Tepecik Eğit Hast Derg: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - XI

DERLEME
3.
Çocukluk Çağında Tedavi İlişkili Ototoksisiteye Yaklaşım
Approach to Treatment Related Ototoxicity in Children
Deniz Kızmazoğlu, Yüksel Olgun, Dilek İnce
doi: 10.5222/terh.2019.68725  Sayfalar 211 - 217

KLINIK ARAŞTıRMA
4.
Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: İzmir Örneği
Evaluating the Compliance and Factors Affecting With Isolation Precautions of Nurses: Izmir Sample
Duygu Güleç Şatır, Sezer Er Güneri, Ruşen Öztürk, Gül Bülbül Maraş, Aydan Mertoğlu, Ümran Sevil
doi: 10.5222/terh.2019.08870  Sayfalar 218 - 222

5.
ASA III-IV Grubu Geriatrik Hastalarda Anestezi Yönteminin Mortalite ve Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Effect of the Anesthesia Method on Mortality and Postoperative Complications in ASA III-IV Graded Geriatric Patients
Sanem Güntürk, Gaye Aydın, Ergin Alaygut, Yücel Karaman, Ayşe Pervin Sütaş Bozkurt
doi: 10.5222/terh.2019.37880  Sayfalar 223 - 228

6.
Postmenopozal Kadınlarda Hormon Replasman Terapisi ile Birlikte Verilen Düşük Doz Folik Asidin Kan Homosistein Düzeylerine Etkisi
The Effect of Hormone Replacement Therapy With Low Dose Folic Acid on Blood Homocysteine Levels in Postmenopausal Women
Ebru Şahin Güleç, Muzaffer Sancı, Esra Bahar Gür, Seçil Kurtulmuş
doi: 10.5222/terh.2019.75047  Sayfalar 229 - 234

7.
Acil Serviste Metil Alkol Zehirlenmelerinin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Methyl Alcohol Intoxications in Emergency Department
Seyran Bozkurt Babuş, Gülten İraöz, Ataman Köse, Gülhan Orekici Temel, Rukiye Nalan Tiftik, İbrahim Toker
doi: 10.5222/terh.2019.85698  Sayfalar 235 - 240

8.
İntraoperatif Ultrason: Nöroşirürjikal Tümör Rezeksiyonlarında Kolay ve Maliyet Etkin Bir Metod
Intraoperative Ultrasound: An Easy, Cost-Effective Method in Neurosurgical Tumor Resection
Mahmut Çamlar
doi: 10.5222/terh.2019.89410  Sayfalar 241 - 246

9.
Sol Atriyal Miksoma: Atriotomi Planının Belirlenmesi ve Klinik Sonuçlarımız
Left Atrial Mixoma: Determination of Atriotomy Planning and Clinical Results
İbrahim Uyar
doi: 10.5222/terh.2019.89847  Sayfalar 247 - 252

10.
Spinal Cerrahide Preoperatif Yüksek Hassasiyetli C-Reaktif Protein/Albumin Oranının Prognostik Değeri
Prognostic Value of Preoperative High-Sensitivity C-Reactive Protein/Albumin Ratio in Spinal Surgery
Arsal Acarbaş
doi: 10.5222/terh.2019.96967  Sayfalar 253 - 258

11.
Acil Servis Hastalarında Hastaneye Yatırılmayı Gerektiren Baş Dönmesi Nedenleri: Bir Eğitim Hastanesinin Beş Yıllık Deneyimleri
Causes of Dizziness Requiring Hospitalization in Emergency Department Patients: Five-Year Experiences of a Training Hospital
Hasan Idil, Yesim Eyler
doi: 10.5222/terh.2019.42713  Sayfalar 259 - 264

12.
Akut ve Kronik Oksaliplatin Uygulamasının Sıçan Göz Dokuları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Investigating of Acute and Chronic Effects of Oxaliplatin on Rat Ocular Tissues
Ayse Ipek Akyuz Unsal, Fadime Kahyaoglu, Ismail Saygın, Ozlem Yersal, Buket Demirci
doi: 10.5222/terh.2019.48295  Sayfalar 265 - 272

13.
Mide Karsinomlarında ARID1A Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisinin Araştırılması
Evaluation of the Relationship Between ARID1A Expression with Clinicopathologic Parameters in Gastric Carcinomas
Elif Usturalı Keskin, Gülden Diniz, Ayşe Nur Usturalı Mut, Yetkin Koca, Seda Eryiğit Kokkoz, Ebru Çakır
doi: 10.5222/terh.2019.49389  Sayfalar 273 - 279

14.
Kan Gazı Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması: Kuru Lityum Heparine Karşı Sıvı Sodyum Heparin
Comparison of Blood Gas Analysis Results: Liquid Sodium Heparin Versus Dry Lithium Heparin
Savas Sezik, Turgay Yılmaz Kilic, Hasan Idil
doi: 10.5222/terh.2019.53244  Sayfalar 280 - 284

OLGU SUNUMU
15.
Farklı Klinik Bulgularla Tanı Alan Hipofiz Sapı Kesilme Sendromu: İki Olgu Raporu
Pituitary Stalk Interruption Syndrome Diagnosed with Different Clinical Findings: Report of Two Cases
İlkay Ayrancı, Gönül Çatlı, Berna Eroğlu Filibeli, Hayrullah Manyas, Cemil Koçyiğit, Özgür Özteki&775;n, Bumin N Dundar
doi: 10.5222/terh.2019.37801  Sayfalar 285 - 290

16.
Primer Safra Kesesi Pleomorfik Sarkomu: Nadir Bir Olgu
Primary Gallbladder Pleomorphic Sarcoma: A Rare Case
Semra Demirli Atıcı, Halit Batuhan Demir, Değercan Yeşilyurt, Dudu Solakoğlu, Mehmet Üstün, Cengiz Aydın
doi: 10.5222/terh.2019.91885  Sayfalar 291 - 294

17.
Çok Nadir Görülen Bir Olgu: Nüks Paratestiküler Leiomyosarkom
A Very Rare Case: Recurrent Paratesticular Leiomyosarcoma
Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey, Samir Abdullazade, Erdem Kısa, Cem Yucel, Okan Nabi Yalbuzdag
doi: 10.5222/terh.2019.65487  Sayfalar 295 - 298

18.
Persistan Yara Yeri Akıntısı Olan Üroloji Olgusu
A Urology Case with Persistant Wound Leakage
Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2019.90377  Sayfalar 299 - 301

19.
Bir Adolesan Kızda Trandolapril/Verapamil Hidroklorür Kombinasyon Toksisitesi İle Ciddi Kardiyak ve Renal Bulgular
Severe Cardiac and Renal Findings in an Adolescent Girl: Trandolapril/Verapamil Hydrochloride Overdose
Demet Alaygut, Dilek Orbatu, Mehmet Burhan Oflaz
doi: 10.5222/terh.2019.60352  Sayfalar 302 - 306

DÜZELTME
20.
Düzeltme
Correction

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale