E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Effects of Anthihypertensive Therapy on Microalbuninuria in Patients With Essential Hypertension [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 118-127 | DOI: 10.5222/terh.2000.36043

The Effects of Anthihypertensive Therapy on Microalbuninuria in Patients With Essential Hypertension

Faruk Ergönen1, Mert Özbakkaloğlu1, Çiğdem Erten1, Cenk Demirci1, Coşkun Yavuzgil1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

AIM: We evaluated the effects of two main groups of antihypertensive drug management when prescribed alone or combined on microalbuminuria after 3 months therapy. METHODS: Twenty nine patients with microalbuminuria were treated with an angiotensin converting enzyme blocker, Trandolapril, at 2 mg daily dose and 28 patient used a combination therapy of Trandolapril at the some dose plus calcium channel blocker, Verapamil, at 180 mg daily dose. 3 months therapy, patients were evaluated for the effects of drugs on microalbuminuria. RESULTS: There was a strong correlation between the level of blood pressure either systolic (p<0.01) or diastolic (p<0.05) and microalbuminuria which is an established marker of endothelial dysfunction. There were statistically significant reduction at the end of 12 weeks therapy period in the quantity of microalbuminuria at the patients who were prescribed angiotensin converting enzyme inhibitor (p<0.001) and angiotensin converting enzyme inhibor with combination calcium channel blocker (p<0.001). CONCLUSION: Our observations marked that, angiotensin converting enzyme inhibitor and calcium channel blocker drug in the management of hypertension are beneficial effects on regression of microalbuminuria. There was no increase in this beneficial effect on microalbuminuria when drugs were combined.

Keywords: Angiotensin converting enzyme inhibitor, calcium channel blocker

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Antihipertansif Tedavinin Mikroalbüminüriye Etkisi

Faruk Ergönen1, Mert Özbakkaloğlu1, Çiğdem Erten1, Cenk Demirci1, Coşkun Yavuzgil1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

AMAÇ: Çalışmamızda antihipertensif ilaç tedavisinin iki önemli grubu olan anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin dönüştürücü enzim baskılayıcıları ile kalsiyum kanal durdurucularının birlikte kullanımı ile üç aylık bir tedavi dönemi sonucunda mikroalbüminüri üzerine etkileri araştırılmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamızda 29 hastaya anjiotensin dönüştürücü enzim baskılayıcı (Trandolapril) tek başma ve 28 hastaya ise hastaya ise kalsiyum kanal durdurucu (Verapamil) ile birlikte olarak verilmiştir. Tedavi öncesi mikroalbuminürisi olan her iki gruptaki hipertansif hastalarda 3 aylık tedavi sonrası proteinürinin azalıp azalmadığı değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmamızda gerek Trandolapril gerekse Trandolapril ve Verapamil alan her iki hasta grubunda da başlangıç mikroalbüminüri değerlerinin ortalamalarında 12 haftalık tedavi dönemi sonunda;>0.001 düzeyinde anlamlı düşme saptanmıştır. Tedavi dönemi sonunda mikroalbüminüri ortalamalarındaki azalma saptanmıştır. Tedavi dönemi sonunda mikroalbüminüri ortalamalarında azalma miktarı açısından her iki grup arasında istatistiksel anlamlılıkta fark saptanmamıştır (p>0.05). Çalışmamızda mikroalbüminürinin sistolik kan basıncı değerleri ile olan bağlantısını araştırmak üzere yapılan korelasyon analizinde, sistolik kan basıncı ile p<0.01 düzeyinde diyastolik kan basmcı ile ise <0.05 düzeyinde anlamlı ilişki saptanmıştır. SONUÇ: Çalışmamızda endotel işlev bozukluğunun (hasarının) bir belirteçi olan ve artmış kardiyovasküler hastalık riskine işaret eden mikroalbüminürili hipertansif hastalarda, anjiotensin dönüştürücü enzim baskılayıcı ve kalsiyum kanal durdurucu ilaçların mikroalbüminüriyi azalttığı sonucuna varılmıştır. İlaçların birlike kullanımları ise bu olumlu etkiyi arttırmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Anjiotensin dönüştürücü enzim baskılayıcı, kalsiyum kanal durudurucu

Faruk Ergönen, Mert Özbakkaloğlu, Çiğdem Erten, Cenk Demirci, Coşkun Yavuzgil. The Effects of Anthihypertensive Therapy on Microalbuninuria in Patients With Essential Hypertension. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 118-127
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale