E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Comparison of ER-α, ER-β, β-catenin, EGFR, CD117, p53, Ki-67 Expressions and Mitotic Rate between Superficial and Deep Fibromatoses [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 46-52 | DOI: 10.5222/terh.2016.046

Comparison of ER-α, ER-β, β-catenin, EGFR, CD117, p53, Ki-67 Expressions and Mitotic Rate between Superficial and Deep Fibromatoses

Nılay Şen Korkmaz1, Emel Ebru Pala2, Ümit Bayol2, Özlem Sezer3
1Department Of Pathology, Afyonkarahisar Government Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
2Department Of Pathology, Tepecik Research And Training Hospital, Izmir, Turkey
3Department Of Pathology, Hakkari Government Hospital, Hakkari, Turkey

INTRODUCTION: Fibromatoses are divided into two groups as superficial fibromatoses and deep fibromatoses, which have different immunohistochemical profiles and clinical characteristics despite of their similar microscopic findings. Our aim was to evaluate the expressions of ER-α, ER-β, β-catenin, EGFR, CD117, p53, Ki-67 and mitotic rate in superficial and deep fibromatoses.
METHODS: Thirty-seven cases consisting of 15 superficial and 22 deep fibromatoses were reevaluated as regards ER-α, ER-β, β-catenin, EGFR, CD117, p53 expressions, Ki-67 proliferative index and the mitotic rate. Two groups were compared statistically and discussed.
RESULTS: ER-α expression was not observed in any case. ER-β and β-catenin expressions were more intense in the deep fibromatoses group. The ER-β intensity, β-catenin expression, Ki-67 proliferation index and mitotic rates were statistically significantly higher in the deep fibromatoses group (p=0.04, 0.01, 0.001, 0.001 respectively). There was no statistically significant difference in CD117, EGFR, and p53 expressions between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ER-β intensity, β-catenin and Ki-67 expression rates and the mitotic index were statistically significantly higher in the deep fibromatoses group in our study. We suggest that these markers may have predictive value in determining the course of the lesions.

Keywords: Fibromatoses, estrogen receptor beta, beta-catenin, Ki67 index, mitotic rate

Yüzeyel ve Derin Fibromatozislerde ER-α, ER-β, β-katenin, EGFR, CD117, p53, Ki-67 ekspresyonları ve Mitotik Oranların Karşılaştırılması

Nılay Şen Korkmaz1, Emel Ebru Pala2, Ümit Bayol2, Özlem Sezer3
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
3Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Fibromatozisler benzer mikroskobik bulgulara sahip olmasına rağmen, farklı immünohistokimyasal profileri ve klinik özellikleri nedeniyle yüzeyel ve derin fibromatozisler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Amacımız yüzeyel fibromatozisler ve derin fibromatozislerde ER-α, ER-β, β-katenin, EGFR, CD117, p53, Ki-67 ekspresyonlarını ve mitotik oranlarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ER-α, ER-β, β-katenin, EGFR, CD117, p53, Ki-67 ekspresyonları ve mitotik oranları 15 yüzeyel, 22 derin fibromatozisi içeren 37 olguda yeniden değerlendirildi. İki grup istatiksel olarak karşılaştırıldı ve tartışıldı.
BULGULAR: ER-α ekspresyonu hiçbir vakada izlenmedi. ER-β ve β-katenin ekspresyon şiddeti derin fibromatozis grubunda daha yüksek idi. ER-β ekspresyon şiddeti, β-katenin ekspresyonu, Ki-67 proliferasyon indeksi ve mitotik oranlar derin fibromatozis grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (sırasıyla; p=0.04, 0.01, 0.001, 0.001). Yüzeyel ve derin fibromatozis grupları arasında CD117, EGFR ve p53 ekspresyonlarında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda ER-β ekspresyon şiddeti, β-katenin ekspresyonu, Ki-67 proliferasyon indeksi ve mitotik oranı derin fibromatozis grupunda anlamlı olarak yüksek bulundu. Biz bu belirteçlerin, hastalığın gidişatını belirlemede bir öngörü değeri olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Fibromatozis, östrojen reseptör beta, beta-katenin, ki67 indeks, mitotik hız

Nılay Şen Korkmaz, Emel Ebru Pala, Ümit Bayol, Özlem Sezer. Comparison of ER-α, ER-β, β-catenin, EGFR, CD117, p53, Ki-67 Expressions and Mitotic Rate between Superficial and Deep Fibromatoses. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 46-52

Corresponding Author: Nılay Şen Korkmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale