Tepecik Eğit Hast Derg: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V

DERLEME
3.
Yeni gelişmeler ışığı altında medulloblastomun moleküler sınıflaması
Under the lights of new developments: Molecular classification of medulloblastoma
Eda Ataseven, Nur Olgun
doi: 10.5222/terh.2019.45822  Sayfalar 107 - 113

KLINIK ARAŞTıRMA
4.
Semptomatik uterin fibroidlerin tedavisinde uterin arter embolizasyonunun uzun dönemde etkinliği ve over rezervine etkisi
Long-term efficacy of uterine artery embolization in the treatment of symptomatic uterine fibroids and its effect on ovarian reserve
Esra Bahar Gür, Mehmet Serkan Gür, Ebru Şahin Güleç
doi: 10.5222/terh.2019.00377  Sayfalar 114 - 121

5.
Anafilaksili Çocukların Ailelerinin Farkındalık Düzeyi
Awareness Level of Parents of Children Who Suffer From Anaphylaxis
Mahir Serbes, Elif Güler kazancı
doi: 10.5222/terh.2019.04127  Sayfalar 122 - 128

6.
Safra Kesesi Poliplerinin Yönetimi: Bir Üçüncü Basamak Deneyimi
Management of Gallbladder Polyps: A Tertiary Center Experience
Mehmet Üstün, Avni Can Karaca, Cengiz Aydin
doi: 10.5222/terh.2019.04934  Sayfalar 129 - 133

7.
Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisinde farklı lidokain formlarının uygulanması: randomize kontrollü klinik çalışma sonuçları
Different forms of lidocaine administration during transrectal ultrasound guided prostate biopsy: results of a randomized clinical trial.
Erdem Kısa, Osman Raif Karabacak
doi: 10.5222/terh.2019.19970  Sayfalar 134 - 139

8.
Anterior Talofibular Ligament Yırtıklarının Belirlenmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Duyarlılığı
The Sensitivity of Computed Tomography in the Determination of Anterior Talofibular Ligament Tears
Merve Gursoy, Berna Dirim Mete, Yusuf Çetinoğlu, Tugrul Bulut, Ozgur Tosun
doi: 10.5222/terh.2019.27870  Sayfalar 140 - 147

9.
Gastrointestinal stromal tümörlerin radyolojik bulgularının malignite potansiyelini öngörmedeki etkinliği
Effectiveness of radiological findings of gastrointestinal stromal tumors in the prediction of high-risk potential for malignancy: comparison of the NIH and AFIP criteria
Fatma Ceren Sarioglu, Dilek Oncel, Orkun Sarioglu, Asli Irmak Biranci, Gulden Diniz
doi: 10.5222/terh.2019.65668  Sayfalar 148 - 156

10.
İntrapartum fetal kalp hızı traselerinin erken neonatal sonuçlar ile ilişkisi
The relationship between intrapartum fetal heart rate tracings and early neonatal outcomes
Emrah Beyan, Sefa Kurt
doi: 10.5222/terh.2019.77699  Sayfalar 157 - 161

11.
Yoğun bakım ünitesinde renal replasman modalitesi seçimi: hangi faktörler belirleyici?
The choice of renal replacement modality in an intensive care unit: which factors are predictive ?
Sibel Ersan, Işıl Köse
doi: 10.5222/terh.2019.78557  Sayfalar 162 - 166

12.
Optik Atak Geçirmemiş Olan Multipl Skleroz Hastalarında Görsel Uyarılmış Potansiyel Bulguları
Visual Evoked Potential Findings in Patients With Multiple Sclerosis That Have Not Experienced an Optic Attack
Alp Sarıteke, İrem Fatma Uludağ, Ufuk Şener, Figen Tokuçoğlu
doi: 10.5222/terh.2019.86570  Sayfalar 167 - 169

13.
Konservatif olarak tedavi edilen humerus diyafiz kırıklarında retroversiyon açısındaki değişiklikler klinik sonuçlara etki eder mi?
Does the change of retroversion angle effect the clinical results of conservative treatment of humerus diaphyseal fractures?
Özgür Doğan, Emrah Çalışkan, Batuhan Gencer, Celal Alp Vural
doi: 10.5222/terh.2019.89914  Sayfalar 170 - 176

14.
Yoğun bakım ünitesinde uzun yatış sürelerinde azalan enfeksiyon oranları
Decreasing infection rates in long term admissions in a critical care unit
Gürsel Ersan, Çiler Zincircioğlu, Sabri Atalay, Nimet Şenoğlu
doi: 10.5222/terh.2019.90277  Sayfalar 177 - 182

15.
Burch kolposüspansiyon: Kliniğimizde gerçekleştirilen operasyonların perioperatif komplikasyonlarının değerlendirilmesi
Burch colposuspension: Evaluation of perioperative complications of operations performed in our clinic
Emrah Beyan, Abdurrahman Hamdi İnan
doi: 10.5222/terh.2019.97105  Sayfalar 183 - 187

16.
Perkütan endoskopik gastrostomi tüpü uygulanan hastalarda işlem öncesi ağız bakımı yapılmasının peristomal infeksiyon üzerine etkisi
The effect of preoperative oral care on peristomal infection in patients undergoing percutaneous endoscopic gastrostomy tube
Bülent Koca, İsmail Alper Tarım
doi: 10.5222/terh.2019.98598  Sayfalar 188 - 192

OLGU SUNUMU
17.
Nadir Görülen Bir Renal Tümör Vakası: Metanefrik Adenom
A Rare Case Of Renal Tumour: Metanephric Adenoma
Mert Hamza Özbilen, Mehmet Zeynel Keskin, Neslihan Güney, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2019.45077  Sayfalar 193 - 197

18.
Disgerminom saptanan Swyer sendromlu olguda BRCA2 gen mutasyonu: Olgu sunumu
BRCA2 mutation in a case of Swyer syndrome with dysgeminoma: A report of a case
Volkan Karataşlı, Selçuk Erkılınç, İlker Çakır, Behzat Can, Aşkın Doğan, Emel Ebru Pala, Mehmet Gökçü, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2019.59023  Sayfalar 198 - 202

19.
Nadir Görülen Olgu Kistik Nefroma
Rare Case Cystic Nephroma
Serdar Aykan, Emrah Ozsoy, Yavuz Baştuğ, Gulistan Gumrukcu, Metin Ishak Ozturk
doi: 10.5222/terh.2019.66934  Sayfalar 203 - 206

20.
İntrakavernöz İnternal Karotid Arter Diseksiyonu olan Nadir bir Olgu: Sturge Weber Sendromu
A Rare Cause of Intra Cavernous Internal Carotid Artery Dissection: Sturge Weber Syndrome
Pınar Bekdik Şirinocak, Muzaffer Değertekin, Başar Sarıkaya, Canan Aykut Bingöl, Berrin Aktekin
doi: 10.5222/terh.2019.81567  Sayfalar 207 - 210


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale