E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Determination of The Problems of Living In The Early Period Of Self Care and Baby Care [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(1): 17-22 | DOI: 10.5222/terh.2018.017

Determination of The Problems of Living In The Early Period Of Self Care and Baby Care

Keziban Amanak, Zekiye Karaçam
Adnan Menderes University Faculty Of Health Sciences, Division Of Midwifery, Aydın

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the problems experienced by postpartum women during the early postpartum period in their self care and infant care.
METHODS: The study was conducted cross-sectionally between October 2010 and April 2011 in a state hospital in Aydın city center. A total of 235 women were selected for the sample of the study by means of unsampled sampling method. Legal permission for collection of research data and verbal statements of women participating in the study were taken. The research data were collected by the questionnaire developed by the researchers. The data were evaluated by descriptive statistics and chi-square.
RESULTS: The average age of the women participating in the study is 28.23 (Sd = 5.87, December: 18-48). It was determined that 37.4% of the women were primary school graduates, 72.8% were housewives, 83.0% had social security, and 64.7% perceived income level as moderate. It was determined that 32.3% of the women had two pregnancies, 38.3% had two living children, 70.2% planned this pregnancy and 61.3% protected them by withdrawal before pregnancy. 47.7% of the women reported complaints of anemia during pregnancy.
Anneler reported that they experienced problems related to their self-care in the early postpartum period, namely pain (54.9%), difficulty in moving (52.3%), breast, nourishment and gas outflow (42.1%) and stool removal (37.0%). The majority of the women were in the cleaning (89.1%), lower (44.3%) and body (41.3%) cleaning, dressing (40.9%), taking out the wine and keeping it in the proper position (29.4%) with the baby being unable to move after the cesarean section (31.9%) and sleepless (25.1%).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was determined that women experienced difficulties in care for themselves and their babies due to pain and difficulty in moving after having delivered by cesarean section. Mother and baby care can be improved in the early postpartum period by planning and presentation of special care for the problems of women who deliver with cesarean section.

Keywords: Baby care, post-natal period, self-care, cesarean.

Sezaryen İle Doğum Yapan Kadınların Postpartum Erken Dönemde Öz Bakım ve Bebek Bakımı Konularında Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi

Keziban Amanak, Zekiye Karaçam
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı sezaryen ile doğum yapan kadınların postpartum erken dönemde öz bakım ve bebek bakımı konularında yaşadıkları sorunların belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Ekim 2010- Nisan 2011 tarihleri arasında, Aydın il merkezindeki bir devlet hastanesinde kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemine, olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen 235 kadın alınmıştır. Araştırma verilerinin toplanması için yasal izin ve araştırmaya katılan kadınların sözel olurları alınmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Verileri tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 28.23 ( Sd=5,87, Aralık: 18-48) dir. Kadınların %37.4’ünün ilkokul mezunu olduğu, %72.8’inin ev hanımı olduğu, %83.0’ının sosyal güvencesinin bulunduğu, %64.7’sinin gelir düzeyini orta olarak algıladıkları belirlenmiştir. Kadınların %32.3’ünün iki gebeliğe, %38.3’ünün iki yaşayan çocuğa sahip oldukları, %70.2’sinin bu gebeliği planladıkları ve % 61.3’ünün gebelikten önce geri çekme yöntemi ile korundukları belirlenmiştir. Kadınların % 47.7’si gebelikte anemi şikâyeti yaşadıklarını bildirmişlerdir.
Anneler doğum sonu erken dönemde kendi öz bakımlarıyla ilgili olarak en sık ameliyat yerinde ağrıya (%54.9), hareket etmede zorlanmaya (%52.3), memelere, beslenmeye ve gaz çıkışına (%42.1), dışkılamaya (%37.0) yönelik sorunlar yaşadıklarını bildirmişlerdir. Kadınların büyük bir çoğunluğu sezaryen sonrasında hareket etme güçlüğü nedeni ile bebeğini beslemede (%89.4), alt (%44.3) ve vücut (%41.3) temizliği yapmada, giydirmede (%40.9), gazını çıkarma ve uygun pozisyonda tutmada (%29.4), göbek bakımı yapmada (%31.9) ve uyutmada (%25.1) sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada kadınların sezaryen ile doğum yaptıktan sonra ağrı ve hareket etmede güçlük nedeni ile kendileri ve bebeklerinin bakımına yönelik sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Sezaryen ile doğum yapan kadınların sorunlarına yönelik özel bakımın planlanması ve sunumu ile doğum sonrası erken dönemde anne ve bebek bakımı geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bebek bakımı, erken doğum sonrası dönem, öz bakım, sezaryen.

Keziban Amanak, Zekiye Karaçam. Determination of The Problems of Living In The Early Period Of Self Care and Baby Care. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(1): 17-22

Corresponding Author: Keziban Amanak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale