E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Relationship Between Wearing Glasses And Self-Confidence of Adolescents: Simple Cross-Sectional Study [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 1-6 | DOI: 10.5222/terh.2014.00711

Relationship Between Wearing Glasses And Self-Confidence of Adolescents: Simple Cross-Sectional Study

Özge Tuncer1, İnci Meltem Atay2, Umut Gök Balcı3, Nurdan Tekgül3, Kurtuluş Öngel4
1Merkez Yaşam Aile Sağlığı Merkezi, TOKAT
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ISPARTA
3Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İZMİR
4Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İZMİR

Aim: The purpose of this study is to investigate the relation between the self-concept and wearing glasses in 7th class adolescents. Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive questionnaire study. The population includes 2676 students out of a total of 2795 adolescents, 7th class students, in four different urban elementary schools in Isparta. Outcomes are obtained by socio-demographic result form and Pierss-Harris Self-Concept scale. Percentage analysis, t-test and anova test were used for the statistical evaluation. Results: 1307 of 2676 students were girls and 1369 were boys. While 84.5% didn’t use glasses, 15.5% did. Self-concept, anxiety, behavioral and conformity, cognitive and school performance scores were found to be higher in the ones using glasses. Behavioral and conformity, cognitive and school performance scores were found to be statistically significant in the ones who use glasses (p<0.05). The physical appearance score was lower in the ones not using glasses, and this was also found to be statistically significant (p<0.05). Conclusion: It is concluded that, wearing glasses is a related to socio-demographic variations and lack of self-esteem. That’s why the ones who are wearing glasses using childhood/adolescence, should be evaluated carefully in psychological means, and these children/adolescents should get good support through these means. Family and school factors also should be considered while evaluating self-concept in adolescents who use glasses.

Keywords: Adolescent, wearing glasses, self-esteem, self-concept.

Ergenlerde Gözlük Kullanımı İle Özgüven Arasındaki İlişki: Basit Kesitsel Bir Çalışma

Özge Tuncer1, İnci Meltem Atay2, Umut Gök Balcı3, Nurdan Tekgül3, Kurtuluş Öngel4
1Merkez Yaşam Aile Sağlığı Merkezi, TOKAT
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ISPARTA
3Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İZMİR
4Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İZMİR

Amaç: Bu çalışmanın amacı 7. sınıftaki ergenlerde gözlük takma ile öz-kavram arasındaki ilişkileri saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, kesitsel tanımlayıcı anket çalışmasıdır. Araştırma, Isparta merkezinde bulunan 41 ilköğretim okulunda, 7. Sınıfta okuyan 2795 öğrenciden 2676’sının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, sosyodemografik veri formu ve Pierss-Harris Öz-Kavram Ölçeği ile elde edildi. İstatistiksel değerlendirmeler; yüzde analiz, t-testi ve anova testi ile gerçekleştirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 2676 öğrencinin; 1307’si kız, 1369’u erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 84,5’i gözlük kullanmamakta olup, % 15,5’i gözlük kullanmaktadır. Gözlük kullananlarda öz-kavram, kaygı, davranış ve rahatlık, zihinsel ve okul durumu puanı; gözlük kullanmayanlara göre daha yüksek tespit edilmiştir. Davranış ve rahatlık, zihinsel ve okul durumu puanları gözlük kullananlarda gözlük kullanmayanlara göre yüksek olup, istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Fiziksel görünüm puanı ise gözlük kullanmayanlarda daha yüksek olup, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Gözlük takmanın sosyodemografik değişkenlerle, özgüven eksikliğiyle ilişkili olabileceği ve bu nedenle gözlük takan çocuk ve ergenlerin ruhsal açıdan daha iyi değerlendirilmeleri ve gereken desteğin verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Gözlük takan ergenlerde öz-kavramın değerlendirilmesinde aile ve okul faktörlerinin de dikkate alınması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Gözlük Takma, Özgüven, Özkavram.

Özge Tuncer, İnci Meltem Atay, Umut Gök Balcı, Nurdan Tekgül, Kurtuluş Öngel. Relationship Between Wearing Glasses And Self-Confidence of Adolescents: Simple Cross-Sectional Study. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 1-6
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale