear sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of Pap smear results before and after insertion of levonorgestrel-releasing intrauterine device
Ayşe Rabia Şenkaya, Emrah Töz, Deniz Can Öztekin, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2016.035  Sayfalar 35 - 40

9.
Acil laboratuvarımızda preanalitik kaynaklı ret nedenlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of rejection causes based from preanalytic origin in our emergency laboratory
Merve Zeytinli Akşit, Hülya Yalçın, Pınar Tonbaklar Bilgi, Ramazan Avcı, İsmail Karademirci, Erkan Buzkan, Salih Abakay, Ayfer Çolak
doi: 10.5222/terh.2016.041  Sayfalar 41 - 45

10.
Yüzeyel ve Derin Fibromatozislerde ER-α, ER-β, β-katenin, EGFR, CD117, p53, Ki-67 ekspresyonları ve Mitotik Oranların Karşılaştırılması
Comparison of ER-α, ER-β, β-catenin, EGFR, CD117, p53, Ki-67 Expressions and Mitotic Rate between Superficial and Deep Fibromatoses
Nılay Şen Korkmaz, Emel Ebru Pala, Ümit Bayol, Özlem Sezer
doi: 10.5222/terh.2016.046  Sayfalar 46 - 52

11.
Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı?
Are female doctors aware of cervical cancer?
Remziye Nur Eke, Handan Atsız Sezik, Mehmet Özen
doi: 10.5222/terh.2016.053  Sayfalar 53 - 57

12.
Ölçeklerin Farklı Uygulama Yöntemlerine Göre Tutarlılıklarının Değerlendirilmesi
Evaluating Consistency Of Scale By Different Administration Methods
Pembe Keskinoğlu, Selahattin Çolakoğlu
doi: 10.5222/terh.2016.058  Sayfalar 58 - 62

OLGU SUNUMU
13.
Kadavra Vericili Böbrek Naklinde Donör Kaynaklı Pseudomonas Enfeksiyonu
Donor Derived Pseudomonas Infeciton in Deceased Donor Kidney Transplantation
Cem Tugmen, İsmail Sert, Bengü Gireniz Tatar, Eyüp Kebapci, Mustafa Olmez, Çiler Zincircioglu, Gülden Diniz, Sukran Köse, Cezmi Karaca
doi: 10.5222/terh.2016.063  Sayfalar 63 - 68

14.
Bart Sendromu; Aplazia cutis ve distrofik epidermolizis büllosa
Bart Syndrome; Aplasia cutis and dystrophic epidermolysis bullosa
Mustafa Dilek, Sevil Bilir Göksügür, Elif Nur İldes, Nadir Göksügür, Mervan Bekdaş, Mustafa Erkoçoğlu, Fatih Demircioğlu, Betül Şeriflican
doi: 10.5222/terh.2016.069  Sayfalar 69 - 72

15.
Malign Tümörlerde Yaygın Osseöz Metaplazi: Mesanenin Yüksek Dereceli Ürotelial Karsinom ve Metastatik Kolon Adenokarsinomu
Widespread Osseous Metaplasia in Malign Tumors: High Grade Papillary Urothelial Carcinoma of The Bladder and Metastatic Colonic Adenocarcinoma
Güldidar Basmacı, Nuket Eliyatkın, Senem Ersavaş, Hakan Postacı
doi: 10.5222/terh.2016.073  Sayfalar 73 - 76

16.
İskiyal tüberositas avülziyon kırığı
Avulsion fracture of ischial tuberosity
Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Hüseyin Çelik, Gülen Demirpolat
doi: 10.5222/terh.2016.077  Sayfalar 77 - 80

17.
Nefrotik Sendrom tanılı hastada tespit edilen HIV nefropatisi
HIV-associated nephropathy diagnosed in a patient with nephrotic syndrome
Mehmet Uzun, Zeynep Altın, Burak Karakaş, Emin Taşkıran, Ömercan Topaloğlu, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2016.081  Sayfalar 81 - 84

18.
Bilateral akut iris depigmentasyonu: İki olgunun sunumu
Bilateral acute depigmentation of iris: A report of two cases
Mehmet Giray Ersöz, Beysim Doğan, Şenay Aşık Nacaroğlu, Emre Ayıntap, Seda Karaca Adıyeke, Gamze Türe
doi: 10.5222/terh.2016.085  Sayfalar 85 - 89

19.
Pseudo-Bartter sendromu ile başvuran kistik fibrozis olgusu
The case of cystic fibrosis presenting with Pseudo-Bartter sydnrome
Özlem Yılmaz, Semih Bolu, Hakan Uzun, İlknur Arslanoğlu
doi: 10.5222/terh.2016.090  Sayfalar 90 - 92


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale