Tepecik Eğit Hast Derg: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar V - VIII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IX - X

DERLEME
5.
Covid-19’da Zorunlu PCR Testi Uygulamasının Tıbbi ve Yasal Gerekçeleriyle Etik Değerlendirmesi
Medical And Legal Reasons Of Compulsory PCRTest Implementation in Covid-19 With Ethical Assessment
Cagatay Ustun, Gülsün Ayhan Aygörmez, Seçil Özçiftçi, Mehmet Korkmaz
doi: 10.5222/terh.2020.70037  Sayfalar 219 - 227

KLINIK ARAŞTıRMA
6.
Çocuk Hekimlerinin Çalışma Yaşam Kalitesi: Bir Eğitim Araştırma Hastanesine İlişkin Değerlendirme
An Evaluation on Quality of Work Life of Pediatricians: An Example of a Teaching and Research Hospital
Özlem Üzüm, Kayi Eliacik, Ali Kanik, Dilek Orbatu, Yasemin Tuna, Hacer Örsdemir Hortu, Gonca Özyurt, Masallah Baran, Mehmet Helvacı
doi: 10.5222/terh.2020.24381  Sayfalar 228 - 232

7.
Proksimal Humerus Kırıklarında Kilitli Plak ile Cerrahi Tedavinin Etkinliği ve Kısa Dönem Fonksiyonel Sonuçları
Effectiveness and Short Term Functional Results of Surgical Treatment with Locking Plate in Proximal Humerus Fractures
Tolgahan Kuru, Onur Yılmaz
doi: 10.5222/terh.2020.90958  Sayfalar 233 - 239

8.
Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Önemi Belirsiz Atipi Olan Hastalarda Dolaşımdaki MikroRNA 190 ve MikroRNA95-3P Diferansiye Tiroid Kanserini Öngörebilen Birer Biyobelirteç Midir?
Are MicroRNA 190 and MicroRNA95-3P in the Circulation Can Be Used As Predictive Bioindicators in Differentiated Thyroid Cancer in Patients with Atypia of Undetermined Significance Based on Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsy Results?
Mustafa Gökhan Ünsal, Erdem Barış Cartı, Mustafa Ünübol, Elif Duygu Topan, Zehra Erdemir, Engin Güney, Nesibe Kahraman Cetin, Ibrahim Halil Erdoğdu, Ulaş Utku Şekerci
doi: 10.5222/terh.2020.54871  Sayfalar 240 - 245

9.
Graves Hastalığı ile Tnf- α, Galektin-3 ve Fibronektin Düzeylerinin İlişkisi
The Relationship of Graves Disease with Tnf- α, Galectin-3 and Fibronectin Levels
Ayşe İrem Yasin, Mahmut Muzaffer İlhan, Saime Turan, İlhan Yaylim, Özcan Karaman, Ertugrul Tasan
doi: 10.5222/terh.2020.86719  Sayfalar 246 - 251

10.
Karotis Lezyonları için Üçüncü Basamak Bir Kardiyoloji Ünitesi Bakışı: Hangi Lezyon ve Ne Zaman Müdahale
A Tertiary Cardiology Unit Perspective for Carotid Lesions: Which Lesion and When Intervention
Emre Özdemir, Muhammed Mücahit Tiryaki, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç
doi: 10.5222/terh.2020.71677  Sayfalar 252 - 257

11.
Postmenopozal Dönem Kadınlarda Belirgin ve Şiddetli Düzey Seboreik Dermatitin Hormonal Etiyolojisine Yönelik Araştırma: Bir Olgu Kontrol Çalışması
Research on the Hormonal Etiology of Marked and Extreme Seborrheic Dermatitis in Postmenopausal Women: A Case-Control Study
Melis Gönülal
doi: 10.5222/terh.2020.37431  Sayfalar 258 - 261

12.
Mahkumlar ve Genel Populasyondaki Akciğer Tüberkülozunun Karşılaştırılması
The Comparison of Pulmonary Tuberculosis in Prisoners and General Population
Dursun Alizoroğlu, Sami Deniz, Mustafa Canbaz, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.5222/terh.2020.82435  Sayfalar 262 - 266

13.
Üçüncü Basamak Bir Çocuk Hastanesi Palyatif Kliniğinde Bakım Sürecinde Verilen Hizmet Memnuniyetinin Hasta Yakınları Tarafından Değerlendirilmesi
Assessment of Service Satisfaction Provided in Palliative Clinic of a Tertiary Pediatric Hospital during Care Process by Patient’s Relatives
Elif Gudeloglu, Tanju Çelik, Senem Alkan Özdemir, Nilgün Harputluoğlu
doi: 10.5222/terh.2020.27676  Sayfalar 267 - 272

14.
Perkütan Nefrolitotomide S.T.O.N.E. ve CROES Nefrolitometrik Skorlama Sistemlerinin Öngörücü Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
Evaluation and Comparison of Predictive Efficiency of S.T.O.N.E. and CROES Nephrolithometry Scoring Systems in Percutaneous Nephrolithotomy
Erhan Ateş
doi: 10.5222/terh.2020.74507  Sayfalar 273 - 280

15.
Derin Venöz Tromboz Tanılı Hastaların Kateter Yönlendirmeli Tromboliz tedavisi ile Endovasküler tedavisi: Erken Dönem ve Birinci Yıl Sonuçları
Catheter-Directed Thrombolysis and Endovascular Therapy in Deep Vein Thrombosis Patients: Early and First Year Results
Burçin Abud, Kemal Karaarslan, Mahir Utku Yildirim, Gökhan Albayrak, Koray Aykut
doi: 10.5222/terh.2020.04557  Sayfalar 281 - 287

16.
Semirijit Üreteroskopik Litotripsi Sonrası Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonunu Öngören Risk Faktörleri
Predictive Risk Factors of Urinary Tract Infection Following Semirigid Ureteroscopic Lithotripsy
Mehmet Çağlar Çakıcı, Ozgur Kazan, Ayberk İplikçi, Muhammet Çiçek, Özgür Efiloğlu, Asif Yildirim, Gokhan Atis
doi: 10.5222/terh.2020.50465  Sayfalar 281 - 287

17.
Lisans Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Çekirdek Eğitim Programına Göre Analizi: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Örneği
Analysis of Measurement and Evaluation Methods in Undergraduate Education According to the Core Education Program: Physiotherapy and Rehabilitation Example
Hayriye Kul Karaali, Duygu Ilgın, Özlem Özcan, Erhan Seçer
doi: 10.5222/terh.2020.75010  Sayfalar 288 - 293

OLGU SUNUMU
18.
Penoskrotal Perdenin Cerrahi Onarımı: Olgu Serisi ve Literatür Değerlendirilmesi
Surgical Correction of Penoscrotal Web: A Case Series With Literature Review
Volkan Sarper Erikci
doi: 10.5222/terh.2020.62134  Sayfalar 302 - 306

19.
Fiziksel Engelli Hastalarda Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisinde Yaşanan Zorluklar: İki Olgu Sunumu
Difficulties in the Treatment of Urinary Tract Stone Disease in Physically Disabled Patients: Report of Two Cases
Mehmet Yiğit Yalçin, Mert Hamza Özbilen, Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2020.15010  Sayfalar 311 - 315

20.
Bir Çocuk Olguda Stenotrophomonas Maltofilia peritoniti: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Stenotrophomonas Maltophilia Peritonitis in a Child: Case Report and Review of Literature
Demet Alaygut, Caner Alparslan, Serdar Saritas, Elif Perihan Öncel, Onder Yavascan, Fatma Mutlubaş, Belde Kasap-Demir
doi: 10.5222/terh.2020.71601  Sayfalar 316 - 321

21.
Ender Bir Olgu: Bir Bebekte İki Taraflı Abdominoskrotal Hidrosele Bağlı İki Taraflı Hidronefroz
A Rare Case: Bilateral Hydronephrosis Due to Bilateral Abdominoscrotal Hydrocele in an Infant
Levent Cankorkmaz, Mehmet Haydar Atalar, İsmail Şalk, Gökhan Köylüoğlu
doi: 10.5222/terh.2020.40427  Sayfalar 322 - 324

22.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale