E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Evaluating the Compliance and Factors Affecting With Isolation Precautions of Nurses: Izmir Sample [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 218-222 | DOI: 10.5222/terh.2019.08870

Evaluating the Compliance and Factors Affecting With Isolation Precautions of Nurses: Izmir Sample

Duygu Güleç Şatır1, Sezer Er Güneri1, Ruşen Öztürk1, Gül Bülbül Maraş2, Aydan Mertoğlu3, Ümran Sevil1
1Ege University Faculty Of Nursing,obstetrics And Gynecology Nursing Department, Izmir
2Health Sciences University, The Ministry Of Health Tepecik Teaching And Research Hospital, Izmir
3The Ministry Of Health Dr. Suat Seren Chest Diseases And Surgery Teaching And Research Hospital, Izmir

INTRODUCTION: The research was carried out to evaluate the compliance and factors affecting with isolation precautions of nurses
METHODS: The sample of research was composed of 333 nurses working in two hospitals in İzmir. Data were collected with questionnaire form in accordance with literature and Scale of Compliance with Isolation Precautions
RESULTS: The total mean score of the nurses is 75,52±11,91 and education level, gender and working unit were found to be important factors affecting compliance. It was determined that nurses experienced difficulties in implementing isolation measures due to the lack of materials most frequently ment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is essential that particular attention should be given related to the education of nurses on infection control including isolation precautions, sustainability of this process during professional learning and after graduation, and related to compensation of lack of equipment in health institutions.

Keywords: Nurse, Isolation, Compliance

Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: İzmir Örneği

Duygu Güleç Şatır1, Sezer Er Güneri1, Ruşen Öztürk1, Gül Bülbül Maraş2, Aydan Mertoğlu3, Ümran Sevil1
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,i̇zmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumları ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma örneklemini İzmir’de iki hastanede çalışan 333 hemşire oluşturmuştur. Veriler literatür doğrultusunda geliştirilen anket formu ve İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumu ölçek toplam puan ortalaması 75,52±11,91 saptanmış olup, eğitim durumu, cinsiyet ve çalışılan birim izolasyon önlemlerine uyumu etkileyen faktörler olarak bulunmuştur. Hemşirelerin en sık malzeme eksikliğinden dolayı izolasyon önlemlerini uygulamada sıkıntı yaşadıkları saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin izolasyon önlemleri başta olmak üzere enfeksiyon kontrolüne yönelik eğitimlerinin, mesleki öğrenim ve mezuniyet sonrasında da sürekliliğinin sağlanması, sağlık kurumlarındaki malzeme eksikliklerinin giderilmesi ve sürekliliğin sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İzolasyon, Uyum

Duygu Güleç Şatır, Sezer Er Güneri, Ruşen Öztürk, Gül Bülbül Maraş, Aydan Mertoğlu, Ümran Sevil. Evaluating the Compliance and Factors Affecting With Isolation Precautions of Nurses: Izmir Sample. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 218-222

Corresponding Author: Duygu Güleç Şatır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale