E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Urinary Tract Anomalies in Children With Congenital Heart Disease Detected During the Procedure of Cardiac Catheterization [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 333-337 | DOI: 10.5222/terh.2021.26986

Urinary Tract Anomalies in Children With Congenital Heart Disease Detected During the Procedure of Cardiac Catheterization

Çağla Çağlı1, Sevcan Erdem2, Bahriye Atmış1, Aysun Karabay Bayazit1, Fadli Demir2, Hüsnü Demir2, Nazan Özbarlas2
1Department of Pediatric Nephrology, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana
2Department of Pediatric Cardiology, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana

Objective: Congenital heart diseases in childhood are an important cause of morbidity and mortality. The frequency of non-cardiac anomalies in children with congenital heart diseases is between 7-50%. Urinary system anomalies are an important risk factor in children with congenital heart diseases. The aim of this study was to evaluate the presence, types and frequency of urinary system anomalies detected during cardiac catheterization in children with congenital heart diseases.
Methods: The cineurography records of 6000 patients who underwent cardiac catheterization due to congenital heart diseases were retrospectively analyzed. Urinary system anomalies detected were examined as renal agenesis, renal ectopia, renal fusion, dysplastic kidney, obstructive uropathy, vesicoureteral reflux, ureter anomaly and bladder anomaly. Patients were grouped as right ventricular outflow tract obstruction, left ventricular outflow tract obstruction, left-to-right shunted hearth disease and, cyanotic or complex heart diseases. The groups were compared in terms of urinary system anomaly types.
Results: Seventy-six patients (47 male and 29 female) with urinary system abnormalities were detected. Obstructive uropathy was found in 43 (56.5%) patients, renal agenesis was found in 14 (18.4%) patients, ureter anomaly was found in 14 (18.4%) patients, renal fusion was found in 3 (3.9%) patients, renal ectopia was found 1 (1.3%) patient, vesicoureteral reflux was found in 1 (1.3%) patient. There was no significant difference in term of the urinary system anomaly types among the groups (p>0.05)
Conclusion: Urinary system anomalies may also be frequently accompanied in children with congenital heart diseases, so urinary system should also be evaluated during the cardiac catheterization procedure.

Keywords: Congenital heart disease, cardiac catheterization, urinary system anomalies

Doğuştan Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Kardiyak Kateterizasyon Sırasında Saptanan Üriner Sistem Anomalileri

Çağla Çağlı1, Sevcan Erdem2, Bahriye Atmış1, Aysun Karabay Bayazit1, Fadli Demir2, Hüsnü Demir2, Nazan Özbarlas2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Adana

Amaç: Çocukluk çağında konjenital kalp hastalıkları morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda kardiyak olmayan anomalilerin sıklığı %7-50 arasındadır. Üriner sistem anomalileri konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda önemli bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın amacı, konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda kardiyak kateterizasyon sırasında tespit edilen üriner sistem anomalilerinin varlığını, tiplerini ve sıklığını değerlendirmektir.
Yöntem: Konjenital kalp hastalıkları nedeniyle kardiyak kateterizasyon uygulanan 6000 hastanın sineurografi kayıtları retrospektif olarak analiz edildi. Saptanan üriner sistem anomalileri renal agenezi, renal ektopi, renal füzyon, displastik böbrek, obstrüktif üropati, vezikoüreteral reflü, üreter anomalisi ve mesane anomalisi olarak incelendi. Hastalar sağ ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı, sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı, soldan sağa şant kalp hastalığı ve siyanotik veya kompleks kalp hastalığı olarak gruplandırıldı. Gruplar üriner sistem anomalisi tipleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Üriner sistem anormallikleri olan toplam 76 hasta (47 erkek ve 29 kız) tespit edildi. Tespit edilen üriner sistem anomalilerinin dağılımı 43 (%56,5) hastada obstrüktif üropati, 14 (%18,4) hastada renal agenezi, 14 (%18,4) hastada üreter anomalisi, 3 (%3,9) hastada renal füzyon, 1 (%1,3) hastada renal ektopi, 1 (%1,3) hastada vezikoüreteral reflü şeklinde idi. Konjenital kalp hastalıklarına göre gruplara ayrılan hastalarda arasında üriner sistem anomali tipleri açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0,05).
Sonuç: Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda, üriner sistem anomalilerinin de eşlik edebileceği unutulmamalı, bu nedenle kalp kateterizasyonu sırasında üriner sistem de değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: konjenital kalp hastalığı, kardiyak kateterizasyon, üriner sistem anomalisi

Çağla Çağlı, Sevcan Erdem, Bahriye Atmış, Aysun Karabay Bayazit, Fadli Demir, Hüsnü Demir, Nazan Özbarlas. Urinary Tract Anomalies in Children With Congenital Heart Disease Detected During the Procedure of Cardiac Catheterization. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 333-337

Corresponding Author: Çağla Çağlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale