Tepecik Eğit Hast Derg: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Mesane Kanseri Ve Kanser Kök Hücresinin Rekürrens İle İlişkisi
Bladder cancer and relationship of cancer stem cell with recurrence
Yegane Özcan, Fulya Çağlar, Zekiye Altun, Safiye Aktaş
doi: 10.5222/terh.2016.185  Sayfalar 185 - 190

KLINIK ARAŞTıRMA
2.
Ankara Devlet Huzurevlerinde Diyabetes Mellitus Prevalansı: Orjinal Araştırma
Diabetes Mellitus Prevalence Among Residents of State Nursing Homes in Ankara: Original Research
Ümit Deniz Dursun, İsmail Kasım, Seren Sümer, Hilal Aksoy, Rabia Kahveci, Esra Meltem Koç, Sebahat Gücük, İrfan Şencan, Adem Özkara
doi: 10.5222/terh.2016.191  Sayfalar 191 - 196

3.
Kronik böbrek yetmezliğinde nazal mukosiliyer klirens: diyaliz öncesi ve diyaliz dönemlerinin karşılaştırılması
Nasal mucociliary clearance in chronic renal failure: comparision of pre-dialysis and dialysis stages
Sinan Uluyol, Alper Alp, Saffet Kilicaslan, Mehmet Hafit Gur
doi: 10.5222/terh.2016.197  Sayfalar 197 - 200

4.
Doğum Şeklinin Seksüel Fonksiyon Üzerine Etkisi Var mıdır?
Does Delivery Method Have Any Effect On Sexual Function?
Esin Kasap, Emine Ebru Aksu, Nur Sahin, Serkan Güçlü, Esra Bahar Gur
doi: 10.5222/terh.2016.201  Sayfalar 201 - 206

5.
Meme cerrahisi sonrası görülen kronik postoperatif ağri sıklığı ve risk etmenleri
Incidence and etiology of postoperative chronic pain after breast surgery
Murat Turan, Yücel Karaman, Zeki Tuncel Tekgül, Semra Karaman, Meltem Uyar, Mustafa Gönüllü
doi: 10.5222/terh.2016.207  Sayfalar 207 - 214

6.
Erzincan İlindeki Adölesan Gebelikler (Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları)
Adolescent Pregnancy in Erzincan ( Retrospective results of a single center )
Mehmet Kulhan, Ümit Arslan Naykı, Cenk Naykı, Nur Gözde Kulhan, Paşa Uluğ, Hülya Toklucu
doi: 10.5222/terh.2016.215  Sayfalar 215 - 220

7.
Çocuklarda akut piyelonefritte tanısal belirteç olarak idrar interlökin-8 düzeyleri
Urine levels of interleukin-8 as diagnostic marker of acute pyelonephritis in children
Arzu Tanınmış, Ferah Sönmez, Dilek Yılmaz
doi: 10.5222/terh.2016.221  Sayfalar 221 - 227

8.
Yoğun bakım ünitesinde solunum örneklerinde acinetobacter baumanii üremesi saptanan hastaların özellikleri
Chracteristics of acinetobacter baumanii isolated patients with respiratory samples in intensive care unit
Levent Özdemir, Burcu Özdemir
doi: 10.5222/terh.2016.228  Sayfalar 228 - 232

9.
Nazal Bulguların Tıkayıcı Uyku Apnesi Üzerine Etkisi
The Effect of Nasal Findings on Obstructive Sleep Apnea
Serhan Derin, Sabri Köseoğlu, Murat Şahan, Mustafa Yılmaz
doi: 10.5222/terh.2016.233  Sayfalar 233 - 237

10.
Palyatif Bakım Alan Geriatrik Hastalarda Enfeksiyon Tanı ve Prognozunda Laboratuvar Belirteçlerin Değeri
The diagnostic and prognostic value of laboratory biomarkers for infections in geriatric patients in palliative care
Ömer Karaşahin, Pınar Tosun Taşar, Özge Timur, İdris Baydar, Filiz Yıldırım, Faruk Yıldız, Sibel İba Yılmaz, Sevnaz Şahin
doi: 10.5222/terh.2016.238  Sayfalar 238 - 242

OLGU SUNUMU
11.
Tiroid bezinin primer kist hidatiği; iki olgu sunumu
Primary hydatid cyst of the thyroid gland; report of two cases
Gamze Aköz, Sümeyye Ekmekci, Ebru Çakır, Melek Ünçel, Tunç Özdemir, Ahmet Arıkan, Avni Şamlı
doi: 10.5222/terh.2016.243  Sayfalar 243 - 246

12.
Masaj Sonrası Gelişen Neonatal Mastit: Olgu Sunumu
Neonatal Mastitis After Breast Massage: A Case Report
Tolga İnce, Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Özlem Çayan, Elif Perihan Öncel
doi: 10.5222/terh.2016.247  Sayfalar 247 - 249

13.
Ender bir spinal kolon yaralanması: cam yaralanması
A rare lumbar spinal column injury: glass injury
İbrahim Toker, Özge Duman Atilla, Turgay Yılmaz Kılıç, Osman Taş, Serkan Hacar
doi: 10.5222/terh.2016.250  Sayfalar 250 - 252

14.
Ekstrakranyal internal karotid arter anevrizması: Olgu sunumu
Extracranial internal carotid artery aneurysm: Case report
Ersin Çelik, Fatih Ada, Damla Kızıltan Çelik, Muhammet Akyüz, İsmail Yürekli
doi: 10.5222/terh.2016.253  Sayfalar 253 - 255


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale