Tepecik Eğit Hast Derg: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - IV

DERLEME
3.
Akciğer kanserinin histopatolojik ve moleküler özellikleri
Histopathological and molecular features of lung cancer
Gülden Diniz, Ismet Ünlü, Berna Kömürcüoğlu
doi: 10.5222/terh.2017.077  Sayfalar 77 - 87

KLINIK ARAŞTıRMA
4.
Isı Şok Protein 70 (Heat Shock Proteın 70) Düzeylerinin Normal Ve Preeklamptik Gebelerdeki Seviyesi
Heat Shock Protein 70 Levels In Normal Pregnancy And Preeclampsia
Alparslan Pulur, İbrahim Karaca, Suna Yıldırım Karaca
doi: 10.5222/terh.2017.088  Sayfalar 88 - 92

5.
Solid meme kitleleri ve komplike kistleri ayrımında diffüzyon ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin yeri
Role of diffusion-weighted MR Imaging in solid breast masses and complicated cysts
Semiha Canverenler, Zehra Hilal Adıbelli, Emre Canverenler, Özgür Sipahi Esen, İbrahim Atasoy, Baha Zengel
doi: 10.5222/terh.2017.093  Sayfalar 93 - 102

6.
Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı ve polifarmasi
Drug use and polypharmacy in elderly patients
Zeynep Öztürk, Kadriye Gülen Uğraş
doi: 10.5222/terh.2017.103  Sayfalar 103 - 108

7.
Kahramanmaraş İlinde Allerjik Şikayetler İle Başvuran Hastaların Deri Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Skin Prick Test Results For Patients With Allergic Complaints In The Province Of Kahramanmaraş
Nursel Dikmen, Fulsen Bozkuş, Hatice Kayım Bilgiç
doi: 10.5222/terh.2016.109  Sayfalar 109 - 113

8.
2015 Yılında Karşıyaka Devlet Hastanesi Adli Tıp Polikliniği'nce Düzenlenen Adli Raporların İncelenmesi
Assessing The Forensic Reports Documented By Forensic Medicine Polyclinic of Karşıyaka State Hospital in 2015
Gürol Çakır, Ender Şenol
doi: 10.5222/terh.2017.114  Sayfalar 114 - 120

9.
Parotis Bezi Warthin Tümörü: Cerrahi Sonrası Takip ve Tedavi Değerlendirilmesi
Warthin’s Tumour of Parotid Gland: Post-Surgical Evaluation of Follow-up and Treatment
Süreyya Hikmet Kozcu, İlker Burak Arslan, Sinan Uluyol, Erhan Demirhan, İbrahim Çukurova
doi: 10.5222/terh.2017.121  Sayfalar 121 - 125

10.
Hemşirelerin bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanma durumları
The use of computer and information technology by nurses
Funda Kardaş Özdemir, Güler Karakaya
doi: 10.5222/terh.2017.126  Sayfalar 126 - 130

11.
Hipokalseminin eşlik ettiği ve etmediği nekrotizan ve ödematöz tip akut pankreatitli olgularda serum magnezyum düzeyleri
Serum magnesium levels in patients with the necrotizing and edematous types of acute pancreatitis with and without hypocalcemia
Dilek Ersil Soysal, Volkan Karakuş, Mete Pekdiker, Adem Şavklıyıldız, Emrah Koç, Yelda Dere, Emrah Alper
doi: 10.5222/terh.2017.131  Sayfalar 131 - 137

12.
Hafif ve Şiddetli Preeklamptik Gruptaki Soluble Endothelial Protein C Reseptor Seviyesinin Normotansif Grupla Üçüncü Trimesterde Karşılaştırılması
The comparison of the Levels of Soluble Endothelial Protein C Reseptor in Mild And Severe Preeclamptic Group with Normotensive Group at Third Trimester
İbrahim Karaca
doi: 10.5222/terh.2017.138  Sayfalar 138 - 142

OLGU SUNUMU
13.
Yenidoğan Döneminde Nonketotik Hiperglisinemi: Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
Nonketotic Hyperglycinemia in the Neonatal Period: Clinical Features, Diagnosis and Treatment
Özgür Olukman, Kıymet Çelik, Nagehan Katipoğlu, Demet Terek, Mehtap Kağnıcı, Orkide Güzel, Şebnem Çalkavur, Sertaç Arslanoğlu
doi: 10.5222/terh.2017.143  Sayfalar 143 - 149

14.
Nefrokalsinozisli Olguda Spontan Taş Yolu Gelişimi: Olgu Sunumu
The Development of Spontaneous Steinstrasse in Patient With Nephrocalcinosis: Case Report
Cem Yücel, Yalçın Kızılkan
doi: 10.5222/terh.2017.150  Sayfalar 150 - 152

15.
Burun kanaması ile başvuran atipik hemolitik sendromlu olgu
The case with atypical hemolytic uremic syndrome presented with nose-bleeding
Dilek Yılmaz, Deniz İlgün, Ferah Sönmez, Yusuf Ziya Aral
doi: 10.5222/terh.2017.153  Sayfalar 153 - 158

16.
Ağır Nefrotik Sendrom İle Başvuran Erişkin Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu
Henoch-Schönlein Purpura In An Adult Patient, Presenting With Severe Nephrotic Syndrome: Case Report
Emre Gezer, Arif Yüksel, Pınar Yeniay, Erhan Tatar
doi: 10.5222/terh.2017.159  Sayfalar 159 - 162

17.
Homozigot KCNJ11 Gen Mutasyonuna Bağlı Konjenital Hiperinsülinizm: Olgu Sunumu
A Neonatal Case of Congenital Hyperinsulinism Due to Homozygous KCNJ11 Gene Mutation
Hatice Altuğ Demirol, Özgür Olukman, Özlem Nalbantoğlu Elmas, Kıymet Çelik, Rüya Çolak, Şebnem Çalkavur
doi: 10.5222/terh.2017.163  Sayfalar 163 - 167


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale