E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Comparison of Pap smear results before and after insertion of levonorgestrel-releasing intrauterine device [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 35-40 | DOI: 10.5222/terh.2016.035

Comparison of Pap smear results before and after insertion of levonorgestrel-releasing intrauterine device

Ayşe Rabia Şenkaya, Emrah Töz, Deniz Can Öztekin, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
İzmir Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, İzmir

INTRODUCTION: The intrauterine device is the most widely used reversible method of contraception in the world today, particularly in developing countries where it is used by 27 % of women of reproductive age. The impact of intrauterine devices on cervicovaginal cytology is not certainly known. The aim of the study was to investigate cervical cytology changes associated with levonorgestrel intrauterine system use.
METHODS: This study was conducted at department of Obstetrics and Gynecology, İzmir Tepecik education and research Hospital. We evaluated the pap smear results of the 129 patients before and after insertion of levonorgestrel-releasing intrauterine device.
RESULTS: İnflammation was observed in 20 (%15.5) patients before insertion of levonorgestrel-releasing intrauterine device and in 59 (% 45.7) patients after insertion (P<0.001). Similarly, before insertion 3 (%2.3) patients were diagnosed with chronic cervicitis and after insertion 15 ( %11.6) patients were diagnosed with chronic cervicitis (P=0.003). No significant results were found with respect to cytopathological abnormalities following insertion of the levonorgestrel-releasing intrauterine device.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No significant cytopathological abnormalities were detected following insertion of the levonorgestrel-releasing intrauterine device but higher frequency of nonspecific inflammatory changes were observed after insertion. Patients should be informed about the risk of nonspecific inflammation before insertion and Pap Smear should be recommended 12 months after insertion.

Keywords: Levonorgestrel intrauterine device, nonspecific inflammation, Pap smear, cytopathological abnormalities

Levonorgestrelli rahim içi araç kullanan kadınlarda uygulama öncesi ve sonrasındaki pap smear sonuçlarının karşılaştırılması

Ayşe Rabia Şenkaya, Emrah Töz, Deniz Can Öztekin, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Rahim içi araç uygulaması, günümüzde, başta kalkınmakta olan ülkeler olmak üzere, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan geri dönüşümlü kontrasepsiyon yöntemidir. Kalkınmakta olan ülkelerde reprodüktif çağdaki kadınların % 27’si rahim içi araç kullanmaktadır. Rahim içi araçların servikovajinal sitoloji üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı Levonorgestrelli rahim içi araç kullanımının servikal sitolojik değişiklikler üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 129 hastanın Levonorgestrelli rahim içi araç uygulaması öncesindeki ve sonrasındaki pap smear sonuçlarını inceledik
BULGULAR: Uygulama öncesinde 20 (%15.5) hastanın smear sonucunda enflamasyon saptanmış iken Levonorgestrelli rahim içi araç uygulaması sonrasında bu sayı 59 (% 45.7) olarak saptanmıştır (P<0.001). Benzer olarak, uygulama öncesinde 3 (%2.3) hastada kronik servisit saptanmış iken uygulama sonrası kontrol smear sonuçlarında 15 ( %11.6) hastada saptanmıştır (P=0.003). Levonorgestrelli rahim içi araç uygulaması sonrasında sitopatolojik anormallikler açısından anlamlı bir sonuç saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Levonorgestrelli rahim içi araç uygulaması sonrasında anlamlı bir sitopatolojik anormallik saptanmamıştır fakat uygulama sonrasında non-spesifik enflamasyon oranlarında artış gözlenmiştir. Hastalar uygulama öncesinde non-spesifik enflamasyon riski açısından bilgilendirilmeli ve uygulamadan 12 ay sonra Pap smear kontrolü önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Levonorgestrelli rahim içi araç, non-spesifik enflamasyon, Pap smear, sitopatolojik anormallik

Ayşe Rabia Şenkaya, Emrah Töz, Deniz Can Öztekin, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı. Comparison of Pap smear results before and after insertion of levonorgestrel-releasing intrauterine device. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 35-40

Corresponding Author: Emrah Töz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale