E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Retinal Detachment Due to Choroidal Metastasis in a Patient with Lung Cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 269-271 | DOI: 10.5222/terh.2021.08769

Retinal Detachment Due to Choroidal Metastasis in a Patient with Lung Cancer

Ferhat Ekinci1, Ahmet Dirican1, Muhammed Altınışık2, Gülgün Yılmaz Ovalı3, Atike Pınar Erdoğan1, Gamze Göksel1
1Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Manisa, Turkey
2Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Manisa, Turkey
3Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Manisa, Turkey

Some of the lung cancers are diagnosed at metastatic stage and symptomatic ocular metastasis is very rare. Therefore, eye examination and orbital imaging are not routinely performed in lung cancer staging. Retinal detachment was detected in our patient who had visual loss in the left eye. In the imaging, choroidal metastasis was seen and the diagnosis of underlying lung adenocarcinoma was thought to be related. It is a rare presentation in the presence of eye-related symptoms that provides dramatic improvement in quality of life with early diagnosis and therefore should be kept in mind.

Keywords: Retinal detachment, Lung Adenocarcinoma, Choroidal metastasis

Akciğer Kanseri Tanılı Hastada Koroidal Metastaza Bağlı Gelişen Retina Dekolmanı Olgu Sunumu

Ferhat Ekinci1, Ahmet Dirican1, Muhammed Altınışık2, Gülgün Yılmaz Ovalı3, Atike Pınar Erdoğan1, Gamze Göksel1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Kliniği, Manisa, Türkiye

Akciğer kanserlerinin yarısına yakını metastatik evrede tanı almakta ve bunlarda semptomatik oküler metastaz oldukça ender görülmektedir. Bu nedenle rutin olarak akciğer kanseri evrelemesinde göz muayenesi ve orbital görüntüleme yapılmamaktadır. Sol gözde görme kaybı tanımlayan hastamızın muayenesinde retina dekolmanı saptandı. Yapılan görüntülemesinde ise, koroidal metastaz görülmesi üzerine altta yatan akciğer adenokanser tanısı ilişkili olduğu düşünüldü. Göz ile ilişkili semptom varlığında ender görülmekle birlikte, erken tanı ile yaşam kalitesinde dramatik iyileşme sağlayan ve bu yüzden akılda bulundurulması gereken bir prezentasyondur.

Anahtar Kelimeler: Retina dekolmanı, Akciğer Adenokanser, Koroidal metastaz

Ferhat Ekinci, Ahmet Dirican, Muhammed Altınışık, Gülgün Yılmaz Ovalı, Atike Pınar Erdoğan, Gamze Göksel. Retinal Detachment Due to Choroidal Metastasis in a Patient with Lung Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 269-271

Corresponding Author: Ferhat Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale