E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Results of Our Laparoscopic Operations [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 108-111 | DOI: 10.5222/terh.2000.30592

Results of Our Laparoscopic Operations

İzzettin Türkaslan1, Sait Murat Doğan1, Hacı Murat Çaycı1, Serdar Kaçar1, Fatih Kar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İzmir

AIM: The results of 71 patients who had been operated laparoscopically between January' 99 and July1 2000 in SSK Tepecik Teaching Hospital 3rd Surgery Deparment were presented. MATERIAL and METHOD: Of these patients 33 were women 37 were men. Avarege age was 51.2 years. RESULTS: Mean operation duration were 95.2 minutes and mean hospital stay were 2.5 days. 47 patients with gallblader pathology, 14 patients with ingunal hernia, 5 patints with esophagus pathology, 2 patients with sigmoid colon carcinoma, 2 patients with idiopatic thrombocytopenic purpura and 1 patient with rectal prolapsus were operated laparoscopically. CONCLUSION: Our results suggest that most of the operation in general surgery can be performed safely by laparoscopic technique.

Keywords: Laparoscopic Surgery, Cholecystectomy, Hernia Repair, Gastrointestinal Surgery.

Laporaskopik Ameliyat Sonuçlarımız

İzzettin Türkaslan1, Sait Murat Doğan1, Hacı Murat Çaycı1, Serdar Kaçar1, Fatih Kar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada Ocak' 99 -Temmuz' 2000 tarihleri arasında SSK Tepecik Eğitim Hastenesi 3. Cerrahi Kliniğinde laparoskopik yöntemle ameliyat edilen 71 hastanın sonuçları sunuldu. GEREÇ YÖNTEM: Hastaların yaşları, cinsiyetleri ve klinik durumları soruşturuldu. 34'ü kadın, 37'si erkekti Yaş ortalaması 51,2 idi. Dosyalar geriye dönük incelendi. BULGULAR: Serimizde ortalama ameliyat süresi 95.2 dakika yatış süresi 2.5 gün olarak bulunmuştur. Hastaların 47'si safra kesesi patolojileri, 14 hasta kasık fıtığı, 5 hasta özofagus patolojisi, 2 hasta idyopatik trompositopenik purpura, 1 hasta rektal prolapsus nedeniyle ameliyat olmuştur. SONUÇ: Sonuçlarımız bir çok genel cerrahi ameliyatının, laparoskopik yolla güvenli bir şekilde yapabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Cerrahi, Kolesistektomi, Fıtık Onarımı, Gastrointestinal Cerrahi

İzzettin Türkaslan, Sait Murat Doğan, Hacı Murat Çaycı, Serdar Kaçar, Fatih Kar. Results of Our Laparoscopic Operations. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 108-111
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale