Tepecik Eğit Hast Derg: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar V - VIII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IX - X

KLINIK ARAŞTıRMA
5.
Kolesistektomili Olgularda Displazi ile Eşlik Eden Kanser Birlikteliği
Cancer Coexistence Associated with Dysplasia in Patients with Cholecystectomy
Bartu Badak, Arda Şakir Yılmaz, Mustafa Salis, Mehmet Burak Öztop
doi: 10.5222/terh.2020.92679  Sayfalar 109 - 112

6.
Stereotaktik Meme Biyopsisi Efektif mi?
Is Stereotactic Breast Biopsy Effective?
Bartu Badak, Arda Şakir Yılmaz, Mustafa Salış
doi: 10.5222/terh.2020.56514  Sayfalar 113 - 116

7.
Yenidoğan Supraventriküler Taşikardi Vaka Serisi: Farklı Tedavilerin ve Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi
A Case Series of Neonatal Supraventricular Tachycardia: A Review of Different Management and Clinical Outcomes
Bora Baysal, Ayşe Şimşek
doi: 10.5222/terh.2020.87609  Sayfalar 117 - 121

8.
Behçet Hastalığında Vasküler Tutulumu Olan Hastaların Klinik Özellikleri
Clinical Features of Patients with Vascular Involvement in Behçet’s Disease
Demet Yalçın Kehribar, Metin Özgen
doi: 10.5222/terh.2020.86094  Sayfalar 122 - 126

9.
Geriatrik Hasta Grubu Kalça Kırıklarında PFN Uygularken Supin Poziyon vs Lateral Pozisyon: Hangisi daha uygun ?
Lateral Decubitus vs Supine Positioning in Surgical Treatment of Hip Fractures with Proximal Femoral Nailing in Geriatric Patients: Whis is more suitable ?
Tolgahan Kuru
doi: 10.5222/terh.2020.34711  Sayfalar 127 - 132

10.
Ayak Bileği Artroskopisi Konusunda En Çok Atıf alan 50 Makalenin Bibliyometrik Analizi
A Bibliometric Analysis of The Most Cited 50 Articles on Ankle Arthroscopy
Tolgahan Kuru, Hacı Ali Olçar
doi: 10.5222/terh.2020.08831  Sayfalar 133 - 139

11.
Postmenopozal Dönemde Hormon Replasman Tedavisinin İnsulin Rezistansı, Bel/Kalça Çevresi Oranları ve Lipid Profili Üzerine Etkileri
Effects of Hormone Replacement Therapy on Insulin Resistance, Waist-to-Hip Ratio and Lipid Profiles in Postmenopausal Women
Seçil Karaca Kurtulmuş, Ebru Şahin Güleç, Esra Bahar Gür, Cüneyt Eftal Taner, Yusuf Kurtulmus
doi: 10.5222/terh.2020.69937  Sayfalar 140 - 147

12.
Venöz Kan Alma Uygulanan Yetişkin Bireylerde Bekleme Süresi Kaygı ve Ağrıyı Nasıl Etkiler?
How Does Waiting Time Affect Anxiety and Pain in Adult Individuals Undergoing Venous Blood Drawing?
Bilgen Ulamış, Sevgi Vermişli Peker, Dilek Orbatu, Nisel Yılmaz Özkalay, Demet Alaygut
doi: 10.5222/terh.2020.71676  Sayfalar 148 - 155

13.
Böbrek Transplantasyonunda Rejeksiyon Paternine Göre HLA ve Non-HLA Antikorlarının Karşılaştırılması
Comparison of HLA and Non-HLA Antibodies Regarding to Rejection Pattern of the Kidney Transplantation
Mustafa Soyöz, Tulay Kilicaslan Ayna, Burcu Çerçi, Aslı Özkızılcık Koçyiğit, Ibrahim Pirim
doi: 10.5222/terh.2020.27146  Sayfalar 156 - 163

14.
Türkiyedeki İntestinal Donor Greftlerinin Özellikleri
Donor Characteristics of Intestinal Graft in Turkey
İsmail Sert, Cem Tugmen, Masallah Baran, Sait Murat Doğan, Emran Kuzey Avcı, Eyüp Kebabçı
doi: 10.5222/terh.2020.83446  Sayfalar 164 - 168

15.
İyatrojenik Pnömotoraks Tedavisinde Pigtail Kateter ile Göğüs Tüpünün Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Treatment Efficacy of the Pigtail Catheter and the Chest Tube in the Treatment of Iatrogenic Pneumothorax
Rıdvan Pekçevik, Hasan Ersöz
doi: 10.5222/terh.2020.92300  Sayfalar 169 - 175

16.
Pürülan Olmayan Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Tigesiklinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Efficacy of Tigecycline in Non-Purulent Skin and Soft Tissue Infections
Ufuk Sönmez, Sabri Atalay, Gürsel Ersan, Pınar Şamlıoğlu, Şükran Köse
doi: 10.5222/terh.2020.74046  Sayfalar 176 - 181

17.
Aile Hekimliğinde Hipertansiyon Tedavisinde Değişiklik Kararı Vermede Üç Yöntemin Karşılaştırılması
Comparison Of Three Methods In Determining The Change In The Treatment Of Hypertension In Family Medicine
Bade Ertürk Arık, Selçuk Mıstık, Ferhat Arik, Gözde Ertürk Zararsız, Demet Ünalan, Abdurrahman Oğuzhan, Bülent Tokgöz
doi: 10.5222/terh.2020.78055  Sayfalar 182 - 189

18.
Elektif Plastik Ve Rekonstrüktif Operasyonu Geçirecek 18-50 Yaş Arası Hastalardaki Anksiyete Düzeyinin Aynı Yaşlarda Başka Operasyon Geçirecek Olanlarınki İle Karşılaştırılması
Comparison Of The Level Of Anxiety In Patients Aged 18-50,Who Will Undergo Elective Plastic And Reconstructive Surgery,With Those Who Will Undergo Another Operation At The Same Age
Şeyda Kayhan Ömeroğlu, Hatice Nesrin Erceyes
doi: 10.5222/terh.2020.86648  Sayfalar 190 - 196

19.
Bir Yaş Üstü Hastalarda Ventriküler Septal Defekt Cerrahi Onarımı Sonrası Erken Dönem Sonuçları
Postoperative Early Results of Ventricular Septal Defect Surgical Repair Over 1 Year Old Patients
Özgür Yıldırım, Bahruz Aliyev
doi: 10.5222/terh.2020.07742  Sayfalar 197 - 202

20.
Hemşirelik Öğrencilerinin Osteoporoza İlişkin Sağlık İnancı ve Bilgi Durumunun İncelenmesi
Evaluation of Health Beliefs and Knowledge Status of Nursing Students Related to Osteoporosis
Semra Açıksöz, Gönül Kurt, Merve Seyfi
doi: 10.5222/terh.2020.15045  Sayfalar 203 - 211

21.
Renal Tutulumu Olan Multiple Myelomlu Hastaların Demografik ve Karakteristik Özellikleri
Demographic and Characteristic Features of Patients with Multiple Myeloma with Renal Involvement
Ömer Öztürk, Ekrem Abaylı
doi: 10.5222/terh.2020.34713  Sayfalar 212 - 218


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale