E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Current Approach To Lower Urinary Tract Symptoms in Ageing Men [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 105-112 | DOI: 10.5222/terh.2006.36680

Current Approach To Lower Urinary Tract Symptoms in Ageing Men

Oğuz Mertoğlu1, Ferruh Zorlu1
TCSB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İzmir

Management of lower urinary tract symptoms in ageing man is changing nowadays. Changes in systemic and neurologic features of body and anatomical and functional status of bladder in ageing men is well known. Symptoms arising from these changes should not be diagnosed in restricted terms like Benign Prostate Hyperplasia (BPH) and prostatism and should be reviewed in versatile and detailed way. These changes can result in neccessity of more complex diagnostic tools beside simple tests for BPH. It is also known that surgical or medical (alpha blockers) treatments recommended for BPH could not be a complete solution for lower urinar tract symptoms in ageing men. Anticholinergic treatment of patients with prominent storage symptoms or addition of alpha blockers to this treatment can be an alternative solution. It's essential to become systematic and catious in managment of lower urinary tract symtoms in ageing men.

Keywords: Ageing men, lower urinary tract symptom, BPH

Yaşlanan Erkekte Alt Üriner Sistem Semptomlarına Güncel Yaklaşım

Oğuz Mertoğlu1, Ferruh Zorlu1
TCSB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İzmir

Günümüzde yaşlanan erkekte alt üriner sistem semptomlarına olan yaklaşım değişmektedir. Yaşlılıkla beraber erkeklerde oluşan vücudun s istem ik, nörolojik, mesanenin anatomik ve fonksiyonel değişimlerinin alt üriner sistem semptomlarına etkisi artık daha iyi anlaşılmaktadır. Bu değişimlerin sonucu oluşan semptomlar, sadece benign prostat hiperplazisi (BPH) veya prostatizm gibi kısıtlı tanılara bağlanmamak ve hasta çok yönlü ve ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmelidir. Bu da tanıda BPH için düşünülen basit tetkiklerin beraberinde daha karmaşık tetkiklerin de yapılmasını gündeme getirecektir. BPH için önerilen cerrahi veya alfa blöker tedavisinin, yaşlanan erkekte alt üriner sistem semptomlarını tamamen düzeltemeyeceği bilinmektedir. Depolama semptomlarının da ön planda olduğu hastaların antikolinerjiklerle tedavisi veya bu ilaçların alfa bloker tedavisiyle beraber verilmesi diğer bir tedavi seçeneği olabilir. Yaşlanan erkekte alt üriner sistem semptomlarına yaklaşımda artık dikkatli ve sistematik olmak gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlanan erkek, alt üriner sistem semptomları, BPH

Oğuz Mertoğlu, Ferruh Zorlu. Current Approach To Lower Urinary Tract Symptoms in Ageing Men. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 105-112
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale