E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Parathyroid Lesions: Our single center experience for the last 5 years [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 154-161 | DOI: 10.5222/terh.2021.36450

Parathyroid Lesions: Our single center experience for the last 5 years

Sümeyye Ekmekci1, Mehmet Üstün2, Yasemen Adali3, Semra Demirli Atıcı2, Ülkü Küçük1, Emel Ebru Pala1
1University of Health Sciences, Izmir Tepecik Research and Training Hospital, Department of Pathology
2University of Health Sciences, Izmir Tepecik Research and Training Hospital, Department of General Surgery
3Izmir University of Economics Faculty of Medicine, Department of Pathology

INTRODUCTION: Parathyroid neoplasms are tumors seen in about 0.1% of the population.Although parathyroid adenomas are the most common,carcinomas are also rarely seen.Our aim in this study is to evaluate the clinical, laboratory and histopathological characteristics of patients who underwent parathyroidectomy in our hospital in the last 5 years.
METHODS: 156 patients who underwent parathyroidectomy in our hospital and examined in the pathology department were included in the study.The types of operations performed in cases were grouped as those who underwent only parathyroid excision and those who underwent thyroid partial/total excision with parathyroid excision.Age,gender, pre- and post-operative parathyroid hormone values, size,weight,pathological diagnosis of the parathyroid gland, presence of complications,comorbidities and clinical follow-up were evaluated.
RESULTS: 84% of 156 cases were female,16% were male.The mean age is 53.82+13.49.The mean preoperative parathyroid hormone levels of the cases are 415.18+491.15 mg/dl, and the mean post-operative parathyroid hormone levels are 64.02+110.72 mg/dl.The mean volume of parathyroid tissues was calculated as 5.13+8.85 and the mean weight as 2.78+2.88 g. Pathological diagnoses are 83.3% adenoma,10.9% hyperplasia,2.6% atypical adenoma, 1.9% carcinoma, 0.6% normal parathyroid and 0.6% lymph node.It was observed that as the postoperative PTH level increased,the weight of the parathyroid gland increased and the lesion weight was higher in males.The addition of thyroidectomy to the treatment, conventional parathyroidectomy instead of the minimally invasive method,and the high size and volume of the parathyroid gland were found to be associated with complicated complications in the postoperative period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In terms of thyroid pathologies that may accompany,it will be more appropriate to evaluate preoperative cases in detail and to continue the treatment with minimally invasive methods for the comfort of the patient in postoperative processes.It is highly important to always take a multidisciplinary management in the approach to parathyroid masses and to evaluate the clinical, laboratory, intraoperative and pathological findings of the case together.

Keywords: parathyroid, adenoma, atypical, parathyroid carcinoma, neoplasia, parathyroid hormone

Paratiroid Lezyonları: Son 5 yıllık tek merkez deneyimimiz

Sümeyye Ekmekci1, Mehmet Üstün2, Yasemen Adali3, Semra Demirli Atıcı2, Ülkü Küçük1, Emel Ebru Pala1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü
3İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AnaBilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Paratiroid neoplaziler toplumda yaklaşık %0.1 oranında görülen tümörlerdir. En sık paratiroid adenomları görülmekle birlikte çok nadiren karsinomları da izlenmektedir. Bu çalışmada amacımız hastanemizde son 5 yılda paratiroidektomi yapılan olguların klinik, laboratuvar ve histopatolojik özelliklerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastanemizde paratiroidektomi yapılan ve patoloji bölümünde incelenen 156 olgu dahil edildi. Olgular uygulanan operasyon türleri yalnızca paratiroid eksizyonu yapılanlar ve paratiroid eksizyonu ile birlikte tiroid parsiyel/ total eksizyonu yapılanlar olarak gruplandırıldı. Olgulara ait yaş, cinsiyet, pre ve post operatatif parathormon değerleri, paratiroid bezinin boyut, ağırlık, patolojik tanısı, komplikasyon varlığı, eşlik eden ek hastalıklar ve klinik takipleri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 156 olgunun %84’ü kadın, %16’sı erkek’tir. Ortalama yaş 53.82+13.49'dur. Olguların pre-operatif parathormon seviyeleri ortalaması 415.18+491.15 mg/dl, post-operatif parathormon seviyelerinin ortalama 64.02+110.72 mg/dl’dir. Paratiroid dokularının ortalama hacmi 5.13+8.85, ortalama ağırlık ise 2.78+2.88 gr olarak hesaplanmıştır. Patolojik tanıları %83.3’ü adenom, %10.9’u hiperplazi, %2.6’sı atipik adenom, %1.9’u karsinom, %0.6’sı normal paratiroid ve %0.6’sı lenf düğümüdür. Postoperatif PTH seviyesi arttıkça paratiroid bezi ağırlık artışı olduğu ve erkeklerde lezyon ağırlığının daha fazla olduğu gözlendi. Tedaviye tiroidektomi eklenmesi, minimal invaziv yöntem yerine konvansiyonel paratiroidektomi, paratiroid bezinin boyut ve hacminin yüksek olması postoperatif süreçte komplike komplikasyon ile ilişkili saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eşlik edebilecek tiroid patolojileri açısından preoperatif olguları iyi değerlendirmek ve tedaviyi minimal invaziv yöntemler ile sürdürmek hastanın postoperatif süreçlerde konforu için daha uygun olacaktır. Paratiroid kitlelerine yaklaşımda her zaman multidisipliner bir yaklaşım sergilemek, olgunun klinik, laboratuvar, intraoperatif ve patolojik bulgularının birlikte değerlendirilmesi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: paratiroid, adenom, atipik, paratiroid karsinomu, neoplazi, parathormon

Sümeyye Ekmekci, Mehmet Üstün, Yasemen Adali, Semra Demirli Atıcı, Ülkü Küçük, Emel Ebru Pala. Parathyroid Lesions: Our single center experience for the last 5 years. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 154-161

Corresponding Author: Sümeyye Ekmekci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale