E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Socioeconomic Impacts on Hospital Readmission [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 97-100 | DOI: 10.5222/terh.2003.04834

Socioeconomic Impacts on Hospital Readmission

Sümer Sütçüoğlu1, Nejat Aksu1, Murat Kanğın1, Hülya Uprak1, Selime Yeşil1, Fatma Akarsu1, Nurcan Ayan1, Ayşe İnalçuk1, Nesime Yorulmaz1, İlkay Yıldız1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

Aim: lt's known that living conditions may influence the hospital readmissions. We investigated the relationship between socioeconomic factors and the hospital readmissions. Methods: The study was performed on 238 children, who were admitted to our hospital between March and June 2003. The age distribution of the cases was between 2 and 16 years, consisting of 115 (48.3%) female and of 123 (51.7%) male. The cases were divided in to two groups: once admitted and twice or more readmitted group. A questionnaire was filled with the parents including consanguineous marriage, number of brothers or sisters, family size (index family or not), mother's age of marriage, employment, education and income level of the family, possession of a house, a car or basic electronic gadgets, having a pet, quality of water used at home. Statistical evaluation was made with chi-square test. Results: 116 (48. 7%) of the cases were admitted once, 122 (51.3%) cases were readmitted two or more times. The most common illnesses were from central nervous system (23.1%), infectious (21.8%), urinary tract (19.3%), respiratory tract and allergic (17.2%) diseases groups and 18.6% of cases were in miscellaneous diseases group. It was found that patients in the readmission group were from families with low income and mother working (p=0.043 and 0.04, respectively). Conclusion: Employed mather and low family income may have an influence on hospital readmissions.

Keywords: hospital readmissions, socioeconomic factors, childhood

Tekrarlayan Hastane Yatışlarında Sosyoekonomik Faktörlerin Rolü

Sümer Sütçüoğlu1, Nejat Aksu1, Murat Kanğın1, Hülya Uprak1, Selime Yeşil1, Fatma Akarsu1, Nurcan Ayan1, Ayşe İnalçuk1, Nesime Yorulmaz1, İlkay Yıldız1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

Amaç: Tekrarlayan hastane yatışlarının yaşam koşullarından etkilendiği bilinmektedir. Çalışmamızda, tekrarlayan hastane yatışları ile sosyoekonomik faktörler arasındaki ilişki araştırıldı. Yöntem: Çalışma, hastanemize Mart - Haziran 2003 tarihleri arasında yatan 238 çocuk üzerinde yapılmıştır. Olguların yaş dağılımı 2-16 yaş arasında olup, 115'i kız (%48.3), 123'ü (%51 7) erkektir. Olgular, hastaneye bir kez yatış ve iki ve üzerinde yatış olmak üzere 2 grupta değerlendirilmiş, ebeveynlere sözlü anket formu uygulanmıştır. Ankette ebeveynler arası akraba evliliği, kardeş sayısı, çekirdek aile olup olmadığı, anne evlilik yaşı, ebeveynlerin çalışma, eğitim ve gelir durumu, ailenin ev, araba, temel elektronik eşyalara sahip olup olmaması, evde hayvan beslenmesi ve /wl/anılan suyun niteliği sorgulandı. İstatistiksel değerlendirme ki-kare testi ile yapıldı. Bulgular: Olguların 116'sı bir kez (%48.7), 122'si (%51.3) 2 veya daha fazla kez hastaneye yatmıştır. Yatış ön tanılarının %23.1 'ini nöroloji, %21.8'ini infeksiyon, %19.3'ünü nefroloji, %17.2'sini solunum ve allerji, %18,6'sını diğer sistemlere ait hastalı/dar oluşturmuştur. Hastaneye 2 veya daha fazla kez yatan çocukların annelerinin çalıştığı, aile gelirinin düşük olduğu saptanmıştır (sırası ile p=0.04, p=0.043). Diğer faktörlerin hastaneye yatış sayısı üzerine anlamlı etkisi bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Çalışan anne ve düşük gelir düzeyi, çocukların hastaneye daha sık yatmasında etkili faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: tekrarlayan hastane yatışları, sosyoekonomik faktörler, çocukluk çağı

Sümer Sütçüoğlu, Nejat Aksu, Murat Kanğın, Hülya Uprak, Selime Yeşil, Fatma Akarsu, Nurcan Ayan, Ayşe İnalçuk, Nesime Yorulmaz, İlkay Yıldız. Socioeconomic Impacts on Hospital Readmission. Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 97-100
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale