E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Investigation of the Relationship Between Parent Attitude and Emotional Regulations of Mothers of Child/Adolescent Diagnosed Generalized Anxiety Disorder [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 16-25 | DOI: 10.5222/terh.2021.17363

Investigation of the Relationship Between Parent Attitude and Emotional Regulations of Mothers of Child/Adolescent Diagnosed Generalized Anxiety Disorder

Özlem Çakır1, Melike Ertem2
1Izmir Katip Celebi University Atatürk Education And Research Hospital Hatay Annex Physical Therapy and Rehabilitation Service,Izmir
2Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Department of Nursing Education, Izmir

INTRODUCTION: Raising awareness in the emotions and behaviors of child / adolescent mothers diagnosed with generalized anxiety disorder balances the relationship between the mother and child. The aim of this study was to investigate the relationship between parental attitude and emotion regulation in children / adolescent mothers diagnosed with Generalized Anxiety Disorder (GAD).
METHODS: The study was applied to mothers with children aged 8-18 years who were enrolled in the pediatric psychiatry outpatient clinic of a university hospital and served between July-November 2019. The population of the study consisted of 119 mothers who made appointments via telephone and internet, and the sample consisted of 60 volunteer mothers who agreed to participate in the study. Data were collected by using socio-demographic form, Parental Attitude Scale and Emotional Difficulty Scale.
RESULTS: According to this, the mean EES and DSSI were 8.91 ± 2.38 and 37.28 ± 8.15, respectively. “Extreme Loose Attitude ından, 3.49 (SD = 0.98),“ Overreacting Attitude ”3.11 (SD = 1.27), and“ Aggressive Attitude were found to be 2.31 (SD = 1.26). A positive correlation was found between “Extreme Loose Attitude” and PAS (p <0.001). There was a significant positive relationship between “Overreactive Attitude” and “Aggressive Attitude ((p <0.01); There was a positive positive correlation (p <0.001) between “overreactive attitude” and mean scores of PES (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a relationship between mothers' parental attitudes and emotional regulation and this affects children / adolescents. Therefore, mothers should be taught to regulate their emotional state towards children / adolescents, to control this process, and to contribute to the positive development of their democratic attitudes and behaviors. Ensuring that Pediatric Adolescent Psychiatric Nurses play a supportive, caring, consultant and educational role in clinics will have an important place in the services of Pediatric and Adolescent Mental Health and Diseases.

Keywords: Generalized Anxiety Disorder, Parenting, Emotional Difficulty.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Çocuk/Ergenlerin Annelerinin Ebeveyn Tutumu ile Duygu Düzenleme Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Özlem Çakır1, Melike Ertem2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hatay Ek Binası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Öğretim AD., İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaygın anksiyete bozukluğu tanısı alan çocuk/ergenlerin annelerinin duygularındaki ve davranışlarındaki farkındalığı arttırmak anne çocuk arasındaki ilişkiyi dengelemektedir. Bu araştırmanın amacı Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) tanılı çocuk/ergen annelerinin ebeveyn tutumu ile duygu düzenleme durumlarının arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma bir üniversite hastanesinin çocuk psikiyatrisi polikliniğine kayıtlı olup Temmuz-Kasım 2019 tarihleri arasında hizmet alan Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) tanılı 8-18 yaş aralığında çocukları olan annelere uygulanmıştır. Araştırma için ilgili birimlerden kurum onayı ve çalışmaya katılan tüm gönüllü annelerden yazılı onam alınmıştır. Araştırmanın evrenini telefon ve internet üzerinden randevu alan 119 anne oluştururken örneklemeyi çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllü 60 anne oluşturmuştur. Araştırmanın verileri sosyo-demografik form, Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan annelerin EÖ ve DDGÖ ortalaması 8.91±2.38 ve 37.28±8.15’dır. E֒nün alt boyutlarından “aşırı gevşek tutum” 3.49 (SD=0.98), “aşırı tepkisel tutum” 3.11 (SD= 1.27), “saldırgan tutum” 2.31 (SD=1.26) olarak saptanmıştır.“Aşırı gevşek tutum”un “saldırgan tutum” ile ileri düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki (p<0.01); “Aşırı Gevşek Tutum” ile EÖ ortalaması arasında çok ileri düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki (p<0.001) saptanmıştır. “Aşırı Tepkisel Tutum” ile “Saldırgan Tutum” arasında ileri düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki (p<0.01); “aşırı tepkisel tutum” ile EÖ ortalama puanı arasında çok ileri düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki (p<0.001), “duygu yeniden değerlendirme” ve “DDGÖ ortalama puanı” arasında çok ileri düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki (p≤0.001) saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Annelerin ebeveyn tutumları ve duygu düzenleme durumları arasında bir ilişkinin olduğu ve bunun çocuk/ergenleri etkilediği saptanmıştır. Dolayısıyla annelerin çocuk/ergenlere karşı duygudurumlarını düzenleyebilmeleri bu süreci kontrol edebilmeleri öğretilmeli, demokratik tutum ve davranışlarının olumlu yönde gelişmesine katkı sunulmalıdır. Çocuk Adölesan Psikiyatri Hemşirelerinin kliniklerde destekleyici, bakım verici, danışman ve eğitici rolü üstlenmesinin sağlanması, Çocuk ve adölesan ruh sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinde önemli bir yeri olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Ebeveyn Tutumu, Duygu Düzenleme Güçlüğü.

Özlem Çakır, Melike Ertem. Investigation of the Relationship Between Parent Attitude and Emotional Regulations of Mothers of Child/Adolescent Diagnosed Generalized Anxiety Disorder. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 16-25

Corresponding Author: Özlem Çakır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale