Tepecik Eğit Hast Derg: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

DERLEME
2.
Türkiye ve Dünyada Organ Transplantasyonu
Organ Transplantation in the Turkey and the World
Gulden Diniz, Cem Tugmen, İsmail Sert
doi: 10.5222/terh.2019.40412  Sayfalar 1 - 10

3.
Kolorektal Kanser ve Dolaşımdaki Tümör DNA’sı: Geleceğin Biyobelirteci
Colorectal Cancer and Circulating Tumor DNA: Future Biomarker
Berke Manoğlu, Zekiye Altun, Tuğba Yavuzşen, Safiye Aktaş
doi: 10.5222/terh.2019.90267  Sayfalar 11 - 20

KLINIK ARAŞTıRMA
4.
Meme Kanseri Hücrelerinin Fosfolipit Hücre Zarı ile Etkileşimlerinin İncelenmesi
Investigation of Breast Cancer Cells and Phospholipid Cell Membrane Interactions
Ahu Arslan Yıldız
doi: 10.5222/terh.2019.26918  Sayfalar 21 - 27

5.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Akciğer Grafisi, Yüksek Rezolüsyonlu Tomografi ve Amfizem Skoru Ölçümü
Thorax Radiography, High Resolution Tomography and Emphysema Score Measurement in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Yasemin Yıldırım, Dursun Alizoroğlu, Ahmet Emin Erbaycu, Ömer Soy
doi: 10.5222/terh.2019.74436  Sayfalar 28 - 36

6.
Nöromüsküler Hastalıklarda Kas Biyopsilerinin Tanısal Etkinliği; Dört Yıllık Geriye Dönük Eleştirisel İnceleme
Diagnostic Effectiveness of Muscle Biopsy in Neuromuscular Diseases; Four Years of Retrospective Critical Review
Bahattin Erdoğan, Sevgi Yimenicioğlu, Coşkun Yarar, Erdener Özer, Kürşad Bora Çarman
doi: 10.5222/terh.2019.99267  Sayfalar 37 - 46

7.
Ratlarda Deneysel Kolit Modelinde Alfa Lipoik Asit Kullanımının Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
The effect of alpha lipoic acid on oxidative stress in the rat experimental colitis model
Mustafa Onur Öztan, Mustafa Harun Gürsoy, Sezen Karaca Özkısacık, Mesut Yazıcı, Nil Çulhacı, Aslıhan Büyüköztürk Karul
doi: 10.5222/terh.2019.60134  Sayfalar 47 - 55

8.
Servikal Displazi Nedeni ile Yapılan Loop Electrocerrahi Eksizyonel Prosedür (LEEP)‘ün Reprodüktif Yaş Grubundaki Kadınların Cinsel Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Effect of Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) on Sexual Functions of Women in the Reproductive Age Group with Cervical Dysplasia
Volkan Karataşlı, Adnan Budak, Abdurrahman Hamdi İnan
doi: 10.5222/terh.2019.24855  Sayfalar 56 - 61

9.
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalı Hastaların Klinikopatolojik ve İmmünofenotipik Özelliklerinin Prognostik Önemi
Prognostic Significance of Clinicopathological and Immunophenotypic Properties of Diffuse Large B Cell Lymphoma Patients
Dudu Solakoğlu Kahraman, Gülden Diniz, Cengiz Ceylan
doi: 10.5222/terh.2019.15046  Sayfalar 62 - 66

10.
Dipiridamol: Yeni Bir Karaciğer Rejenerasyon Ajanı
Dipyridamole: A New Liver Regeneration Agent
Hüseyin Esin, Cem Karaali, Mustafa Emiroğlu, Hülya Akgün, Sebahattin Muhtaroğlu, Zeki Yılmaz
doi: 10.5222/terh.2018.16768  Sayfalar 67 - 73

11.
Laparoskopik ve Açık Apendektominin Klinik Sonuçlar ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi.
Comparison of Laparoscopic and Open Appendectomy in Clinical Results and Cost: A Single Center Experience.
İbrahim Aydoğdu, Yaren Ece Aydogdu, Ali Çay, Ilhami Soykan Barlas, Adem Akcakaya
doi: 10.5222/terh.2019.23281  Sayfalar 74 - 78

12.
Lamotrijine Bağlı Deri Döküntüsünün İnsan Lökosit Antijenleri ile İlişkisi
Relationship Between Lamotrigine Induced Skin Rash and Human Leukocyte Antigens
Alp Sarıteke, Derya Güner, İrem Fatma Uludağ, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
doi: 10.5222/terh.2019.34735  Sayfalar 79 - 81

13.
Yaşın Prematür Ejakülasyona Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Age on Premature Ejaculation
Mehmet Zeynel Keskin
doi: 10.5222/terh.2019.67944  Sayfalar 82 - 85

14.
Endotel Hasarın İyileşmesinde Folik Asitin Etkisi
The Effect of Folic Acid on Endothelial Injury
Ahu Pakdemirli
doi: 10.5222/terh.2019.37267  Sayfalar 86 - 90

15.
Multipl Skleroz Hastalarında Duysal Uyarılmış Potansiyel Çalışmaları ile Klinik Vibrasyon Duyusu Bozukluğunun Karşılaştırılması
The Relationship Between Somatosensorial Evoked Potentials and Clinical Assesment Vibration Sense
Alp Sarıteke, İrem Fatma Uludağ, Ufuk Şener
doi: 10.5222/terh.2019.81894  Sayfalar 91 - 94

OLGU SUNUMU
16.
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada İzole Çekum Nekrozu
Isolated Cecal Necrosis In A Patient With Chronic Renal Failure
Gizem Kılınç, Bengi Balci, Korhan Tuncer, Hakan Öğücü, Mustafa Emiroğlu
doi: 10.5222/terh.2019.04706  Sayfalar 95 - 98

17.
Radyofrekans Cerrahisi ile Rinofima Eksizyonu
Excision of Rhinophyma with Radiofrequency Surgery.
Burcu Duygu Başarır, Sedat Aydın, Melis Demirdağ Evman, Seva Öztürk
doi: 10.5222/terh.2019.12499  Sayfalar 99 - 102

18.
Bir Olguyla Antitüberküloz Tedavi Altında İmmün Rekonstitüsyon İnflamatuvar Sendromu
Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome During Anti-Tuberculous Therapy: A Case Report
Aykut Turhan, Pınar Tosun Tasar, Özge Timur, Ömer Karaşahin, Alper Gökgül, Doğan Nasır Binici
doi: 10.5222/terh.2019.90022  Sayfalar 103 - 106


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale